Przetargi

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT: Przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Giżycko, dnia 03.01.2020 r.

Z A P R O S Z E N I E

 

Zaproszenie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 1843)

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i 71 Kodeksu Cywilnego

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 z póź. zm.),

 

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO

 

Zaprasza do składania ofert na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

 

 1. 1.    Przedmiotem zamówienia jest:

przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, stosownie do art. 50 i 51 oraz art. 59 i 60 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), w zakresie wynikającym z wnoszonych do Urzędu Miejskiego w Giżycku, w dniach od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu przedmiot zamówienia zgodnie z umową, której projekt przedstawiono
w załączeniu do niniejszego zaproszenia.

 

 1. 2.    Kryterium wyboru oferty przez Zamawiającego:

- Cena: waga kryterium 80%

- Lata doświadczenia: waga kryterium 20%

 

 1. 3.    Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawcy:

- formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik do zapytania

 

 1. 4.    Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

4.1. Kryterium: Cena oferty (C)

a) Oferta z najniższą ceną brutto otrzyma 80 punktów.

b) Punkty pozostałych ofert liczone będą wg proporcji matematycznej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

 

Cp = 80 pkt. x (Co/Cb), gdzie:

 

 

Cp - ilość punktów badanej ceny oferty

Co – cena oferty najniższej

Cb – cena oferty badanej

 

4.2. Kryterium: lata doświadczenia (Ld)

Oferty w tym kryterium oceniane będą w odniesieniu do najdłuższego okresu świadczenia usług obejmujących swoim zakresem wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy zastrzegając, iż minimalny okres świadczenia usług obejmujący wykonywanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy wynosi 3 lata.

 

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium lata doświadczenia (Ld) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Lata doświadczenia: 

- 7 lata i więcej  – 20 punktów,

- 5 lata – 10 punktów ,

- 3 lata – 0 punktów.

 

Na potwierdzenie spełnienia kryterium: lata doświadczenia należy przedstawić oświadczenie ze wskazaniem w jakim okresie i dla jakiej jednostki były wykonywane projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

 

4.3. Wynik całkowity

Zamawiający może przeznaczyć Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów , tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:

 

Po = Cp + Ld, gdzie:

 

 

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Ld - ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Lata doświadczenia”

 

Cena wskazana w ofercie musi:

a)        być podana w PLN cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem należnego podatku VAT – jeśli występuje;

b)       uwzględniać wszystkie zobowiązania, koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

 

Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna (nie dopuszcza się wariantowości cen) oraz nie może ulec zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

 

 1. 5.    Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

a)        Ofertę należy złożyć drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko lub pocztą elektroniczną na adres: paulina.rakus@gizycko.pl do dnia 08.01.2020 r. do godz. 10.00.

b)      Oferta powinna zawierać informacje o wykonawcy, niezbędne w celu zawarcia umowy. Ponadto powinna być opatrzona tytułem: Oferta na przygotowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o warunkach zabudowy w granicach administracyjnych miasta Giżycka, na tereny nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

c)      Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej nie będzie rozpatrywana.

 

 1. 6.    Warunki udziału w postępowaniu:

a)        złożenie oferty w wyznaczonym terminie;

b)        oświadczenie, że osoby,  które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia,

c)        oświadczenie ze wskazaniem w jakim okresie i dla jakiej jednostki były wykonywane projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i warunków zabudowy.

 

 1. 7.    Termin związania ofertą:

           - 14 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

 

 1. 8.    Informacja o sposobie powiadomienia o wynikach prowadzonego postępowania

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców poprzez zamieszczenie informacji o złożonych ofertach i wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej Gminy Miejskiej Giżycko.

 

 1. 9.    Podpisanie zamówienia/umowy

Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę Zamawiający zleci realizację przedmiotu umowy.

 

 1. 10.     Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Paulina Rakus                     tel. (87) 732 41 22                           

 

 1. 11.     Postanowienia końcowe.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a)       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów zaproszenia do składania ofert lub uznania, że zaproszenie do składania ofert nie dało rezultatu,

b)       odwołania zaproszenia do składania ofert, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,  

c)       żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie zaproszenia do składania ofert,

d)       zamknięcia zaproszenia do składania ofert bez dokonania wyboru oferty,

e)       zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

f)        wyłącznej interpretacji zapisów zaproszenia do składania ofert.

 

 1. 12.   INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH.
  1. Zamawiający informuje, iż po wejściu w życie, tj. po 25 maja 2018 r., przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania,
   a w szczególności: dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 26 ustawy. Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne: do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi. 
  2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

-  administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Giżycka, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko;

-  inspektorem ochrony danych osobowych powołany przez administratora jest Tomasz Skibiński -  NT Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Traugutta 25, e-mail: dpo@gizycko.pl tel. 87 7324 113;

-  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert oraz realizacji umowy (w przypadku wyboru oferty);

-  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”; 

-  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres archiwizacji;

-  obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 

-  w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

-  posiada Pani/Pan:

◦    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

◦    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

◦    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

◦    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

-  nie przysługuje Pani/Panu:

◦    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

◦    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

◦    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym
z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

 

Załączniki:

1)      Formularz oferty cenowej,

2)      Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu,

3)      Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO,

4)      Wzór umowy.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.01.2020
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Paulina Rakus
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 stycznia 2020 12:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Paulina Rakus
Ilość wyświetleń: 503
09 stycznia 2020 13:17 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [2020_01_09_wybor_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2020 12:34 (Paulina Rakus) - Dodanie załącznika [2020_01_03_wzor_oferty_cenowej.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2020 12:31 (Paulina Rakus) - Usunięcie załącznika [2020_01_03_wzor_oferty_cenowej.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)