Wydział Finansowo-Księgowy (FK)

Stanowiska

Skarbnik Gminy Miejskiej Giżycko

Zastępca Skarbnika Gminy Miejskiej Giżycko

Kierownik Referatu Podatkowego

Główny Specjalista

Główny Specjalista ds. księgowości dochodów i mienia komunalnego, płace, zus

Inspektor ds. księgowości budżetowej

Podinspektor

Podinspektor

Podinspektor

Pomoc administracyjna

Pomoc administracyjna

Inspektor

Podinspektor

Zadania wydziału

1. Wydział Finansowo-Księgowy dzieli się na:

Referat Budżetowy realizujący następujące zadania:
1. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do uchwalenia budżetu Miasta,
2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących:
a) budżetu Miasta,
b) kredytów i pożyczek,
c) realizacji budżetu,
3. Udzielanie pomocy Burmistrzowi w wykonywaniu budżetu Miasta,
4. Zapewnienie obsługi finansowo-księgowej i kasowej Urzędu,
5. Uruchamianie środków finansowych dla poszczególnych dysponentów budżetu Miasta,
6. Przygotowywanie materiałów niezbędnych do wykonywania obowiązków z zakresu sprawozdawczości budżetowej,
7. Sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową gminnych jednostek organizacyjnych,
8. Prowadzenie ewidencji środków trwałych (mienia komunalnego) oraz dokonywanie analizy realizacji kosztów i dochodów, wynikających z gospodarowania mieniem komunalnym, nadzór nad inwentaryzacją majątku Miasta,
9. Prowadzenie operacji finansowych zadań zleconych przez administrację rządową i ewidencji z tym związanej,
10. Rozliczanie środków finansowych otrzymanych z funduszy zewnętrznych oraz współpraca przy sprawozdawczości,
11. Prowadzenie ksiąg rachunkowych,
12. Rozliczanie inwentaryzacji,
13. Dokonywanie wyceny aktywów i pasywów i ustalanie wyniku finansowego,
14. Dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
15. Prowadzenie spraw płacowych,
16. Rozliczanie podatków stanowiących dochód budżetu państwa, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek VAT.
17. Rozliczanie składek ubezpieczenia społecznego.

Referat Podatkowy realizuje następujące zadania:
1. Prowadzenie spraw związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat lokalnych,
2. Przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń dotyczących podatków i opłat lokalnych.
3. Prowadzenie ewidencji budynków i gruntów dla celów podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego,
4. Przygotowywanie danych do projektów aktów administracyjnych dotyczących podatków i opłat,
5. Gromadzenie i przechowywanie oraz badanie pod względem zgodności ze stanem prawnym i rzeczywistym deklaracji podatkowych składanych organowi podatkowemu,
6. Prowadzenie czynności kontrolnych w zakresie rzetelności zgłoszenia przedmiotów opodatkowania,
7. Sporządzanie sprawozdań z wymiaru należności z wpływów podatkowych oraz zastosowania ulg a także informacji o utraconych dochodach z tytułu ulg i zwolnień ustawowych,
8. Sporządzanie wniosków o przyznanie z części subwencji rekompensującej zwrotu utraconych dochodów z tytułu ustawowych ulg i zwolnień w podatku rolnym, leśnym, od nieruchomości i od środków transportowych,
9. Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy publicznej i sprawozdawczością z zakresu pomocy publicznej w zakresie podatków i opłat lokalnych,
10. Prowadzenie rachunkowości podatków i opłat lokalnych oraz systematyczna kontrola realizacji dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych,
11. Wydawanie zaświadczeń podatnikom podatków i opłat oraz sporządzanie informacji z akt podatkowych na żądanie organów uprawnionych w zakresie przewidzianym przez przepisy podatkowe,
12. Opracowywanie projektów uchwał w sprawie stawek i zwolnień z podatków i opłat lokalnych,
13. Przygotowywanie, kompletowanie i analiza wniosków do wydania decyzji w sprawie ulg (o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminów spłaty lub umorzeniu zobowiązań podatkowych) oraz opracowywanie decyzji w tym zakresie,
14. Przygotowywanie wniosków lub stanowisk w sprawach stosowania ulg w podatkach pobieranych przez urząd skarbowy, a stanowiących w całości dochody budżetu Miasta,
15. Opracowywanie wniosków i opinii do odwołań od decyzji w sprawie zobowiązań podatkowych wniesionych za pośrednictwem Burmistrza Miasta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego,
16. Prowadzenie ewidencji mandatów wystawionych przez Straż Miejską.

Stanowisko ds. windykacji i egzekucji
1. Windykacja oraz czynności egzekucyjne należności cywilnoprawnych, administracyjnych oraz wynikających z kodeksu wykroczeń (gromadzenie dokumentów źródłowych, sporządzanie wezwań do zapłaty oraz kierowanie tytułów wykonawczych do egzekucji, m.in.:
1) podejmowanie czynności prawnych, procesowych oraz faktycznych, mających na celu wyegzekwowanie od dłużników wszelkich zobowiązań względem Miasta jako wierzyciela.
2) wystawianie tytułów wykonawczych.
3) przygotowywanie i kierowanie do sądu wniosków o wpis hipoteki.
4) wykonywanie czynności egzekucyjnych na podstawie tytułów wykonawczych.
5) prowadzenie korespondencji z bankami, Urzędami Skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz pracodawcami celem zgłoszenia wierzytelności, ustalania majątku dłużnika oraz ustalania rachunków bankowych


źródło: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku - Zarządzenie nr 213/2016 Burmistrza Miasta Giżycka z 31 marca 2016 r.

Dokumenty

Pomoc publiczna

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Prawo lokalne

Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)

Wykonywane sprawy

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2008 09:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 24248
06 maja 2020 12:25 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie stanowiska: Podinspektor.
13 marca 2020 09:39 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie stanowiska: Pomoc administracyjna.
03 lutego 2020 13:58 (Grażyna Piotrowicz) - Dodanie stanowiska: Podinspektor.