Przetargi

Obwieszczenie Nr 62/2015 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Armii krajowej/

OBWIESZCZENIE Nr 62/2015

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2015.1774 ze zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza II przetarg na sprzedaż nieruchomości 

w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

1.     Lokal użytkowy  nr 1 (garaż) znajdujący się w budynku położonym w Giżycku przy ul. Armii Krajowej, wraz z udziałem 148/1000 w elementach wspólnych budynku, oraz udziałem 148/1000 w działce nr geod.726/3 o pow.157m2- opisanej w KW OL1G/00013084/1 ;

   Powierzchnia użytkowa lokalu : 19,96 m2;

   Cena wywoławcza nieruchomości:  18.000,00 zł;

  Wadium: 1.800,00 zł;

Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Termin I przetargu: 16.09.2015 r.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 10 lutego 2016 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.
 2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 5 lutego 2016 r. (włącznie) na konto urzędu PEKAO S.A.  42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

 4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

 5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.

 6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

 8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

 10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. W uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.

 11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

   

  Giżycko, dnia 21.12.2015 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2015
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 grudnia 2015 16:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1093
22 grudnia 2015 16:09 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
22 grudnia 2015 16:08 (Jacek Markowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)