Przetargi

Rozeznanie rynku z opcja zawarcia umowy i zaproszeniem do złożenia oferty cenowej - wykonywanie dokumentacji technicznej - inwentaryzacje.

Giżycko, 15 listopada 2018 r.

ZAMAWIAJĄCY:

Urząd Miejski w Giżycku

ul. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

tel.: 87 7324 113; fax.: 87 428 52 41

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów: Natalia Żadziłko – Wydział Mienia, tel.: 87 7324 114,

e-mail: natalia.zadzilko@gizycko.pl

 

 

 

ROZEZNANIE RYNKU Z OPCJĄ ZAWARCIA UMOWY I ZAPROSZENIEM DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986), ustawy nie stosuje się. Do zaproszenia ofertowego stosuje się zapisy Kodeksu Cywilnego – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025 ze zm.).

Niniejsze Rozeznanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego.

Celem Rozeznania jest ustalenie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

 

 

Przedmiot rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy

 1. Przedmiotem Rozeznania jest ustalenie wartości wykonania usług w zakresie wykonywania dokumentacji technicznych – inwentaryzacji, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami oraz aktualną wiedzą techniczną, lokali mieszkalnych i użytkowych z piwnicami i pomieszczeniami przynależnymi z rozliczeniem udziałów przypadających poszczególnym lokalom w częściach wspólnych budynków -dla obiektów wskazanych w pkt. 2, z opcją zawarcia umowy z oferentem, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
 2. Obiekty, których dotyczy zamówienie – budynki, w których zamawiającemu przysługuje własność wyodrębnionych lub niewyodrębnionych lokali.
 3. Zamawiający zastrzega, że przedmiot zamówienia może być ograniczony do pojedynczych lokali w danym budynku, względnie do rozliczenia udziałów w budynku w oparciu o zainwentaryzowane powierzchnie wszystkich lokali ustalone bezpośrednio lub w oparciu o dokumentację udostępnioną przez Zamawiającego.
 4. Okres trwania umowy – 12 miesięcy od daty jej zawarcia.
 5. Uszczegółowiony zakres prac:

- wykonanie obmiarów lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz częściami wspólnymi, w myśl ustawy o własności lokali, wg obowiązujących norm,

- ustalenie właścicieli lokali oraz, w przypadku najemców lokali – użytkowników faktycznie korzystających z pomieszczeń takich jak: komórki, spiżarnie, WC, garaże itp.

- wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich pomieszczeń oraz części wspólnych budynków w formacie JPG, opisującej stan lokali i części wspólnych z dnia wykonania usługi,

- wykonanie rysunków rzutów poszczególnych kondygnacji z wyszczególnieniem lokali oraz części do nich przynależnych.

6. Inwentaryzacja powinna być wykonana przy zastosowaniu odpowiedniej normy przewidzianej dla konkretnej kategorii obiektu budowlanego, z uwzględnieniem takich parametrów, jak wiek budynku.

7. Zamawiający nie gwarantuje dostępności projektu budowlanego dla obiektów wskazanych do inwentaryzacji oraz innych dokumentów o podobnym charakterze, zobowiązuje się jednak do udostępnienia wszystkich materiałów mogących służyć polepszeniu jakości wykonanych usług, które będą w jego posiadaniu.

8. Zadania winny by realizowane w godzinach umożliwiających wykonania inwentaryzacji w budynkach o niejednolitej strukturze własnościowej.

9. Usługa inwentaryzacji danego budynku/budynków powinna być wykonana w terminie

30 dni od dnia jej zlecenia przy pomocy środków komunikacji elektronicznej lub pisemnego powiadomienia. Opóźnienie w wykonaniu poszczególnych usług powinno być każdorazowo wyjaśnione pisemnie, z podaniem przyczyn jego wystąpienia.

10. Istotne dla stron postanowienia zostaną wprowadzone we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego Rozeznania rynku.

