Przetargi

Dostawa urządzeń sieciowych typu przełącznik sieciowy na potrzeby Gminy Miejskiej Giżycko w lokalizacji Giżycko, Al. 1 Maja 14


Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie zadania:

Dostawa 6 szt. urządzeń sieciowych typu przełącznik sieciowy

na potrzeby Gminy Miejskiej Giżycko”

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

„Dostawa urządzeń sieciowych typu przełącznik sieciowy na potrzeby

Gminy Miejskiej Giżycko w lokalizacji Giżycko, Al. 1 Maja 14”

 

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Dostawa do siedziby Zamawiającego 6 szt. (słownie sześciu) urządzeń sieciowych typu przełącznik sieciowy o minimalnych parametrach określonych w specyfikacji przedmiotu zamówienia stanowiącej Załącznik Nr 2.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1,
  • Uzupełniony i parafowany projekt umowy lub oświadczenia wykonawcy o akceptacji treści umowy stanowiącej Załącznik Nr 3 do postępowania.

IV. Termin wykonania zamówienia: do 60 dni od dnia podpisania umowy.


V. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.


VI. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.


VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert upływa dnia 9.12.2019 r. o godz. 12.00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 104, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Dostawa urządzeń sieciowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku”.

IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.12.2019 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 106.
Termin związania ofertą – 30 dni.

X. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

Główny Specjalista Szymon Grabowski – tel. 87 732 41 40.

Paweł Stefanowicz– tel. 87 732 41 40,


XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019.11.28
Dokument wytworzony przez: Biuro Informatyki (BI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2019 12:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 655
16 grudnia 2019 15:17 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2019 12:39 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.
28 listopada 2019 12:38 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)