Przetargi

Zestawienia i dzierżawy łącza pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, a wskazanymi lokalizacjami


Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 701 i dalsze Kodeksu Cywilnego Ustawy

z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 na wykonanie usługi:

Zestawienia i dzierżawy łącza pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku

przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, a wskazanymi lokalizacjami

 

I. Przedmiotem zamówienia jest:

„Usługa zestawienia i dzierżawy łącz pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, a wskazanymi lokalizacjami”

 

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Usługa zestawienia i dzierżawy łącz pomiędzy siedzibą Zamawiającego w budynku przy ulicy al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, a lokalizacjami określonymi w Załączniku Nr 1 stanowiącym Specyfikację Warunków Zamówienia.


III. Warunki udziału w postępowaniu:

  • Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 2,
  • Wypełniony i parafowany projekt umowy lub oświadczenie Wykonawcy o akceptacji treści projektu umowy stanowiącej załącznik nr 3 do postępowania.


IV. Termin wykonania zamówienia:

- w części dotyczącej zestawienia łącza – do dnia 1 stycznia 2020 r.

- w części dotyczącej dzierżawy – okres dzierżawy od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.V. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.


VI. Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.


VII.Zamawiający zastrzega prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.


VIII.Termin składania ofert upływa dnia 9.12.2019 r. o godz. 10.00. Oferty należy złożyć:

a) w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: Usługa zestawienia i dzierżawy łącz - nie otwierać przed 9.12.2019 r. godz. 10.10”.

b) elektronicznie na skrzynkę podawczą Gminy Miejskiej Giżycko /umgizycko/SkrytkaESP, temat Usługa zestawienia i dzierżawy łącz.

c) Termin związania ofertą – 14 dni.

d) Otwarcie ofert nastąpi dnia 9.12.2019 r. o godz. 10.10 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku pok. 104

e) Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami :

Mirosław Domysławski – miroslaw.domyslawski@gizycko.pl;

Szymon Grabowski – szymon.grabowski@gizycko.pl

f) Kryteria oceny i wyboru oferty: łączna cena 100 %.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019.11.26
Dokument wytworzony przez: Biuro Informatyki (BI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 listopada 2019 13:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 588
16 grudnia 2019 15:22 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 listopada 2019 13:24 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.
26 listopada 2019 13:23 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr3.docx] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)