Przetargi

,,Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2020 roku"

PRZETARG OFERTOWY

 

„Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku (Pasaż Portowy –  2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt. oraz park przy ul. Warszawskiej – 1 szt.)

 

1.  INFORMACJE WPROWADZAJĄCE

1.1  Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym w trybie określonym przepisami Kodeksu cywilnego.

1.2  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na świadczenie na rzecz zamawiającego  „Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka w okresie od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku (Pasaż Portowy –  2 szt., skwer przed kinem Fala – 1 szt., skwer przy ul. Pocztowej – 1 szt. oraz park przy  ul. Warszawskiej – 1 szt.)

1.3     Dane Zamawiającego:

NIP:                                                                                                       845-19-51-457

Nazwa zamawiającego:                                                   Gmina Miejska Giżycko     

dokładny adres do korespondencji:                                  al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

 faks do korespondencji w sprawie Zamówienia:                 87 428 52 41

 e-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia:              ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

 znak postępowania:                                                      WGK.7021.5.1.2019.AU

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakres zamówienia i wynagrodzenie umowne obejmuje w szczególności następujący zakres prac:

a) bieżąca konserwacja urządzeń elektrycznych zasilających fontanny (fontanny pracują w obiegu zamkniętym w oparciu       o pompy wodne zasilane energią elektryczną),

b) sprawdzanie zabezpieczeń elektrycznych oraz sprawdzanie wentylacji komór fontann,

c) bieżąca konserwacja urządzeń wodno-kanalizacyjnych fontann, ze szczególnym uwzględnieniem punktów poboru wody     z basenów fontanny, tryskaczy (dysz) oraz komory pomp,

d) podejmowanie działań w sytuacjach awaryjnych po zgłoszeniu przez pracowników Urzędu Miejskiego w Giżycku, Straży Miejskiej lub Policji (najpóźniej w terminie 1 godziny od zgłoszenia),

e) bieżące (codzienne) oczyszczanie basenów fontann z zanieczyszczeń (lustro wody, dno, brzegi, elementy ozdobne, płyty granitowe fontanny itp. dot. 2 szt. fontann na Pasażu Portowym oraz 1 szt. fontanny w parku przy ul. Warszawskiej oraz 1 szt. fontanny na skwerze przed kinem Fala) glonów, porostów oraz zanieczyszczeń pochodzących z drzew, dozowanie środków dezynfekcyjnych,

f) przeprowadzanie kompleksowego czyszczenia fontann wraz ze spustem i wymianą wody:

  • trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek) 2 fontanny na Pasażu Portowym oraz 1 fontanna w parku przy      ul. Warszawskiej
  • dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek) 1 fontanna skwer przed kinem Fala, 1 fontanna skwer przy ul. Pocztowej;

częstotliwość kompleksowego czyszczenia fontann i jego terminy mogą ulec zmianie, po wcześniejszym uzgodnieniu takiej konieczności pomiędzy stronami,

g) włączanie i wyłączanie urządzeń zasilających fontannę (niezależnie od sterowania automatycznego) w przypadku złej pogody,

h) informowanie Zamawiającego z wyprzedzeniem miesięcznym o konieczności zakupu środków dezynfekcyjnych i uzdatniających,

i) przygotowanie fontann do okresu zimowego w terminie do 5 listopada 2019 roku,

j) nadzór nad fontannami - w okresie od 1 listopada 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku w zakresie sprawności urządzeń,

k) przygotowanie fontann do rozruchu letniego w taki sposób, żeby były w sprawności techniczno-użytkowej do dnia 27 kwietnia 2020 roku,

l) uruchomienie fontann oraz prowadzenie czynności bieżącej eksploatacji w terminie do 30 kwietnia 2020 roku,

m) funkcjonowanie fontann będzie odbywać się w godz. od 8.00 do 22.00 z wyjątkiem  okresów ,,deszczowych”, znacznego zachmurzenia i zimna (dopuszcza się zmianę czasów funkcjonowania fontann).

n) w razie konieczności - przeprowadzenie drobnych napraw i konserwacji, w szczególności wymian pomp, malowania, uzupełniania ubytków zaprawy murarskiej, likwidacja skutków działalności wandali.

Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu:

- zaświadczenie o przeszkoleniu przez Firmę Handlowo-Usługową BIELWOD Waldemar Muszyński ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5/69, 43-300 Bielsko Biała w zakresie obsługi i konserwacji fontann na Pasażu Portowym,

- zaświadczenie o przeszkoleniu przez Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk ul. Słoneczna 51, 12-200 Pisz w zakresie obsługi i konserwacji fontanny w parku przy ul. Warszawskiej.

3. TERMIN, MIEJSCE I UPRAWNIENIA OSOBY REALIZUJĄCEJ ZAMÓWIENIE

3.1 Zamawiający wymaga, aby wykonawca dysponował osobą z kwalifikacjami – uprawieniami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych.

3.2 Miejscem wykonania Zamówienia jest teren administracyjny miasta Giżycka.

3.3  Termin obowiązywania umowy: od 1 czerwca 2019 roku do 31 maja 2020 roku.

4. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:

  • oferta cenowa – zgodnie z załącznikiem nr 1,
  • zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 2,
  • kwalifikacje personelu przewidzianego do realizacji umowy wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia – wymagane uprawnienia budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (kopia uprawień budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych wraz z aktualnym zaświadczeniem o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa),
  • oświadczenie, iż wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu przez Firmę Handlowo-Usługową BIELWOD Waldemar Muszyński ul. Dywizji Kościuszkowskiej 5/69, 43-300 Bielsko Biała w zakresie obsługi i konserwacji fontann na Pasażu Portowym;
  • oświadczenie, iż wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy zamawiającemu zaświadczenie o przeszkoleniu przez Zakład Remontowo-Budowlany Stefan Zajk ul. Słoneczna 51, 12-200 Pisz w zakresie obsługi i konserwacji fontanny w parku przy ul. Warszawskiej,

5. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Ewa Unrug-Wiszowaty  – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Giżycku,   tel. (87) 7324131, e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

6. OZNACZENIE OFERTY, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

6.1 Oferty należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: „Prowadzenie bieżącej konserwacji 5 szt. fontann na terenie miasta Giżycka”. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert  w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

6.2 Termin składania ofert upływa dnia 29 marca 2019 r. o godz. 1000. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

6.3 Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować: Urząd Miejski, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

6.4 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 marca 2019 r. o godz. 1010 w siedzibie Zamawiającego, pok. 110.

7. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Cena (suma kwot określona w formularzu ofertowym) – 100 %,

Cena będzie obliczana wg następującej formuły:

                                                                 cena oferty najtańszej

Cena oferty                                  =             cena oferty badanej                x          100 %

8. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

–   Załącznik nr 1 – oferta cenowa

–   Załącznik nr 2 – umowa

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.03.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Edyta Polak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 marca 2019 09:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 735
20 marca 2019 09:59 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2019 09:56 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 marca 2019 09:54 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)