Przetargi

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie prac związanych z przeniesieniem elementu małej architektury (kamień pamiątkowy z granitu, polerowanego z pięciu stron z napisem o treści: „Millenium Sancti Brunoni 2009”) na działce Nr 379 w obrębie 1 – Giżycko przy ul. Św. Brunona

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

na wykonanie prac związanych z przeniesieniem elementu małej architektury (kamień pamiątkowy  z granitu, polerowanego z pięciu stron z napisem o treści: „Millenium Sancti Brunoni 2009”) na działce Nr 379 w obrębie 1 – Giżycko przy ul. Św. Brunona

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Nr sprawy: WM.7021.12.1.2015.JS

Zamawiający :  Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów:  Jacek Stankiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej                 i Ochrony Środowiska w Wydziale Mienia tel. 87 7324 131,  

e-mail: jace.stankiewicz@gizycko.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • demontaż elementu małej architektury (kamień pamiątkowy z granitu o wymiarach długość 2550 mm; szerokość 870 mm; wysokość 1050 mm, polerowanego z pięciu stron z napisem o treści: „Millenium Sancti Brunoni 2009”) na działce Nr 379                  w obrębie 1 – Giżycko przy ul. Św. Brunona,
 • demontaż nawierzchni z kostki granitowej w miejscu nowego posadowienia elementu małej architektury,
 • demontaż części fundamentu żelbetowego,
 • ułożenie nawierzchni z kostki granitowej z pozyskanego materiału w miejscu dotychczasowego miejsca posadowienia elementu małej architektury,
 • wykonanie fundamentu 2350x670x1500 mm (zgodnie z załączonym rysunkiem i zestawienie stali zbrojeniowej),
 • ustawienie elementu małej architektury (kamień pamiątkowy z granitu o wymiarach długość 2550 mm; szerokość 870 mm; wysokość 1050 mm, polerowanego z pięciu stron z napisem o treści: „Millenium Sancti Brunoni 2009”) na działce Nr 379 w obrębie 1 – Giżycko przy ul. Św. Brunona w nowej lokalizacji,
 • ułożenie nawierzchni z bruku klinkierowego (200x100x45 mm) na podbudowie o pow. ok. 9,00 m2,
 • obłożenie części fundamentu okładziną kamienną „szary granit,
 • naprawy i odtworzenia nawierzchni i zieleńców, które mogą powstać podczas prowadzenia prac.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Giżycko położone w obrębie 1 – Giżycko: Nr 379.
 • Termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2016 r.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 • Ofertę należy przesłać na adres  Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do dnia 12 stycznia 2016 r. 
 • Oferta powinna zawierać opis „Oferta – wykonanie prac związanych z przeniesieniem elementu małej architektury na działce 379 przy ul. Św. Brunona”.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie podana na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl w terminie do dnia 19 stycznia 2016 r. Publikacja informacji o wybraniu wykonawcy oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczna z dostarczeniem jej  oferentowi.

Uwaga!

Zaleca się aby Oferent przed złożeniem formularza ofertowego zapoznał się z miejscem prowadzenia prac.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz oferty
 • Załącznik nr 2 – mapa z oznaczonym terenem prowadzenia prac
 • Załącznik nr 3 – fundament
 • Załącznik nr 4 – fundament – zestawienie stali

 

Giżycko, dnia 31 grudnia 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2015 14:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 951
14 stycznia 2016 15:21 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 stycznia 2016 14:59 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [protokol_otwarcia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2015 15:00 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [fundamentzestawienie_stali.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)