 

Przygotowanie oferty

1. Oferta powinna być sporządzona na Formularzu ofertowym (załącznik nr 1) do niniejszego Rozeznania, opatrzona pieczątką firmową i podpisem osoby upoważnionej.

2. Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

 • Formularz ofertowy (załącznik nr 1),
 • Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy – złożone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, w sytuacji, gdy osoby składające ofertę nie są ujawnione w odpowiednich rejestrach potwierdzających ich umocowanie,
 • Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)

3. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta: dokumentacja techniczna - inwentaryzacje GMG 1/2018”.

4. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w ramach niniejszego postępowania.

5. Dopuszcza się powierzenie części lub całości zamówienia podwykonawcom. Informacje na temat udziału podwykonawców należy zamieścić na Formularzu ofertowym.

6. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Giżycku przy Al. 1 Maja 14 lub drogą pocztową na adres siedziby Zamawiającego do dnia 3 grudnia 2018 r. włącznie.

7. Ceny powinny być ujęte w formie ryczałtu. Zamawiający nie odpowiada za błędy w wycenie Wykonawcy usług, a cena nie może ulec zwiększeniu ze względu na okoliczności, których Wykonawca nie wziął pod uwagę przy wykonywaniu usług.

8. Wyliczenie poszczególnych elementów powinno być ujęte kwotowo, do dwóch miejsc po przecinku, z zastosowaniem ogólnie przyjętych zasad zaokrągleń.

9. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz parafowane lub podpisane przez Wykonawcę bądź osobę (osoby) uprawnioną do występowania w jego imieniu.

10. Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

11. Kryterium wyboru – 100 % cena.

12. Nie dopuszcza się ofert wariantowych.

13. Zapisy umowne mogą ulec modyfikacjom, dostosowującym umowę ramową do zaistniałych okoliczności faktycznych lub stanowiącym uszczegółowienie stosunku prawnego, bez zmiany konstrukcji oraz sensu niniejszego zamówienia.

14. Informacje o wyniku postępowania zostaną przesłane Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

 

Załącznik Nr 1

 

(Wykonawca)                                                                                                          

 

    Gmina Miejska Giżycko

 

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Składając ofertę w ramach rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy w zakresie sporządzania dokumentacji technicznej - inwentaryzacji „Oferta: dokumentacja techniczna - inwentaryzacje GMG 1/2018” po zapoznaniu się z warunkami niniejszego zapytania oferuję wykonywanie usług polegających na sporządzaniu inwentaryzacji  budynków, w których Gminie Miejskiej Giżycko przysługuje własność wyodrębnionych lub niewyodrębnionych lokali wg bieżących wskazań Zamawiającego przez 12 miesięcy do daty zawarcia umowy.

 

Oferuję wykonanie usługi za kwotę …………………………………. złotych brutto (słownie: ………………………………………………………………………………............................) za wykonanie inwentaryzacji dla 1 lokalu.

 

Oświadczam, że wykonanie usługi zamierzam/nie zamierzam zlecić podwykonawcy/om.

Dane podwykonawcy………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Załącznik Nr 2

 

(Wykonawca)

                                                                  

OŚWIADCZENIA

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.:

 

 1. Posiadam uprawnienia do wykonywania czynności będących przedmiotem zamówienia.
 2. Posiadam wiedzę i doświadczenie gwarantujące wykonanie usługi.
 3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
 4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

Podpis:…………………………………

 

 

Oświadczam, że zapoznałam się / zapoznałem się z treścią projektu umowy, stanowiącym załącznik do niniejszego rozeznania rynku z opcją zawarcia umowy w przedmiocie „Oferta: dokumentacja techniczna - inwentaryzacje GMG 1/2018”. i przyjmuję tę treść bez zastrzeżeń.

