Przetargi

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy na wykonanie opinii dendrologicznej stanu sanitarno-technicznego oraz zdrowotnego drzew zlokalizowanych na Twierdzy Boyen w Giżycku oraz na działkach sąsiednich

Rozeznanie cenowe z opcją zawarcia umowy

na wykonanie opinii dendrologicznej stanu sanitarno-technicznego oraz zdrowotnego drzew zlokalizowanych na Twierdzy Boyen w Giżycku oraz na działkach sąsiednich

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 • Złożenie oferty nie rodzi po stronie Oferenta roszczenia o zawarcie umowy;
 • Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;
 • Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania

Nr sprawy: WM.6131.74.2015.JS

Zamawiający :  Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów:  Jacek Stankiewicz – Kierownik Referatu Gospodarki Komunlanej i Ochrony Środowiska w Wydziale Mienia  tel. 87 7324 131,  

e-mail: jacek.stankiewicz@gizycko.pl

1. Cel ogłoszenia:

Celem ogłoszenia jest ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia określonego w pkt 2, która winna być ustalona przez oferentów z największą możliwą starannością, tak by mogła stanowić ofertę wykonania zamówienia za oferowaną cenę. Zamawiający zastrzega możliwość zawarcia umowy z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę w sytuacji, gdy cena przedstawiona w najkorzystniejszej ofercie mieści się w kwocie, którą Gmina Miejska Giżycko może przeznaczyć na realizację zadania.

 2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)        Inwentaryzację drzewostanu w obrębie terenu objętego zakresem opracowania (w załączeniu mapa z zaznaczonym terenem w obrębie Twierdzy Boyen w Giżycku). Obszar opracowania obejmuje części działek w obrębie 1 – Giżycko: Nr 361/1, 367/10, 357/2, 357/6, 357/10, 299/2, 357/5, 357/3 o łącznej orientacyjnej powierzchni 12 ha. Działki stanowią własność Gminy Miejskiej Giżycko. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania oględzin całego terenu i opracowania ekspertyzy dendrologicznej wszystkich drzew na terenie opisanym powyżej.

Twierdza Boyen jest wpisana do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Suwałkach decyzją WKZ.534/984/d/94 z dnia 6 stycznia 1994 roku (Nr rejestru A-984).

b)       Wykonanie opinii dendrologicznej stanu sanitarno-technicznego drzew ma na celu:

 1. Inwentaryzację drzew istniejących na obszarze określonym w załączniku nr 2 – zakres terenu objętego opracowaniem.
 2. Określenie stanu sanitarno-technicznego poszczególnych drzew wraz z określeniem drzew, które winny być usunięte z uwagi na stan sanitarno-techniczny lub zdrowotny.
 3. Wskazanie, które z drzew przedstawiają walor historyczny związany z budową, istnieniem i funkcjonowaniem fortyfikacji Twierdzy Boyen oraz wskazanie, które z drzew tego waloru nie przedstawiają.
 4. Wskazanie drzew, które stanowią zagrożenie zniszczenia Muru Carnota np. poprzez rozrost systemów korzeniowych.

c)        Opinia dendrologiczna powinna obejmować w szczególności:

 1. Dane, o których mowa w pkt. b).
 2. Określenie gatunków drzew objętych opracowaniem oraz wieku, wysokości i obwodu drzewa na wysokości 130 cm od poziomu gruntu.
 3. Określenie stanu sanitarno-technicznego oraz zdrowotnego drzew oraz określenie drzew przeznaczonych do usunięcia.
 4. Określenie (jeśli drzewo nie zostało wytypowane do usunięcia) zalecanych zabiegów na trzy przyszłe sezony wegetacyjne:
 • cięcia pielęgnacyjne: sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące, odmładzające,
 • cięcia techniczne,
 • leczenie uszkodzeń: ran spowodowanych cięciami, odarć, obić kory, oparzeń słonecznych, ogniowych, piorunowych, przemarznięć oraz ubytków wgłębnych otwartych i ubytków wgłębnych zamkniętych,
 • zabiegi w strefie korzeniowej: nawożenie, napowietrzanie, obniżanie poziomu gruntu, podwyższanie poziomu gruntu.
 1. Zalecenia (jeśli istnieje taka konieczność) zamocowania wzmocnień mechanicznych: podpory, odciągi, wiązania elastyczne, wiązania sztywne, podwieszenia.
 2. Określenie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych, o których mówi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U z 2015 roku poz. 1651 – jednolity tekst) oraz ewentualny sposób postępowania z egzemplarzami, na których występują.
 3. Wskazanie drzew na których występują gniazda ptasie.
 4. Sporządzenie opinii w wersji papierowej oraz elektronicznej wraz z załączeniem zdjęć  opisywanych egzemplarzy oraz mapy z zaznaczonymi drzewami.
 5. Szczegółowy zakres opinii będzie na bieżąco konsultowany z przedstawicielami Gminy Miejskiej Giżycko na wszystkich etapach przygotowania i realizacji.

3. Opis sposobu przygotowania oferty:

 • Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
 • Oferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Oferenta, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

4. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny:

 • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

 • Miejsce realizacji zamówienia: nieruchomości stanowiące własność Gminy Miejskiej Giżycko położone w obrębie 1 – Giżycko: Nr 361/1, 367/10, 357/2, 357/6, 357/10, 299/2, 357/5, 357/3 o łącznej orientacyjnej powierzchni ok. 12 ha.
 • Termin realizacji zamówienia: 30 kwietnia 2016 r.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

 • Ofertę należy przesłać na adres  Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14; 11-500 Giżycko w terminie do dnia 12 stycznia 2016 r. 
 • Oferta powinna zawierać opis „Oferta – wykonanie opinii dendrologicznej stanu sanitarno-technicznego drzew zlokalizowanych na Twierdzy Boyen w Giżycku oraz na działkach sąsiednich”.
 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia:

 • W przypadku wybrania wykonawcy i zamiaru zawarcia umowy informacja zostanie podana na stronie internetowej http://www.bip.gizycko.pl w terminie do dnia 19 stycznia 2016 r. Publikacja informacji o wybraniu wykonawcy oraz zawiadomienia o terminie i miejscu zwarcia umowy na wymienionej stronie internetowej będzie równoznaczna z dostarczeniem jej  oferentowi.

Uwaga!

Warunkiem ewentualnego zawarcia umowy jest przedstawienie przez Oferenta kwalifikacji do realizacji opracowania wraz z wykazem tożsamych rodzajowo lub podobnych zrealizowanych zamówień.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – formularz oferty;
 • Załącznik nr 2 – zakres terenu objętego opracowaniem.     

Giżycko, dnia 21 grudnia 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 21.12.2015
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (GK) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 21 grudnia 2015 14:36
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 1982
20 stycznia 2016 14:44 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [informacja_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 stycznia 2016 15:26 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [protokol_otwarcia_13012016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 stycznia 2016 15:22 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [pytania_odpowiedzi_wyjasnienia2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)