Przetargi

Obwieszczenie Nr 64/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 64/2015

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.)  oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014.1490 ze zm.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1. Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnymi działek 1340 o pow.  6303m2,  1007/4 o pow.  2146m2,  o łącznej pow. 8449m2, opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 34P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 350.000,00zł;

Wadium – 35.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin I przetargu - 09.09.2015 r.


2.      Nieruchomość   niezabudowana położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnymi działek 1199/1 o pow.  4173m2,  1175/3 o pow.  670m2 opisanymi w KW OL1G/00012929/0, 1202 o pow. 3772m2, opisana w KW OL1G/00045006/4 o łącznej pow. 8615m2;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 35P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 400.000,00zł;

Wadium – 40.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin I przetargu - 09.09.2015 r.

Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 ze zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Część nieruchomości oznaczona nr geod. działek 1202, 1199/1 została ujęta we wniosku o objęcie jej Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną;

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Na przedmiotowych nieruchomościach nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Nieruchomości są częściowo zadrzewione i zakrzaczone. Ewentualnego usunięcia drzew i krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na powierzchni nieruchomości w niektórych miejscach zalega gruz.

Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Na nieruchomości oznaczonej nr geod. działek 1340 i 1007/4  znajdują się nieczynne linie wodociągowe. Przez środek działki o nr geod. 1340 przebiega linia elektroenergetyczna prawdopodobnie średniego napięcia, przez wschodni narożnik działki 1007/4 przebiega rów, konserwacja rowu otwartego należy do właściciela nieruchomości – w załączeniu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie utrzymania rowu odwadniającego Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Rolnictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku. Ponadto przez nieruchomość przebiega niekonserwowany rów otwarty. Z dokumentacji geodezyjnej wynika, iż na działce o nr geod. 1340 znajduje się linia elektroenergetyczna niskiego napięcia prawdopodobnie nieczynna oraz linia kanalizacji deszczowej.

Działka o nr geod. 1202 obciążona jest służebnością przesyłu linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na rzecz właściciela linii PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna. Wniosek PGE Dystrybucja S.A dotyczący mediów w załączeniu. Z dokumentacji geodezyjnej wynika, iż na działce o nr geod. 1199/1 są usytuowane dwie linie niskiego napięcia, prawdopodobnie nieczynne. Na działce o nr geod. 1202 jest zlokalizowany niekonserwowany rów otwarty. Przez działki oznaczone nr geod. 1175/3, 1199/1 i 1202 przebiega nieczynna linia kanalizacji sanitarnej.

Przez nieruchomość składającą się z działek o nr geod. 1175/3, 1199/1 i 1202 przechodzi sieć kanalizacji deszczowej (dwie linie). Istnieje możliwość jej przełożenia na warunkach uzgodnionych z zarządcą i właścicielem sieci – Gminą Miejską Giżycko. Roboty z tym związane nabywca jest zobowiązany wykonać własnym  staraniem  i na własny koszt. W związku z tym z chwilą sprzedaży nieruchomości w księdze wieczystej na działce będzie ustanowiona nieodpłatna służebność przesyłu linii kanalizacji deszczowej na rzecz każdoczesnego właściciela tej linii. Zakres obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu będzie zmieniony z chwilą przebudowy linii.

Uwagi:

1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 8 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu (licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu).

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 3 marca 2016 r. (włącznie) na konto Urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.

6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

  1. Giżycko, dnia 30.12.2015 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.12.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 grudnia 2015 15:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1214
23 marca 2017 11:33 (Arkadiusz Konc) - Usunięcie załącznika [uwagi.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2015 15:56 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [obw64c15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 grudnia 2015 15:56 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [obw64b15.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)