Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego nr 0/19 położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO

W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14                                                    z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej.

(bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi)

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy

ul. Moniuszki 5  w dniu 20.01.2020 r.  o godz. 1000 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu najmu poszczególnych lokali.

 

Do przetargu wyznaczony jest lokal nr 3 - pomieszczenie oznaczone numerem 0/19                          o powierzchni 34,60 m2

 

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.

 

Lokal znajduje się w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. Budynek główny stanowi cześć kompleksu portowego „EKOMARINA” przy jeziorze Niegocin i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.

 

Czas trwania najmu – oznaczony na okres 3 lat

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu ustala się na kwotę 900,- zł

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona                  o  należny podatek VAT.

 

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat                     z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, c.o.)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł.                         na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji nr 95 1240 5787 1111 0010 5868 4222                  w banku PEKAO S.A. w Giżycku nie później niż do dnia 19 stycznia 2020 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku.

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL, 

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo                do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis                   z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi                   w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń,

- oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko (tj. podatkami                 i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych              z Gminą Miejską Giżycko, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych).

 

 

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu :

 

1) Wpłaca kaucję pieniężną jako zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto).

2) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu w zależności od statusu prawnego:

a) w przypadku osób fizycznych:

-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-   kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),

-  uczestnik przetargu nieprowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione zaświadczenie (dokument) w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

b) w przypadku pozostałych podmiotów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6-miesięcy przed jego złożeniem),

3) W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach

od 1) do 2) osoba wygrywająca przetarg traci prawo do zawarcia umowy najmu.

 

Uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu jest zobowiązany do zapoznania się ze stanem technicznym i funkcjonalnym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności (dojście, dojazd, wymagania techniczno-sanitarne itp.). W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z jego stanem technicznym, a także projektem protokołu zdawczo-odbiorczego należy zgłosić się do portu pasażerskiego Ekomarina w Giżycku przy                                ul. Dąbrowskiego 14 ( biuro kierownika ),  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach

07:30 – 15:00.

 

Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego                            i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie                              i na własny koszt.

 

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu                         z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Ponadto Wynajmujący zastrzega prawo późniejszego zawarcia umowy najmu w przypadku nieudostępnienia lokalu przez obecnego najemcę.

 

Uwagi:

I. Czynsz najmu będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Wynajmującego.

II. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem:

 

www.bip.gizycko.pl  tel. kontaktowy : 509 805 635 (Dariusz Klimaszewski)

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.01.2020
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 stycznia 2020 14:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 550
20 stycznia 2020 13:18 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [info_019.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2020 14:15 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula__mosir_zamowienia_publiczne.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2020 14:15 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [umowa_najmu_pom_019__wzor.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)