Przetargi

Oświetlenie odcinka ulicy Jeziornej w Giżycku

GMINA MIEJSKA GIŻYCKO AL. 1 MAJA 14, 11-500 GIŻYCKO

  OGŁASZA PRZETARG PISEMNY O WARTOŚĆI PONIŻEJ 30 TYS. EURO

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA:

 

OŚWIETLENIE ODCINKA ULICY JEZIORNEJ W GIŻYCKU

 

1.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wspólny słownik zamówień:  

45.23.14.00-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45.31.61.10-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pod nazwą: „Budowa odcinka oświetlenia ulicy jeziornej w Giżycku”

Zakres robót obejmuje:

       a/ montaż słupów E-10,5/6 – 1szt,

       b/ montaż słupów ŻŃ-10 – 7szt,

       c/ linia napowietrzna oświetleniowa AsXSn 2x25mm2 – 327m,

       d/ montaż szafki oświetleniowej – 1szt,

       e/ montaż opraw oświetleniowych SGS 101 70W z wysięgnikiem – 6szt

       f/montaż przewodów do opraw oświetleniowych – 6kpl,

       g/ badania i pomiary ochronne – 1kpl,

       h/ obsługa geodezyjna /w tym odtworzenie ograniczników/ + inwentaryzacja powyk. – 3egz,

       i/ rozbiórka i naprawa nawierzchni dróg i chodników na trasie robót,

       j/ odszkodowania za szkody na trasie robót,

      k/ dokumentacja powykonawcza – 1egz,

2.  TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w ciągu 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.

3.  TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT.

3.1  Termin składania ofert upływa dnia 05.12.2014 r., o godz. 12.00. Oferty złożone   po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego,  a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

3.2  Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego i zaadresować:

Urząd Miejski w Giżycku

      al. 1 Maja 14

11– 500 Giżycko

3.3    Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.12.2014 r., o godz. 12.10 w siedzibie   Zamawiającego, pok. 113.

 

Dokumentację Przetargową można odebrać w Wydziale Techniczno-Inwestycyjnym, w pokoju 114,  w godz. 8.00 do 15.00, tel. 0877324120 oraz 0877324122, lub na stronie internetowej www.bip.gizycko.pl w zakładce przetargi.

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Orszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2014 13:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1597
23 grudnia 2014 09:48 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2014 13:58 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
28 listopada 2014 13:57 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [jeziorna_stwior.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)