Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie dwustronnej tablicy informacyjnej dofinansowania realizacji obiektu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE

 na wykonanie dwustronnej tablicy informacyjnej dofinansowania realizacji obiektu przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

 

Postępowanie nie podlega w ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych –

wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30,0 tys. euro (art.4 pkt. 8 ustawy)

 

Nr sprawy: WT.7013.25.21.2014.SP                 

Beneficjent ( Zamawiający ) :  Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113;  fax. 0 87 428 52 41

NIP 845 19 51 457

e-mail: wt@gizycko.pl

www.gizycko.pl

Osoba do kontaktów:  Sebastian Pyzalski  – Wydział Techniczno – Inwestycyjny  tel.                      87 7324 120,       

e-mail: sebastian.pyzalski@gizycko.pl  

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- zaprojektowanie dwustronnej tablicy pamiątkowej wg  poniższych zaleceń (słupki stalowe wraz z żeliwnymi elementami dekoracyjnymi, samonośna konstrukcja do zakotwienia w gruncie, tablice stalowe o wymiarach  60 cm wys. x  80 cm szer. dolna krawędź tablicy na wysokości 1,80 m od powierzchni gruntu,

- wykonanie zaprojektowanej dwustronnej tablicy pamiątkowej - po formalnej akceptacji przez Zamawiającego,

- dostawa oraz montaż tablicy pamiątkowej w miejscu realizacji inwestycji,

- aktualizacja opisu na tablicy pamiątkowej w zakresie wartości projektu i kwot dofinansowania po rozliczeniu końcowym  projektu

2. Tablica pamiątkowa musi zawierać następujące treści i logotypy graficzne:

- napis zgodnie z załączonym wzorem,

- tło tablicy powinno być w kolorze białym, czcionka użyta na tablicy do określenia wymaganych informacji powinna być z serii ARIAL CE,

– godło Polski

– herb miasta Giżycko

Tablica pamiątkowa musi posiadać następujący układ i strukturę powierzchniową:

- wg rysunku w załączniku 3

3. Opis sposobu przygotowania oferty

  1. Oferta powinna być złożona na formularzu przygotowanym przez Zamawiającego - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
  2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszt z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich.

4.  Rodzaje i opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie się kierował przy wyborze oferty,   wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz opis sposobu obliczenia ceny.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami:

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena  - 100 % :

5. Termin i miejsce realizacji zamówienia:

  • Miejsce realizacji zamówienia: Stadion Miejski w Giżycku, ul. Moniuszki 5
  • Termin realizacji zamówienia:  19 grudnia 2014 r.

6. Termin, miejsce i forma składania ofert:

  1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres  sebastian.pyzalski@gizycko.pl  w terminie do dnia 04.12.2014  r.2014 r.  do godz. 12.00.

Oferta powinna zawierać opis – „Oferta - tablica informacyjna – Renowacja płyty głównej oraz nawierzchni bocznej boisk stadionu miejskiego w Giżycku”

  1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

7. Rozstrzygniecie postępowania i zlecenie realizacji zamówienia

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte w dniu 04.12.2014 r.  do godz. 14.00. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową przy czym  Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy. Planowany termin podpisania umowy –  05.12.2014 r.

Zamawiający dokona formalnej akceptacji zaprojektowanej tablicy pamiątkowej w ciągu 2 dni roboczych od momentu przesłania projektu/-ów i innych niezbędnych danych projektowych na fax. beneficjenta o nr 87 428 52 41 oraz na adres mailowy: sebastian.pyzalski@gizycko.pl  przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 8.00 do 15.30.

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2 – projekt umowy    

                                                                                                                         ……………………………………    

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.12.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Pyzalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 grudnia 2014 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1419
04 grudnia 2014 15:00 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [powiadomienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2014 11:50 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 grudnia 2014 10:47 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)