Przetargi

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”.

 

 

Zaproszenie

 do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

 

 

Nazwa zamówienia: 

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”.

                                        

Zamawiający :                            

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

                                      

Giżycko, grudzień 2018 r.

1.     Informacje wprowadzające

1.1     Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert w przetargu pisemnym na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”.

a)       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 380 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 – ze zmianami).

1.2     Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:                                   Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                           42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:                                                    845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                      Urząd Miejski w Giżycku

                                                           al. 1 Maja 14

                                                           11 – 500 Giżycko

e)       znak postępowania:                             WPI.042.11.2.__.2018.MB

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.     Opis przedmiotu zamówienia

2.1.   Zadanie obejmuje jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonaniem zadania  inwestycyjnego pn.:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na zadaniu: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych - oświatowych położonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, część 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Budynek sali gimnastycznej przy ul. Mickiewicza 33a w Giżycku”.

2.2.   Podstawowy zakres robót budowlanych podlegających nadzorowi obejmuje:

a)      Wykonanie prac przygotowawczych, rozbiórkowych,

b)      Wykonanie hydroizolacji,

c)      Wykonanie termoizolacji ścian zewnętrznych wraz z ościeżami, dachu,

d)      Wykonanie sufitu podwieszanego,

e)      Remont podłogi,

f)       Wymiana stolarki okiennej oraz montaż nawiewników higrosterowanych, wymiana parapetów,

g)      Wymiana stolarki drzwiowej, 

h)      Remont instalacji centralnego ogrzewania,

i)       Wymiana opraw oświetleniowych (materiał z odzysku),

j)       Remont części orynnowania, obróbek blacharskich,

k)      Remont utwardzeń,

l)       Roboty wykończeniowe,

m)    Wywiezienie, utylizacja gruzu i odpadów.

2.3.   Dokumentacja techniczna i przetargowa znajduje się na stronie Zamawiającego:

http://www.bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/443583/

2.4.   Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej – koordynator prac poszczególnych branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego,

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci,   instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych,

-        inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.5.   Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy do dostarczenia opracowania badań termowizyjnych po zakończeniu inwestycji.

3.2     Miejsce wykonania zamówienia – ul. Mickiewicza 33a w Giżycku.

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

4.1   Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem – załącznik nr 1 do zaproszenia,

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

- Michał Babiak - Inspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michal.babiak@gizycko.pl

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1 Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2018 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2  Forma składania ofert:

a)       na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odczytania, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.12.2018, o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Liczba pobytów

20pkt.

 

7.1 Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2 Kryterium – liczba pobytów na budowie:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium liczby pobytów na budowie (Lp) zostanie przyznana zgodnie z poniższym opisem zastrzegając, iż minimalna liczba pobytów koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego wynosi 1 w tygodniu:

1 pobyt w ciągu tygodnia –  0 punktów,

2 pobyty w ciągu tygodnia  –  10 punktów,

3 pobyty w ciągu tygodnia – 20 punktów,

UWAGA! w przypadku nie podania przez Wykonawcę w „Formularzu oferty cenowej” deklarowanych ilości pobytów – Zamawiający do oceny oferty przyjmie minimalną ilość tj. 1 raz w tygodniu. Każdy pobyt na budowie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy przez Koordynatora inspektorów nadzoru inwestorskiego na koniec dnia roboczego.

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Formularza cenowego oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia).

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + Lp

gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

Lp – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Liczba pobytów na budowie”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.     Postanowienia końcowe

8.1     Zamawiający zastrzega prawo do:

a)       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

g)      Wykonawca nie może być powiązany kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym.

8.2     Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)       z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)       który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

9.     Załączniki

9.1     Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)       załącznik nr 1 do zaproszenia   -           Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia   -           Projekt umowy,

Zaproszenie wraz z załącznikami zawiera __ ponumerowanych stron.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.12.2018r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Michał Babiak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 grudnia 2018 10:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 778
19 grudnia 2018 09:22 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 grudnia 2018 11:11 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.
07 grudnia 2018 11:10 (Michał Babiak) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)