Przetargi

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: „Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku”

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

   ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  

 o wartości poniżej 30 000 euro  na wykonanie zamówienia:  „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru  sprawującego nadzór inwestorski nad robotami budowlanym w ramach zadania pn.: Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku”

                  

Wspólny słownik zamówień ( CPV):  71247000-1 nadzór nad robotami budowlanymi

 1.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania  inwestycyjnego pn.: „Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku” w  branżach: budowlanej: drogowa, konstrukcyjno – budowlana, sanitarna, elektryczna w  zakresie:

1.1 Nadzór Inwestorski wynikający z artykułów 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.),

1.2 Nadzór Inwestorski prowadzony zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do Umowy

1.3 prowadzenie dokumentacji sprawozdawczej wynikającej z zakresu pełnionej funkcji,

1.4 udział w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

1.5  analiza pisemna przedstawionych rozwiązań projektowych w dokumentacji projektowej sporządzonej przez Wykonawcę pod kątem funkcjonalności, przewidzianych do użycia materiałów budowlanych.

 Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa załącznik nr 2 Dokumentacji Przetargowej - „Wzór umowy”.

 1.6   W ramach zadania inwestycyjnego będą realizowane poniższe roboty budowlane:

1.6.1 W branży budowlanej:

- bieżnia (nawierzchnia z pełnego poliuretanu FULL PUR na odcinku 300 m czterotorowa, na odcinku 130 m sześciotorowa),

- skocznia do skoku w dal i trójskoku,

- skocznia do skoku wzwyż i skoku o tyczce,

- rzutnia do pchnięcia kulą,

- rzutnia do rzutu oszczepem,

1.6.2  w branży elektrycznej:

- linia kablowa zasilająca rozdzielnice i oświetlenie stadionu,

- oświetlenie boisk, bieżni i terenów przyległych do stadionu,

- kanalizacja teletechniczna,

- nagłośnienie stadionu:

1.6.3 w branży sanitarnej:

            - odprowadzenie wód opadowych - odwodnienie bieżni i odprowadzenie nadmiaru 

               wód opadowych z boiska (odwodnienie  powierzchniowe – system odwodnień

               liniowych do boisk sportowych).

1.7   Inspektor Nadzoru zapewni poniższy kluczowy personel do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych:

1.7.1  inspektora nadzoru inwestorskiego w branży drogowej,

1.7.2  inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno-budowlanej,

1.7.3  inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie sieci,   instalacji  i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,  wodociągowych i kanalizacyjnych;

1.7.4  inspektora nadzoru inwestorskiego w branży instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych,

2.       WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

2.1   Warunkiem udziału w postępowaniu jest udokumentowanie, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie Wykonawca pełnił funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego na obiekcie budowlanym  wyposażonego w:

  • bieżnię lekkoatletyczną długości toru  min. 200m wykonanej w technologii FULL PUUR
  • wyposażenia lekkoatletycznego - skocznie, rzutnie  itp.)

2.2  Niespełnienie tego warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 

 3.    TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

3.1   Zamawiający wymaga, aby Inspektor nadzoru przystąpił do wykonania zamówienia od dnia zawarcia umowy.

3.2   Umowa zostanie zawarta na okres realizacji zadania – tj. wykonania wszystkich robót budowlanych, końcowego odbioru przedmiotu umowy. Planowany termin zakończenia robót 30.09.2017 r.

Planowany termin realizacji zadania nie jest wiążący i nie stanowi podstawy do ustalenia czasu trwania nadzoru inwestorskiego.

3.3   Wykonawca robót budowlanych: Wykonawca wyłonionych w przetargu zg. z przepisami ustawy Pzp.

3.4   Miejscem wykonania zamówienia jest stadion Miejski położony przy ul. Moniuszki 5 w Giżycku

4      TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

4.1.  Oferty składane drogą elektroniczną na adres mailowy podany w pkt. 1.3

4.2.   Oferty drogą listowną należy umieścić w jednej zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej oznaczonej napisem: „Oferta na: Przetarg – „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.: Budowa obiektów lekkoatletycznych na stadionie miejskim w Giżycku” – nie otwierać przed dniem 30.12.2016 r. do godz. 13.00”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartych ofert w przypadku dostarczenia ich Zamawiającemu po terminie.

4.3.  Termin składania ofert upływa dnia 30.12.2016  godz. 13.00 Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

4.4.  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski w Giżycku

Al. 1 maja 14

11   – 500 Giżycko

4.5.  Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2016 r. o godz. 13.15 w siedzibie Zamawiającego,  pok. 113.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Karol Walinowicz  - Naczelnik Wydziału Inwestycji – karol.walinowicz@gizycko.pl

Sebastian Pyzalski – Gł.specjalista Referatu Inwestycji Wydziału Inwestycji – sebastian.pyzalski@gizycko.pl

                                   al. 1 Maja 14, 11 - 500 Giżycko

                                    tel.  (87) 73 24 120

5.1.  Kryteria oceny i wyboru oferty: 

 cena: 80 %

  • doświadczenie: 20%

 5.2.  Dokumentację Przetargową można odebrać w Wydziale Inwestycji, w pokoju 114, w godz. 8.00 do 15.00, tel. 087-7324120 oraz 087-7324122 lub pobrać ze strony internetowej www.bip.gizycko.pl


POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONO

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Planowania i Inwestycji (WPI)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Pyzalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2016 15:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1453
03 stycznia 2017 14:05 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 stycznia 2017 14:04 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [uniewaznienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 grudnia 2016 10:22 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)