Przetargi

Rozeznanie rynku z opcją zawarcia umowy na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicnej z badań gruntu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko


Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

na wykonanie badań geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji geologicznej z badań gruntu  na  nieruchomościach stanowiących własność Gminy Miejskiej Giżycko


  • Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art. 4 pkt. 8 ustawy)
  • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
  • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

 

Nr sprawy: WM.6812.6.2019.NŻ             

Zamawiający :  Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

 

Osoby do kontaktów:  

Arkadiusz Konc – Wydział Mienia, tel. 87 87 7324 114

e-mail: arkadiusz.konc@gizycko.pl

Natalia Żadziłko – Wydział Mienia  tel.   87 7324 114,  

e-mail: natalia.zadzilko@gizycko.pl


1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.1  Badania geologiczne

a)  Wykonanie otworów geotechnicznych do osiągnięcia rodzimego gruntu nośnego (minimalna głębokość odwiertów - 6m) na następujących nieruchomościach:

- na działce nr ewid. 3-841/2 w ilości 3 szt.,

- na działce nr ewid. 3-842/1 w ilości 2 szt.,

- na działce nr ewid. 2-1198 w ilości 4 szt.,

- na działce nr ewid. 2-1201 w ilości 2 szt.,

- na działce nr ewid. 3-376/1 w ilości 6 szt.

b)  Określenie nośności gruntu i jego stateczności,

c) W przypadku wystąpienia wód gruntowych wykonanie badań wód gruntowych, a w szczególności określenie głębokości nawierconego i ustabilizowanego zwierciadła wody.

 

1.2  Na dokumentację geologiczną składają się opracowania:

a) Opinia geotechniczna wykonana zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu MTBIGM z dn. 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

b)   Sprawozdanie z badań geotechnicznych,

c)   Nagranie opinii geotechnicznych na nośniku CD.

 

Szczegółowy charakter badań uregulowany został w ramowym wzorze umowy.

 

2. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.


3.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,   wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 %

 

4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Miejsce realizacji zamówienia: działki o nr ewid. 3-841/2, 3-842/1, 2-1198, 2-1201, 3-376/1
  • Termin realizacji zamówienia21 dni od dnia zawarcia umowy.


5. Termin, miejsce i forma składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać na adres  Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko lub na adres mailowy: urzad@gizycko.pl w terminie do dnia 11.02.2019 r. Liczy się data wpływu oferty do Urzędu Miejskiego w Giżycku.
  2. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta – Badania geologiczne Giżycko”.
  3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.


6. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie podana na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. Publikacja informacji o wybraniu wykonawcy oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczna z dostarczeniem jej  oferentowi.

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 – formularz oferty;

Załącznik nr 2 – projekt umowy;   

Załącznik nr 3 – mapy ze wskazaniem lokalizacji odwiertów  

 

 

Giżycko, dnia 25.01.2019 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019-01-28
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2019 08:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 661
14 lutego 2019 12:09 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 10:43 (Natalia Żadziłko) - Usunięcie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 lutego 2019 07:43 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)