Przetargi

,,Ogrodzenie z siatki leśnej na odcinku 100m wokół zamkniętego składowiska odpadów położonego na dz. nr 350/12, gmina Giżycko

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania:

„Ogrodzenie kwatery zamkniętego składowiska odpadów w Spytkowie – dz. ozn. nr geod. 350/12, gmina Giżycko ”

 

I. Przedmiot zamówienia:

,,Ogrodzenie z siatki leśnej na odcinku 100m wokół zamkniętego składowiska odpadów położonego na dz. nr 350/12, gmina Giżycko”

 

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Usługa polegająca na wykonaniu ogrodzenia z siatki leśnej na odcinku łącznie 100m zamkniętego składowiska odpadów położonego na dz. nr 350/12, gmina Giżycko w dwóch częściach. Szczegółowy układ ogrodzenia jest wskazany w załączniku graficznym do zapytania.

Zakres prac obejmuje:

  1. Demontaż, uprzątniecie i unieszkodliwienie starego ogrodzenia, tj. słupków drewnianych
    i siatki leśnej,
  2. Montaż w odstępie 3m słupków drewnianych.
  3. Parametry dotyczące słupków:

- słupki drewniane, zaimpregnowane,

- średnica słupka nie mniejsza niż 16cm,

- wysokość słupków 2,10m,

- głębokość osadzenia słupka 0,6m,

- na głębokości osadzenia słupki należy zakonserwować środkiem bitumicznym.

 

       4. Parametry dotyczące siatki leśnej:

- siatka leśna ocynkowana o wysokości 150cm,

- liczba drutów poziomych powinna wynosić 12,

- rozstaw drutów pionowych co 30 cm.


UWAGI:

  1. Zakup i dostawa materiałów niezbędnych do realizacji ogrodzenia zapewnia Wykonawca.
  2. Wszelkie zmiany w realizacji ogrodzenia wymagają pisemnej zgody Zamawiającego.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 2.

IV. Termin wykonania zamówienia:

a)      Realizacja ogrodzenia do 30.01.2020r.,

V. Oferta wariantowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

VI. Oferta częściowa.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 16.12.2019 r. o godz. 10.00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Ogrodzenie kwatery zamkniętego składowiska odpadów w Spytkowie – dz. ozn. nr geod. 350/12, gmina Giżycko.”

IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 16.12.2019 r. o godz. 10.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.

X. Osobą uprawnioną do porozumiewania z Wykonawcami jest:

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak –

 e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 7324 131.

XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2019 13:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 597
16 grudnia 2019 11:25 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [imgz161214230001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 13:14 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [projekt_umowy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2019 13:08 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [zalacznik_graficzny.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)