 

Podpis:…………………………………

  

 

Załącznik Nr 3

 

UMOWA

 

Zawarta w dniu ………………………………… roku pomiędzy Gminą Miejską Giżycko, reprezentowaną przez: Wojciecha Karola Iwaszkiewicza – Burmistrza Miasta Giżycka

Zwaną w treści umowy „Zamawiającym”

a ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

z siedzibą w ……………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą” o następującej treści:

 

Przedmiot umowy

 

§ 1

 1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się wykonywania w czasie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy usług polegających na sporządzaniu dokumentacji technicznych – inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualną wiedzą techniczną, lokali mieszkalnych i użytkowytch wraz z piwnicami i pomieszczeniami przynależnymi z rozliczeniem udziałów przypadających na poszczególne lokale w częściach wspólnych budynku – dla obiektów, w których Zamawiającemu przysługuje własność wyodrębnionych lub niewyodrębnionych lokali. Szczegółowy zakres prac obejmuje:
 • wykonanie obmiarów lokali wyodrębnionych oraz niewyodrębnionych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi oraz częściami wspólnymi, w myśl ustawy o własności lokali, wg obowiązujących norm,
 • ustalenie właścicieli lokali oraz, w przypadku najemców lokali – użytkowników faktycznie korzystających z pomieszczeń takich jak: komórki, spiżarnie, WC, garaże itp.
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich pomieszczeń oraz części wspólnych budynków w formacie JPG, opisującej stan lokali i części wspólnych z dnia wykonania usługi,
 • wykonanie rysunków rzutów poszczególnych kondygnacji z wyszczególnieniem lokali oraz części do nich przynależnych. 

§ 2

 1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać zlecenie dot. poszczególnych lokali w obiekcie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zlecenia, niezależnie od liczby lokali, chyba że strony postanowią inaczej.
 2. W danym okresie czasu, liczonym od dnia zlecenia do dnia wykonania usługi możliwe jest wykonywanie nie więcej niż 1 zlecenia, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę, czym samym zobowiąże się do wykonywania większej ich liczby. Uzupełnienia wadliwej lub niewłaściwe wykonanej dokumentacji nie są traktowane jako wykonywanie zlecenia.
 3. Opóźnienie w wykonaniu poszczególnych zleceń powinno być każdorazowo wyjaśnione pisemnie, z podaniem przyczyn jego wystąpienia. Zleceniodawca powinien być powiadomiony pisemnie lub drogą elektroniczną co najmniej 10 dni przed ostateczną datą wykonania zlecenia.
 4. Uprawnionymi w imieniu Zamawiającego do dokonania zlecenia są:

-        Jacek Markowski – Naczelnik Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku lub

-        Arkadiusz Konc – Zastępca Naczelnika Wydziału Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku.

§3

Do realizacji usług Wykonawca może posłużyć się podwykonawcami. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za swoje własne.

§4

 1. Obowiązkiem wykonawcy jest realizacja zadań wynikających z umowy zgodnie z aktualnym stanem prawnym, przepisami i zasadami aktualnej wiedzy technicznej, a nadto poszanowaniem uzasadnionych interesów osób trzecich.
 2. Do realizacji przez wykonawcę przedmiotu umowy zastosowanie będą miały m.in. przepisy:
 • ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r., poz. 716)
 • ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r. poz. 121 ze zm.)
 • ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.)

wraz ze stosowanymi rozporządzeniami do wskazanych ustaw.

 

Odbiór dokumentacji inwentaryzacyjnej

§5

 1. Akceptacja dokumentacji inwentaryzacyjnej następuje poprzez podpisanie Protokołu odbioru przez Zamawiającego w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia przekazania dokumentacji.
 2. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi uwag w terminie 10 dni kalendarzowych, nie może odmówić podpisania protokołu. Odmowa zatwierdzenia protokołu skutkuje umożliwieniem podpisania go przez Wykonawcę w ramach jednostronnej czynności prawnej.
 3. W przypadku stwierdzenia, że przekazana dokumentacja jest niekompletna lub zawiera wady techniczne lub/i prawne, Zamawiający zwróci dokumentację do poprawy. Termin uzupełnienia dokumentacji wynosi 10 dni roboczych, chyba że, w uzasadnionych sytuacjach Zamawiający wydłuży ten termin. Przy ocenie konieczności uzupełnienia dokumentacji Zamawiający obowiązany jest do stosowania zasad racjonalności oraz dobrego obyczaju, kierując się przede wszystkim zakresem prac niezbędnych do uzupełnienia dokumentacji.
 4. Procedura, której mowa w pkt. 2 dotyczy również uzupełnienia dokumentacji, aż do jej ostatecznego zatwierdzenia.

