Przetargi

MOSiR - przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci „dmuchawce”

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową  dzierżawę terenu na Plaży Miejskiej pod lokalizację placu zabaw- teren dla dzieci „dmuchawce”

Okres dzierżawy: 01.06.2019 r. - 31.08.2019 r.

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w Giżycku na Plaży Miejskiej oznaczonej nr geod. działki 312/18 opisanej w KW OL1G/00026017/5.

Przeznaczenie: plac zabaw dla dzieci do lat 5.

Powierzchnia do zagospodarowania: 152 m2.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi  3 100,00 zł. netto za cały okres dzierżawy.

Wadium: 1 000,00 zł.

Przetarg odbędzie się  w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku,      

ul. Moniuszki 5 w dniu 28.02.2019 r. o godz. 10.00  i będzie miał formę ustnej licytacji czynszu netto.

Postąpienie może wynosić wyłącznie 100 zł. lub wielokrotność tej kwoty.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowić będzie kwota osiągnięta w przetargu powiększona o należny podatek VAT.

Uwagi:

 1. Tereny przeznaczone do dzierżawy nie posiadają przyłączy wodno- kanalizacyjnych

             i  elektrycznych.

 1. Na przedmiocie dzierżawy zastrzega się ograniczenia  w zakresie  emisji hałasów (głośniej muzyki lub innych dźwięków) między godz. 22.00 a 6.00. Szczegóły w tym zakresie określi umowa dzierżawy  przewidująca  m.in. karę umowną za przekroczenie norm emisji hałasu.
 2. Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych                                z ewentualną likwidacją przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 –    prowadzącego z ul. Gen. Zajączka przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.
 3. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie osoby nie posiadające zadłużenia wobec Gminy Miejskiej Giżycko.
 4. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości 1 000,00 zł.
  do dnia 26.02.2019  r. na konto Pekao SA O/GIŻYCKO 95 1240 5787 1111 0010  5868 4222                   z dopiskiem „dmuchawce”

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na konto MOSiR w  Giżycku.

 1. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy dzierżawy.
 2. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia                     w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Dyrektor  może odstąpić od zawarcia umowy,                     a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 3. Wpłata rocznego czynszu dzierżawnego pomniejszonego o wadium i powiększonego o podatek VAT przez uczestnika, który wygra przetarg będzie dokonana z góry w terminie do 28 maja 2019 r.
 4.  Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez podania przyczyn. Dyrektor MOSiR  może zamknąć przetarg bez wybrania którejkolwiek z ofert, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 5. Bliższe informacje na temat przetargu oraz informacje techniczne dotyczące przedmiotu dzierżawy udziela Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku, ul. Moniuszki 5, tel. 0 87 429 27 53
 6. Na w/w terenie zabrania się prowadzenia działalności gastronomicznej i handlowej.
 7. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

   

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem  niedopuszczenia                         do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić  ewentualne pełnomocnictwo                  do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz                            o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż do 28.05.2019 r. pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.02.2019
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marian Mieńko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 lutego 2019 14:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz- Janowska
Ilość wyświetleń: 565
22 marca 2019 08:47 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_jakobczak.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 15:00 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna__dmuchawce.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 14:59 (Katarzyna Nycz- Janowska) - Dodanie załącznika [dmuchawiec_mapka.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)