Przetargi

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU ZAMKNIĘTEGO NR RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19 OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej


OŚ PRIORYTETOWA 10. REGIONALNY RYNEK PRACY DZIAŁANIE

DZIAŁANIE 10.7 AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ

TYP PROJEKTU: Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej


Gmina Miejska Giżycko w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 roku poz.1146)ogłasza otwarty nabór na partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Zakres i zasady organizacji konkursu oraz warunki przyznania dofinansowania realizacji projektu określa dokument pn: Regulamin konkursu, regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy, której celem jest poprawa stanu zdrowia pracowników, co oznacza zwiększenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu, poprzez wdrożenie Programu Polityki Zdrowotnej: Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu (stanowiący Załącznik nr 2 do ogłoszenia)

 

Celem partnerstwa są:

wspólne działania na rzecz przygotowania i realizacji partnerskiego projektu konkursowego w obszarze poprawy stanu zdrowia pracowników, co oznacza zwiększenie aktywności zawodowej na lata 2017-2021 w zakresie rehabilitacji schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.

Planowany okres realizacji projektu: lipiec 2019 r. – grudzień 2022 r.

W przypadku przystąpienia partnera do realizacji projektu w ramach działania 10.7 Liderem projektu (partnerem wiodącym uprawnionym do reprezentowania pozostałych partnerów projektu) będzie Gmina Miejska Giżycko, partnerami będą  podmioty spoza sektora finansów publicznych, wybrane w wyniku niniejszego naboru.

 

I. Lider wraz z partnerami opracuje:

1. Koncepcję realizacji zaplanowanych działań w oparciu o obowiązujące wytyczne, w szczególności z uwzględnieniem: „Regulamin konkursu, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się, konkurs nr RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/18” oraz innych obowiązujących dokumentów.

2. Wniosek o dofinansowanie projektu.

3. Umowę partnerską/porozumienie określającą zasady realizacji projektu, w szczególności (zgodnie z regulaminem konkursu):

a) przedmiot porozumienia albo umowy

b) prawa i obowiązki stron,

c) zakres i formę udziału poszczególnych partnerów w projekcie,

d) partnera wiodącego uprawnionego do reprezentowania pozostałych partnerów projektu,

e) sposób przekazywania dofinansowania na pokrycie kosztów ponoszonych przez poszczególnych partnerów projektu, umożliwiający określenie kwoty dofinansowania udzielanego każdemu z partnerów,

f) sposób postępowania w przypadku nie wywiązania się stron z porozumienia lub umowy,

g) sposób egzekwowania przez beneficjenta lub partnerów projektu skutków wynikających z zastosowania reguły proporcjonalności z powodu nieosiągnięcia założeń projektu z winy partnera.

h) w przypadku wystąpienia w projekcie pomocy publicznej/pomocy de minimis – obowiązki Lidera i partnerów w tym projekcie.

 

II. W ramach konkursu mogą być składane wnioski realizujące wyłącznie następujący typ projektu określony w SZOOP RPO WiM 2014-2020, tj.:

Opracowanie i/lub wdrożenie programów zdrowotnych z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej

 

III. Warunki uczestnictwa w naborze:

1. W toku naboru Ogłaszający zamierza wyłonić partnera spoza sektora finansów publicznych należącego do następującej kategorii:

  • podmioty lecznicze;
  • organizacje pozarządowe lub organizacje non-profit posiadające doświadczenie

w realizacji programów zdrowotnych;

  • podmioty ekonomii społecznej posiadające doświadczenie w realizacji programów

zdrowotnych.

2. O dofinansowanie nie mogą ubiegać się podmioty, które podlegają wykluczeniu  na podstawie: 

a). art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.),

b). art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

c). art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2016 r. poz.1541 z późn .zm.), 

3. Podmioty deklarujące gotowość do współpracy z Gmina Miejską Giżycko w celu opracowania koncepcji projektu i jego tekstu.
4. Podmioty deklarujące potencjalny wkład w realizację celu partnerstwa przez m.in. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe.
5. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania na podstawie przepisów i wytycznych, a działania potencjalnego partnera są zgodne z celami partnerstwa.
6. Podmiot będzie w stanie realizować projekt zgodnie z aktualnymi wymogami dotyczącymi realizacji Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.
7. Podmioty, które prowadzą działalność statutową zgodną z zadaniami określonymi w złożonej ofercie współpracy.
8. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem podatków, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
9. Podmioty, które nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskały przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

 

IV. Wnioskodawca/Partner musi spełnić warunki zawarte  w poniższych kryteriach merytorycznych:

 

1. Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu realizowany będzie na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego.
2. Wnioskodawca zapewnia, iż działania merytoryczne realizowane w projekcie  są zgodne z Programem Polityki Zdrowotnej w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu.
3. Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach przedmiotowego konkursu zgodnie z Programem Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu, stanowią osoby z terenu woj. warmińsko - mazurskiego w wieku aktywności zawodowej kwalifikujące się do programów zdrowotnych.

Grupę docelową w projekcie stanowią:

  • •w zakresie edukacji prozdrowotnej osoby w wieku aktywności zawodowej, tj. kobiety w wieku 18-59 lat oraz mężczyźni w wieku 18-64 lat,
  • •w zakresie badań diagnostycznych kobiety w wieku 50-59 lat oraz mężczyźni w wieku 50-64 lat.

4. Wnioskodawca/Partner posiada lub zapewnia udział podmiotu leczniczego z terenu województwa warmińsko-mazurskiego posiadającego uprawnienia do realizacji świadczeń opieki zdrowotnej wskazanych w Programie Polityki Zdrowotnej.

5. Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

 

V. Warunki i termin realizacji:

  1. Wybór partnera nie jest jednoznaczny z zawarciem umowy partnerskiej/porozumienia na realizację Projektu.
  2. Zasady współpracy i partnerstwa określone zostaną na podstawie odrębnej umowy partnerskiej/porozumienia, opracowanej wspólnie przez partnerów.
  3. Gmina Miejska Giżycko zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

3. Ofertę należy sporządzić czytelnie, w języku polskim, w oparciu o formularz stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

4. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia oraz musi zawierać informacje i dokumenty wymagane w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia.

5. Wszystkie formularze oraz załączniki do oferty muszą zawierać podpis osób uprawnionych do podejmowania decyzji w imieniu oferenta, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji.

6. Wszelkie korekty dokonane przez Oferenta muszą być parafowane przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Oferenta.

7. Oferta musi zawierać wszystkie wymagane w Ogłoszeniu dokumenty.

8. Dokumenty, których żąda Ogłaszający, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do podejmowania decyzji w imieniu Oferenta.

9. Zaleca się ponumerowanie stron oferty i ich spięcie w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie.

10. Wzory załączników należy wypełnić ściśle według wskazówek określonych w Ogłoszeniu. W przypadku złożenia przez Oferenta własnych formularzy ich merytoryczna zawartość musi być tożsama z treścią formularzy niniejszego ogłoszenia.

11. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również przedstawione w formie oryginałów, nie podlegają zwrotowi przez Ogłaszającego.

12. Oferent powinien umieścić ofertę wraz z załącznikami w wewnętrznej (z adresem zwrotnym) i zewnętrznej zamkniętej kopercie z napisem:

 

Nadawca:

Nazwa i adres Oferenta (pieczęć).

Nadawca:

Nazwa i adres oferenta (pieczęć)

Adresat:

Gmina Miejska Giżycko

Al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko 

OFERTA PARTNERA

spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania oraz realizacji projektu konkursowego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO 2014-2020, konkurs zamknięty nr  RPWM.10.07.00-IZ.00-28-001/19  

Oś Priorytetowa 10 Regionalny rynek pracy,

Działanie 10.7 Aktywne i zdrowe starzenie się.

 

TYP PROJEKTU:

ogłoszony przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT

18.02.2019 r. godz. 1000


 

 

 

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Oferent.

14. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że Ogłaszający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed upływem terminu składania ofert. Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

 

 

VII. Termin i miejsce składania ofert:

1. W terminie do 21 dni od daty ogłoszenia naboru tj. do dnia 18 lutego 2019 r. do godz. 1000; Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko (uwaga: decyduje data wpływu do Gminy).

2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18 lutego 2019 r. o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Giżycku, pok. 122.

Rozpatrywane będą wyłącznie oferty złożone w terminie określonym w ogłoszeniu (decyduje data i godzina wpływu oferty do Ogłaszającego) oraz zawierające komplet wymaganych dokumentów. Informacja o wyborze partnera podana zostanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej FOWJM.

 

 

VIII. Wybór partnera:

1. Gmina Miejska Giżycko dokona wyboru partnera w oparciu o następujące kryteria:

a. CELE STATUTOWE (zgodność misji i celów z celami partnerstwa, zgodność misji i celów podmiotu ze złożoną ofertą współpracy partnerskiej) (punktacja 0 – 10)

b. DOŚWIADCZENIE W REALIZACJI PROGRAMÓW ZDROWOTNYCH (punktacja 0 - 5)

c. PROPONOWANY ZAKRES WSPÓŁPRACY I WKŁAD OFERENTA W PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I WNIOSKU APLIKACYJNEGO (punktacja 0 - 5)

d. WKŁAD W REALIZACJĘ CELU PARTNERSTWA (ZASOBY LUDZKIE, ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE), OPIS POSIADANYCH ZASOBÓW RZECZOWYCH, OSOBOWYCH I FINANSOWYCH, KTÓRE KANDYDAT NA PARTNERA JEST W STANIE WNIEŚĆ DO PROJEKTU W TRAKCIE JEGO REALIZACJI) ( punktacja 0 - 10)

e. OPIS KONCEPCJI UDZIAŁU W PROJEKCIE - PROPOZYCJA REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU (punktacja 0 - 20)

 

2. Gmina Miejska Giżycko wybierze na partnera podmiot, który uzyska największą liczbę punktów w ramach poszczególnych kategorii podmiotów wchodzących w skład partnerstwa.

 

IX. Wyniki konkursu:

 

Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Miejskiej Giżycko.

 

X. Procedura odwoławcza:

Każdy z uczestniczących podmiotów będzie miał możliwość złożenia pisemnego odwołania w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o uzyskanej ocenie Partnera. W wyniku złożonego odwołania oferta zostanie ponownie oceniona przez komisję odwoławczą.

Każdy z uczestniczących podmiotów zostanie poinformowany o wynikach naboru.

 

Osoba do kontaktu:

Maria Czetyrbok

Tel. 87 732 41 66

E-mail: maria.czetyrbok@gizycko.pl

 

Integralną część ogłoszenia stanowią następujące załączniki:

  1. Formularz oferty.
  2. Programu Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego w wieku aktywności zawodowej na lata 2017–2021 w zakresie rehabilitacji medycznej schorzeń kręgosłupa oraz narządów ruchu

 


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2019.01.25
Dokument wytworzony przez: Biuro Projektów (BP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Maria Czetyrbok
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 stycznia 2019 13:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 500
04 marca 2019 13:03 (Jagoda Nowicka) - Dodanie załącznika [informacja_o_wynikach_otwartego_naboru_partnera_spoza_sektora_finanso w_publicznych.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 stycznia 2019 13:17 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.
25 stycznia 2019 13:17 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)