Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka ( termin składania ofert do 29.05.2020r.)

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zamówienia:

wykonanie badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka

  1.   ZAMAWIAJĄCY.

Gmina Miejska Giżycko, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

Osoba do kontaktu: Ewa Kuliś – Wydział Planowania i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Giżycku,

tel. 877324120, e-mail:  ewa.kulis@gizycko.pl
znak postępowania: WPI.7021.1.2.2020.EK           
 

 2.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

2.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwukrotnych badań jakości wód opadowych w zakresie stężenia substancji ropopochodnej oraz zawiesiny ogólnej z 24 wylotów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Giżycka.

Zakres zamówienia obejmuje:

-      pobranie próbek wody opadowej (pobór uśredniony),

-      transport próbek wody opadowej do laboratorium,

-      analiza próbek (próbka do analiz zostanie uśredniona z trzech próbek pobranych co 30 minut),

-      sporządzenie sprawozdań z analizy,

2.2 Pozostałe warunki umowne:

-      termin płatności faktur 14 dni od daty otrzymania sprawozdania z analizy badań,

-      płatności częściowe - za każdy etap,

-      termin realizacji zamówienia: I etap ( badania w okresie wiosennym) - do 30.06.2020r., II etap ( badania w okresie jesiennym) - w okresie 01.10.2020r. – 31.10.2020r.  (Zamawiający dopuszcza możliwość przesunięcia terminu ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające pobranie próbek).

3.         FORMA I TERMIN SKŁADANIA OFERT

-      oferta cenowa przygotowana zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1, z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT.

-      drogą elektroniczną na adres mailowy ewa.kulis@gizycko.pl z opisem zamówienia w tytule wiadomości; oferta winna mieć formę nieedytowalną (skanu) z uwagi na podpisy;

-      drogą pocztową na adres Urząd Miejski, 11-500 Giżycko, al. 1 Maja 14 lub osobiście w pokoju 7 (parter) Urzędu Miejskiego w Giżycku,

-      ofertę należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej   koperciez opisem nazwy zamówienia na kopercie,

4. TERMIN SKŁADANIA OFERT - 29.05.2020 r. godz. 12.oo Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez rozpatrzenia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data  i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

5. KRYTERIA WYBORU OFERTY: cena oferty brutto – 100%.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

6.1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)    swobodnego wyboru ofert lub uznania, że postępowanie nie dało rezultatu.

b)    odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c)    zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d)    zmiany terminów wyznaczonych w zapytaniu,

e)    żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f)     wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

6.2. Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)    z którym zerwał umowę z jego winy,

b)    któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)    który nie wykonał lub wykonał nieterminowo zobowiązania w stosunku do Zamawiającego,

Zapisy pkt. 6.2 pkt. a), b), c) dotyczą okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert
w niniejszym postępowaniu.

6.3 Okres związania ofertą: 30 dni od daty terminu składania ofert.

7. ZAŁĄCZNIKI

–         Załącznik nr 1 - Formularz oferty cenowej, 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.05.2020
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Kuliś
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 maja 2020 14:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Kuliś
Ilość wyświetleń: 293
03 czerwca 2020 12:29 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_rozstrzygnieciu_postepowania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
29 maja 2020 14:51 (Ewa Kuliś) - Dodanie załącznika [zestawienie_zlozonych_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
21 maja 2020 14:23 (Ewa Kuliś) - Opublikowanie dokumentu.