Przetargi

Zaproszenie do składania ofert na zadanie pn.: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Giżycku

Zaproszenie

 

do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zmówienia publicznego

wartości szacunkowej do 30 000€

  

Nazwa zamówienia: 

Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Giżycku

                           

Zamawiający :                            

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

  

1.     Informacje wprowadzające

1.1     Gmina Miejska Giżycko, al. 1 Maja 14, 11 – 500 Giżycko, zaprasza do składania ofert na rzecz Zamawiającego na zadanie pn.: Rozbiórka amfiteatru na Plaży Miejskiej w Giżycku

a)       Postępowanie prowadzone jest na podstawie niniejszego zaproszenia z zachowaniem zasady konkurencyjności, jawności i równego traktowania Wykonawców.

b)      Do niniejszego postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz.1025 – ze zmianami), a nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.– Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).

1.2     Dane Zamawiającego:

a)       konto bankowe:                                   Bank PEKAO S.A. o/ Giżycko 

b)      nr konta bankowego:                           42 1240 5787 1111 0010 5856 4508

c)       NIP:                                                    845-19-51-457

d)      adres do korespondencji:                      Urząd Miejski w Giżycku

                                                           al. 1 Maja 14

                                                           11 – 500 Giżycko

e)       znak postępowania:                             WPI.7013.2.2018.MC

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

2.     Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie obejmuje rozbiórkę amfiteatru wraz z ławkami znajdującego się na terenie Plaży Miejskiej w Giżycku.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- zaproszeniem do składania ofert,

- dokumentacją techniczną,

- przedmiarem robót,

- projektem umowy.

Wyżej wymienione dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające. Podstawą do ostatecznego ustalenia przedmiotu zamówienia oraz wyceny tego przedmiotu jest przede wszystkim projekt budowlany.

Zaleca się aby Wykonawca odwiedził i zbadał plac budowy oraz jego otoczenie i pozyskał dla siebie, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu ofert oraz przy zawieraniu umowy na wykonie robót gdyż wyklucza się możliwość roszczeń wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

Zamawiający nie przewiduje odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki.

3.     Termin i miejsce wykonania zamówienia

3.1     Termin wykonania zamówienia: zgodnie z ofertą, jednak nie później niż do 20.12.2018 r.

3.2     Miejsce wykonania zamówienia – Teren Plaży Miejskiej w Giżycku, dz. nr ewid. 1-535/2.

4.     Zawartość oferty

Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty:   

4.1   Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem –załącznik nr 1 do zaproszenia,

4.2   Projekt umowy podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem –Załącznik nr 2 do zaproszenia,

4.3     Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienia, odroczenia i rozłożenia na raty zaległych płatności,  

4.4     Oświadczenie, że Wykonawca dysponował będzie personelem przewidzianym do realizacji zamówienia posiadającym uprawnienia budowlane w wymaganej specjalności  oraz wyposażeniem technicznym i produkcyjnym odpowiednim do realizacji zamówienia,

4.5     Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy w zakresie jego spraw majątkowych, lub osobę umocowaną przez osoby uprawnione.

5.     Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z oferentami jest : 

- Michalina Cieloszczyk - Podinspektor, WPI, UM Giżycka,

tel. 87 73 24 120, e-mail: michalina.cieloszczyk@gizycko.pl

6.     Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert

6.1 Termin składania ofert upływa dnia 20.11.2018 roku o godz. 1200.

Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.

6.2 Forma składania ofert:

a)       na adres poczty elektronicznej podanej w pkt. 5, z nazwą zamówienia w tytule wiadomości. Oferta powinna mieć formę jednego, nieedytowalnego pliku oraz zostać wysłana z żądaniem potwierdzenia odbioru, lub

b)      w zamkniętym i opisanym opakowaniu w p. 7, UM Giżycka, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,

Opis powinien zawierać nazwę zamówienia oraz dane kontaktowe oferenta.

6.3 Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.11.2018 r., o godz. 1220 w siedzibie Wydziału Planowania i  Inwestycji Urzędu Miejskiego, pok. 114.

7.     Opis kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis określania ceny

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

80 pkt.

Termin

20pkt.

 

7.1 Kryterium – cena:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium „Cena” (Cp) zostanie obliczona wg następującego wzoru:   

Cp=Co/Cb× 80pkt.

gdzie:

Cp – ilość punktów badanej ceny oferty,

Co – cena oferty najniższej,

Cb – cena oferty badanej,

7.2 Kryterium – termin:

Liczba punktów, które można uzyskać w kryterium terminu wykonania zadania (T) zostanie obliczona zgodnie z poniższym opisem:

Oferty w tym kryterium oceniane będą w następujący sposób:

a)    do 20.12.2018 r. – 0 punktów,

b)    do 13.12.2018 r.  – 10 punktów,

c)    06.12.2018 r.   – 20 punktów,

Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 4 Formularza oferty cenowej oferty (załącznik nr 1 do zaproszenia). W przypadku nie podania przez Wykonawcę terminu, Zamawiający do kryterium oceny ofert przyjmie minimalny termin, tj. 20.12.2018 r. Oferta z terminem 06.12.2018 r. otrzyma maksymalną ilość punktów w tym kryterium.

7.3 Wynik całkowity

Zamawiający może przyznać Wykonawcy maksymalnie 100 punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów, tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert wg wzoru:   

 

Po = Cp + T, 

gdzie:

Po – suma punktów uzyskana przez ofertę,

Cpilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Cena”

T – ilość punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Termin”

 

Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Uzyskana z wyliczenia ilość punktów w każdym z kryteriów zostanie ostatecznie
wyliczona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku z zachowaniem następującej
zasady: jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w górę.

8.     Postanowienia końcowe

8.1     Zamawiający zastrzega prawo do:

a)       zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,

b)      żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie przetargu,

c)       swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu,

d)      zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,

e)       odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

f)       wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.

8.2     Zamawiający odrzuci oferty Wykonawcy:

a)       z którym  zerwał umowę z jego winy,

b)      któremu naliczył kary za niewywiązywanie się z umowy,

c)       który nie wykonał zobowiązania w stosunku do Zamawiającego

Zapisy pkt. 8.2 ppkt. a), b), c) dotyczą  okresu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu.

8.3  Okres związania ofertą: 21dni od daty terminu składania ofert.

9.     Załączniki

9.1     Następujące załączniki stanowią integralną część dokumentacji przetargowej:

a)       załącznik nr 1 do zaproszenia   -           Formularz oferty cenowej, 

b)      Załącznik nr 2 do zaproszenia   -           Projekt umowy,

c)       Załącznik nr 3 do zaproszenia   -            Formularzy wyceny robót,

d)      Załącznik nr 4  do zaproszenia -           Przedmiar robót,

e)       Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR):

f)       Projekt rozbiórki

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.11.2018r,
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Karol Walinowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 listopada 2018 12:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Michał Babiak
Ilość wyświetleń: 984
22 listopada 2018 13:05 (Grzegorz Witkowski) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 listopada 2018 14:24 (Michał Babiak) - Dodanie załącznika [odpowiedzi.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 listopada 2018 12:52 (Michał Babiak) - Opublikowanie dokumentu.