Przetargi

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie zadania ,,Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku"

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Zamawiający: 

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 87 732 41 13;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

Osoba do kontaktów:  Ewa Unrug-Wiszowaty – Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska tel. 87 732 41 31

 e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl

 

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która powinna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • Roboty związane z przebudową:

- demontaż płyt granitowych, istniejącego oświetlenia, dysz i instalacji elektrycznej oświetlenia;

- poziomowanie stelażu pod płyty granitowe wraz z ewentualnym uzupełnieniem elementów ze stali nierdzewnej;

- wykonanie przyłącza wodnego z odpływów liniowych położonych bezpośrednio przy fontannie do komory fontanny, z jednoczesnym odłączeniem odpływów od instalacji deszczowej;

- przegląd i ewentualnie wymiana zaworów Vario-Switch;

- wymiana czujnika poziomu cieczy w buforze podziemnym;

- wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilającej fontannę i oświetlenie RGBW;

- przegląd i dostosowanie instalacji wodnej;

- wymiana 6 zasuw śr. 2” z mosiądzu przeznaczonych do regulacji poziomu wody w buforze;

- demontaż, przegląd i montaż przed pompą 3,2kW istniejącego pre-filtra;

- wymiana 2 szt. falowników (pompy o mocach 2,0 i 3,2 kW);

- montaż  dysz fontanny (z właściwym stopniem ochrony IP) zintegrowanych z oświetleniem RGBW, wraz z montażem oświetlenia RGBW - 10 szt.;

- wymiana i ułożenie 10 szt. płyt granitowych o powierzchni groszkowanej (wymiar 59x79x4 cm) z otworami dostosowanymi do zamontowania dysz zintegrowanych z oświetleniem.

            Wszelkie prace muszą być wykonywane przez osoby uprawnione i w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieupoważnionych, a miejsce ich wykonywania winno być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich przez cały okres wykonywania prac.

 • Roboty związane z programowaniem i sterowaniem:

- dobór i wymiana szafy sterowniczej (moduły, zegar sterujący, programator, osprzęt instalacyjny oraz pozostałe materiały niezbędne) wraz z zamontowaniem w niej dodatkowego gniazda elektrycznego 230V;

- programowanie DMX / PLC - napisanie 3 sekwencji programów;

- sterowanie oświetlenia RGBW  - napisanie 3 sekwencji programów;

- montaż całości, sprawdzenie i uruchomienie fontanny.

 

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: Pasaż Portowy  w Giżycku .
 • Bezwzględnie wymagany termin wykonania 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

Ofertę w wersji elektronicznej należy przesłać na adres e-mail: ewa.unrug-wiszowaty@gizycko.pl lub dostarczyć/wysłać wersję papierową do pokoju 7 (Punkt Obsługi Klienta) na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do  29  marca 2019 r. do godz. 10.00. Oferta powinna zawierać opis „Oferta – „Przebudowa dużej fontanny na Pasażu Portowym w Giżycku”.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Otwarcie ofert nastąpi 29 marca 2019 roku o godz. 10:10 w pokoju 110 w Urzędzie Miejskim w Giżycku (al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko).

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie dostarczona/wysłana niezwłocznie.

 8.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • odwołania rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy i unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zmiany warunków postępowania do terminu otwarcia ofert, informując o tym na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego. W sytuacji gdy Zamawiający uzna zmianę warunków za istotną, może wydłużyć termin do złożenia oferty,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników,

Uwaga!

Zaleca się aby Oferent przed złożeniem formularza ofertowego zapoznał się z miejscem prowadzenia prac, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin..

Konserwatorem fontanny jest firma Z.I.E. Barbara Góralska ul. Rolnicza 71, 11-500 Giżycko tel. 783 783 666.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.03.2019
Dokument wytworzony przez: Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGK)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Unrug-Wiszowaty
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 marca 2019 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Edyta Polak
Ilość wyświetleń: 638
02 kwietnia 2019 11:42 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [img4010905280001.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2019 12:47 (Edyta Polak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 marca 2019 12:46 (Edyta Polak) - Dodanie załącznika [formularz_ofertowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)