 

Wynagrodzenie

§ 6

 1. Za wykonanie czynności, będących przedmiotem niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości       zł brutto od pojedynczego lokalu wraz z pomieszczeniami przynależnymi.
 2. Podstawą do wystawienia faktury jest zaakceptowana dokumentacja inwentaryzacyjna, potwierdzona protokołem odbioru.
 3. Strony ustalają, że wynagrodzenie będzie każdorazowo ustalane po wykonaniu zlecenia.

§ 7

 1. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 płatne będzie po wykonaniu zlecenia w terminie 14 dni od daty odbioru przez zamawiającego faktury.
 2. Za nieterminowe wykonanie zlecenia Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy kary umownej, o której mowa w § 10 pkt. 1.
 3. W przypadku zwłoki w wykonaniu zlecenia przekraczającej 21 dni Zamawiający ma prawo zlecenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej, obciążając kosztami Wykonawcę.

§ 8

W przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej umowy, w szczególności § 7 pkt. 3, bądź utraty prawa wykonywania zawodu, Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez okresu wypowiedzenia.

 

Rękojmia za wady

§ 9

 1. Za wady dokumentacji inwentaryzacyjnej Wykonawca odpowiada przez okres 36 miesięcy licząc od dnia ich protokolarnego odbioru dokumentacji. Wadą nie jest jednak zmiana rozplanowania pomieszczeń, zmiana stanu wymiaru poszczególnych obmiarów spowodowane remontem, przebudową, nadbudową, rozbudową oraz innymi działaniami o podobnym charakterze, dokonane po wykonaniu usługi.
 2. W ramach odpowiedzialności za wady Wykonawca obowiązany jest do poprawienia dokumentacji w zakresie stanowiącym wadę.

 

Kary umowne

§ 10

 1. Za nieterminowe wykonanie zlecenia Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 1 % wartości zlecenia za każdy dzień zwłoki.
 2. Zastosowanie kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.
 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5 000 zł.

 

 

 

Postanowienia końcowe

§ 11

Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednie uprawnienia, wiedzę, doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym oraz personelem niezbędnymi do należytego wykonania niniejszej Umowy.

 

§ 12

Wykonawca zobowiązuje się ponadto do udzielania Zamawiającemu lub podmiotom działającym na rzecz Zamawiającego wszelkich wyjaśnień oraz wątpliwości dotyczących wykonywanych dokumentacji, w szczególności faktycznego stanu inwentaryzacyjnego oraz zagospodarowania nieruchomości z dnia wykonania usługi przez okres 24 miesięcy od dnia odbioru dokumentacji inwentaryzacyjnej.

 

§ 13

 1. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą powiadomi właścicieli i użytkowników lokali o przeprowadzeniu inwentaryzacji w ich lokalach.
 2. Integralną częścią umowy jest oferta złożona przez Wykonawcę.
 3. Wykonawca jest obowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozyskanych na skutek wykonania niniejszej umowy, w szczególności danych osobowych lokatorów mieszkań oraz niewykorzystywania ich do żadnych celów, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych.
 4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

 

 

Zamawiający:                                                                       Wykonawca:

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2018-11-16
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Natalia Żadziłko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 listopada 2018 10:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Natalia Żadziłko
Ilość wyświetleń: 758
17 grudnia 2018 15:48 (Arkadiusz Konc) - Dodanie załącznika [informacja.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 11:16 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [rozeznanie_rynku.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 listopada 2018 10:26 (Natalia Żadziłko) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3__umowa.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)