Przetargi

Dostawa 15 kojców dla psów wraz z montażem i wyposażeniem, w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bystrym k/Giżycka1.      INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1    Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.


1.2    Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz zamawiającego: „Dostawa 15 kojców dla psów wraz z montażem i wyposażeniem, w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bystrym k/Giżycka”.


1.3     Dane Zamawiającego:

NIP:                                                                                                       845-19-51-457

KRS:

dokładny adres do korespondencji:                                        Gmina Miejska Giżycko

                                                                                                     al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel. do korespondencji w sprawie Zamówienia:                           87 73 24 131

e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:         ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

znak postępowania:                                                                     WGK.7080.26.2019.AU

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

 

2.      OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


Zamówienie obejmuje 15 sztuk kojców wraz z wyposażeniem i montażem o parametrach jak niżej:

Kojec o wymiarach 300 cm/ściana tylna x 200 cm/ściana boczna,

• Ściana tylna i boki kojca wypełnione deską boazeryjną impregnowaną na całej wysokości,

• Podłoga o wymiarze 310 cm x 207 cm drewniana, na konstrukcji drewnianej wykonanej z łat min. 7 cm x 4 cm. grubość deski co najmniej 2cm. Całość impregnowana,

• Dach pokryty blachą trapezową (ocynk lub kolor), zamocowany na nie mniej niż 3 belkach drewnianych nie mniejszych niż 7 cm x 4 cm,

• Konstrukcja kojca wykonana z profili 25x25mm oraz rurek 16mm średnicy, ocynkowana,

• Przód kojca wykonany z rurek o średnicy 1.6 mm ułożonych w odstępach co 50mm. Bramka szerokości 80cm. możliwość odkręcenia 1 kraty bez demontażu dachu oraz podłogi. Wysokość przedniej ściany 194cm. Ściana przednia uniesiona 5 cm nad podłogą tak jak i ściana tylna. Ściana tylna wysokość 185cm,

• Boczne ściany stykają się z podłogą. Deski boazeryjne ścian montowane w poziomie,

• Konstrukcja umożliwiająca ustawienie kojców w szeregu i połączenie ich,

• W skład każdego kojca wchodzi buda o wymiarach nie mniejszych niż 100 cm x70 cm x 70 cm;

• Dostawa i montaż na miejscu - schronisko dla bezdomnych zwierząt w Bystrym k. Giżycka.

 

3.      TERMIN, MIEJSCE I WYKONAWCA REALIZUJĄCY ZAMÓWIENIE


3.1     Bezwzględnie wymagany termin wykonania : 7 tygodni od podpisania umowy


3.2     Miejscem realizacji dostawy jest teren schroniska dla bezdomnych zwierząt w Bystrym k/Giżycka. Bystry 25, 11-500 Giżycko.

 

4.      ZAWARTOŚĆ OFERTY


4.1.  Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  • oferta cenowa,
  • zaakceptowany wzór umowy.

 

5.   OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI


Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Unrug-Wiszowaty  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Giżycku, tel. 87 7324 131, e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl


6.      OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT


6.1    Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: „Dostawa 15 kojców dla psów wraz z montażem i wyposażeniem, w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Bystrym k/Giżycka” – nie otwierać przed dniem 9 października 2019 roku do godz. 9.10”.

Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert  w  przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

Termin składania ofert upływa dnia 9 października 2019 roku o godz. 9.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski, al. 1 Maja 11-500 Giżycko, pokój nr 7.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 października 2019 roku do godz. 9.10 w siedzibie Zamawiającego, pok. 110.

 

8. ZAŁĄCZNIKI

 

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

–        Załącznik nr 1 – oferta cenowa,

–        Załącznik nr 2 – wzór umowy.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 02.10.2019r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Unrug-Wiszowaty
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 października 2019 15:07
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 362
09 października 2019 14:11 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [imgx091305000001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2019 08:28 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 października 2019 08:28 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)