Przetargi

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy - zarządzanie nieruchomością - targowiskiem miejskim oraz targowiskiem Mój Rynek

                                                                                                        

Z uwagi na zmianę treści umowy powierzenia danych osobowych w sprawie  odstąpienia od wymogu posiadania inspektora danych osobowych zmienia się pkt 5 Rozeznania cenowego z opcją zawarcia umowy z dnia 07.12.2018 r. dotyczący terminu składania ofert, na następujący:

5.                Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Zarządzanie nieruchomością - targowiskiem w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie  do 17 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 włącznie.

            Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -      Załącznik nr 7.

            Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu   oferty do Zamawiającego.

            Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 grudnia 2018 roku, o godz. 12:15 w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku pokój 121.

 

Giżycko, dnia 13.12.2018 r.

 

 

Giżycko, 07.12.2018 r.

WM.7131.8.2018.ArKo

 

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

złożenia oferty na świadczenie usługi zarządzanie nieruchomością - targowiskiem „Mój Rynek” oraz targowiskiem miejskim w Giżycku w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019r.

 • Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)
 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

Dotyczy:      

 1.                Zamawiający : Gmina Miejska Giżycko

        

Al. 1 Maja 14 , 11-500 Giżycko

 2.                Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia  jest organizowanie oraz wykonywanie prac związanych z zarządzaniem:

- nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję targowiska miejskiego, wydzieloną z działek
o nr geod. 540/2, 1414 oraz 555/5 o pow. 6210m2,  szczegółowo określoną w załączniku nr 1.

- nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję targowiska „Mój Rynek”, wydzieloną z działki o nr geod. 540/2 o pow. 3139m2,  szczegółowo określoną w załączniku nr 2.

 

Istotne dla stron postanowienia znajdują się w ramowym wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zaproszenia. W zakresie ochrony danych osobowych istotne dla stron postanowienia zawiera załącznik nr 4 umowa powierzenia danych osobowych.

 3.                Wymagania wobec Wykonawcy zamówienia.

a)      Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że na czas realizacji zamówienia będzie dysponował osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, tj.:

min. 1 osobą, która posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu nieruchomościami mieszkalnymi lub mieszkalno-usługowymi.

Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedłożenie zgodnie z załącznikiem nr 5 do zapytania ofertowego  wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

b)      Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał lub wykonuje, co najmniej 1 usługę (umowę) odpowiadającą swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia. Przez „usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia” należy rozumieć wykonanie lub wykonywanie co najmniej 1 zadania (umowy) nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy polegającego na zarządzaniu budynkami o łącznej powierzchni użytkowej co najmniej 1 000 m2 lub nieruchomością zabudowaną o powierzchni działki 0,5ha. Przy czym pod pojęciem „zarządzanie budynkami” lub „nieruchomością zabudowaną” należy rozumieć usługi zarządzania nieruchomością polegające
w szczególności na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu czynności mających na celu:

a) zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

b) zapewnienie bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości;

c) bieżące administrowanie nieruchomością;

d) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym zgodnie z jej przeznaczeniem.

            W przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe             Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi    spełniać wymogi określone przez Zamawiającego, tj. część zamówienia (umowy) musi być         na dzień składania ofert już zrealizowana w wymaganym zakresie w okresie nie krótszym   niż 12 miesięcy.

Spełnieniem warunku udziału w postępowaniu będzie przedłożenie wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywani powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z załącznikiem nr 6 do zaproszenia składania ofert.

        4.                Termin i miejsce realizacji zamówienia.

 • Termin realizacji zamówienia: od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
 • Miejsce realizacji zamówienia:

- nieruchomość zabudowana pełniąca funkcję targowiska miejskiego, wydzielona z działek o nr geod. 540/2, 537/9 oraz 555/5,  szczegółowo określoną w załączniku graficznym nr 1 stanowiącym integralną część umowy.

- nieruchomość zabudowana pełniąca funkcję targowiska „Mój Rynek”, wydzielona z działki o nr geod. 540/2,  szczegółowo określoną w załączniku graficznym nr 2 stanowiącym integralną część umowy.

 5.                Miejsce, sposób i termin składania ofert.

          Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Zarządzanie nieruchomością - targowiskiem w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego w terminie  do 14 grudnia 2018 r. do godz. 12:00 włącznie.

            Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania -      Załącznik nr 7.

            Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące    znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty  do Zamawiającego.

            Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 grudnia 2018 roku, o godz. 12:15        w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku pokój 121.

 6.                Kryteria oceny i wyboru oferty

        

         Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

- najniższa cena brutto

 7.                Rozstrzygnięcie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia.

        

W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie podana na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl w terminie do dnia 18 grudnia 2018 r. Publikacja informacji o wybraniu wykonawcy oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczna z dostarczeniem jej  oferentowi.

 8.                Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

 • do swobodnego wyboru oferty w ramach kryteriów prowadzonego postępowania,
 • odwołanie postępowania , unieważnienie go w całości lub w części w każdym czasie,
 • zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
 • zmiany treści zaproszenia do składania ofert w tym terminów wyznaczonych w zaproszeniu,
 • żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie postępowania,
 • wyłącznej interpretacji zapisów rozeznania cenowego, jak również jego załączników.

9.                Informacje dodatkowe:

 • Dodatkowych informacji udziela Z-ca Naczelnika Wydziału Mienia Arkadiusz Konc tel. 87 732 41 11 wew.5 adres e-mail arkadiusz.konc@gizycko.pl.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 • Zapisy umowne mogą ulec drobnym modyfikacjom, dostosowującym umowę ramową do zaistniałych okoliczności faktycznych lub uszczegóławiającym stosunek prawny, bez zmiany konstrukcji oraz sensu niniejszego zamówienia.
 • Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

            - zmiany przepisów w oparciu, o które ustalono zakres obowiązków          Wykonawcy.

 10.              Załączniki:

 

 • Załącznik nr 1 Szkic graficzny obejmujący zakres terenu zarządzanej nieruchomości;
 • Załącznik nr 2 Szkic graficzny obejmujący zakres terenu zarządzanej nieruchomości;
 • Załącznik nr 3 Ramowy wzór umowy
 • Załącznik nr 4 umowa powierzenia danych osobowych
 • Załącznik nr 5 Potencjał kadrowy
 • Załącznik nr 6 Wykaz usług
 • Załącznik nr 7 Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 8 Regulamin Targowiska Miejskiego
 • Załącznik nr 9 Regulamin Targowiska Mój Rynek
 • Załącznik nr 10 Regulamin Targowiska Miejskiego – zmiana
 • Załącznik nr 11 Regulamin Targowiska Mój Rynek – zmiana

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-12-07
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2018 15:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Arkadiusz Konc
Ilość wyświetleń: 815
17 grudnia 2018 15:56 (Arkadiusz Konc) - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 15:56 (Arkadiusz Konc) - Usunięcie załącznika [informacja.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 grudnia 2018 15:45 (Arkadiusz Konc) - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)