Przetargi

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnej jednostki organizacyjnej /składanie ofert do 08 grudnia 2014 r. do godz. 10.00/

                                                                                                          Giżycko, 28.11.2014 r.

 

WO.271.1.6.2014.MT

 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

 Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko; www.bip.gizycko.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej

w trybie przetargu nieograniczonego określonego przepisami kodeksu cywilnego

na wykonanie zamówienia:

„Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Giżycku oraz gminnej jednostki organizacyjnej ”

Określenie przedmiotu  zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek pocztowych) i ich ewentualnych zwrotów, w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2013 roku (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) oraz usługi odbioru przesyłek z siedziby Urzędu Miejskiego  w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

2. Szczegółowy zakres zamówienia został określony w załączniku nr 1 do Dokumentacji przetargowej. Pozostałe warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Istotnych Postanowieniach Umowy.

3. Ilości wskazane w załączniku nr 1 do Dokumentacji Przetargowej są wielkościami orientacyjnymi, przyjętymi dla celów porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w tabeli (zał. nr 1) do Dokumentacji Przetargowej.  

 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w podstępowaniu, dotyczące:

 1.1.  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie  oświadczenia (zał. nr 3 Dokumentacji Przetargowej).

1.2.  posiadania wiedzy i doświadczenia

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie  oświadczenia (zał. nr 3 Dokumentacji Przetargowej).

1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie  oświadczenia (zał. nr 3 Dokumentacji Przetargowej).

1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie  oświadczenia (zał. nr 3 Dokumentacji Przetargowej).

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: 

- oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru nr 3 Dokumentacji Przetargowej);

 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu każdego z warunków składa co najmniej jeden z tych Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie.

 Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od 02 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015

 Termin składania ofert upływa dnia 08 grudnia 2014 r. o godz. 10.00.

  • Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim, 11-500 Giżycko al. 1 Maja 14 pok. 104 (Sekretariat)
  • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w pok. 106 w dniu 08 grudnia 2014 r.
    o godz. 10.10.
  • Kryteria oceny i wyboru oferty:         cena 100 %.

      

 Zamawiający zastrzega, że ogłoszenie a także warunki przetargu mogą być zmienione
lub odwołane.

 Zawartość oferty:

-          Formularz cenowy (wzór –zał. nr 2 do Dokumentacji Przetargowej),

-          Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór – zał. nr 3 do Dokumentacji Przetargowej).

  • Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami:

Mariola Tafil        –          Główny Specjalista Wydziału Ogólnego                                                                                                                 Urzędu Miejskiego w Giżycku,

                                               tel. (87) 73 24 143, e-mail: przetargi@gizycko.pl

 

                                                                                             

                                                                      

 

             

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.11.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 listopada 2014 13:18
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Tafil
Ilość wyświetleń: 1355
29 grudnia 2014 12:41 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [oglsozenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2014 14:19 (Mariola Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
03 grudnia 2014 14:19 (Mariola Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)