Przetargi

,,Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich"

Urząd Miejski w Giżycku

al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert

w postępowaniu, prowadzonym w trybie art. 70 i dalsze Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –

Kodeks cywilny t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm. na wykonanie zadania:

„Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich.”

I. Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich w następujących lokalizacjach:

- przy Krzyżu Św. Brunona,

- przy ul. Warszawskiej 2a w Giżycku.”

II. Zakres przedmiotowy zamówienia:

Wykonanie prac polegających na modernizacji zagospodarowania zielenią poprzez posadzenie oraz przesadzenie bylin, posadzenie krzewów, umieszczenie obrzeży z kostki granitowej, uzupełnienie rabat żwirem.

Lokalizacja inwestycji: rabata wokół Krzyża Św. Brunona, część zieleńca przy ul. Warszawskiej 2a (przed lokalem usługowym) 2 w Giżycku.”

Zakres prac obejmuje:

ETAP I

1.      Teren obejmujący część zieleńca przed lokalem usługowym przy ul. Warszawskiej 2a w Giżycku – fragment działki nr  2-662/3, teren objęty opracowaniem wynosi 125 m².

        Prace przewidziane na wyżej wymienionym fragmencie:

 

a)      wykopanie bylin z rodzaju funkia i bergenia z terenu rabaty wokół Krzyża Św. Brunona w Giżycku wraz z podziałem    funkii na mniejsze sadzonki (do uzyskania łącznej ilości egzemplarzy - 30 sztuk),

b)      przesadzenie 70 sztuk roślin z rodzaju żurawka na miejsce sąsiadujące z istniejącym zieleńcem,

c)      posadzenie na terenie zieleńca 190 sztuk roślin z gatunku runianka japońska oraz 30 sztuk roślin z rodzaju funkia i bergenia (pozyskanych w sposób opisany w pkt a) według wzoru wyznaczonego na rysunku projektu,

d)      obfite podlanie wykonanych nasadzeń z bylin.

 2.      Teren obejmujący rabatę wokół Krzyża Św. Brunona w Giżycku – fragment działki nr      1-379, teren objęty opracowaniem wynosi 36 m².

         Prace przewidziane na wyżej wymienionym fragmencie:

 

a)   wykonanie obrzeży z kostki granitowej szarej (wszystkie kostki w tym samym kolorze) o wymiarach 6x6 cm w narożnikach ogrodzenia według wzoru wyznaczonego na dołączonym planie – na długości około 12 mb.

b)   wykorytowanie terenu pod nawierzchnie żwirowe i agrowłókninę na głębokość 5 cm od poziomu opraw oświetleniowych zamocowanych w gruncie na terenie wykonywanej rabaty, na terenie o łącznej powierzchni 8 m²,

c)    rozłożenie agrowłókniny czarnej pod terenem uzupełnianym żwirem jasnym szarym, (łącznie 8 m2) wraz z przymocowaniem jej do gruntu odpowiednimi szpilkami,

d)   wypełnienie przestrzeni wskazanych na projekcie żwirem warstwą grubości nie mniejszą niż 5 cm (żwir jasny szary o frakcji 16-32 mm, łącznie 0,4 m3),

e)   posadzenie w wyznaczonych na planie miejscach 6 sztuk roślin z gatunku berberys Thunberga ‘Orange Rocket’ oraz 18 sztuk roślin z gatunku jałowiec łuskowy ‘Hunnetorp’ (pojemniki C2-C3, wysokość roślin min. 20 cm)

f)     obfite podlanie wykonanych nasadzeń z bylin.

 

ETAP II

a)      Pielęgnacja terenu wszystkich wykonanych nasadzeń po wykonaniu prac (podlewanie roślin, pielenie, uprzątanie z odpadów w razie potrzeby nie rzadziej niż 4 razy w czasie trwania umowy) w terminie od dnia wykonania do 15.11.2019 r.

UWAGI:

  1. Dostawę kruszywa, kostki granitowej, agrowłókniny wraz ze szpilkami, roślin z gatunku: runianka japońska, berberys Thunberga ‘Orange Rocket’ i jałowiec łuskowy ‘Hunnetorp’ zapewnia Wykonawca.
  2. Wszelkie zmiany w obrębie kształtu projektu lub materiałów i roślin wskazanych w projekcie wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

Wypełniony prawidłowo formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1.

IV. Termin wykonania zamówienia:

a) etap I – do 11.10.2019 r.

b) etap II – do 15.11.2019 r.

V. Oferta wariantowa.

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.

VI. Oferta częściowa.

Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.

VII. Zamawiający zastrzega prawo:

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

b) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, bez podania przyczyny,

c) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e) żądania szczegółowych informacji wyjaśnień od Wykonawcy na każdym etapie postępowania,

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

VIII. Termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 27.09.2019 r. o godz. 12.00. Oferty dostarczone do siedziby Zamawiającego należy złożyć w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, pok. nr 7, w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: „Modernizacja zagospodarowania zielenią rabat miejskich.”

IX. Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.09.2019 r. o godz. 12.10 w siedzibie Zamawiającego, pokój 110.

X. Osobą uprawnioną do porozumiewania z Wykonawcami jest:

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Edyta Polak –

 e-mail: edyta.polak@gizycko.pl, tel. 87 7324 131.

XI. Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.09.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 września 2019 10:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 399
30 września 2019 09:24 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [uniewaznienie_zaproszenia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 10:19 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [3_zalacznik_nr_1__formularz_oferty_k_brunona_i_rabata_natura_i_mazurs ka_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 września 2019 10:08 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [umowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)