Przetargi

Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku


Giżycko: Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku
Numer ogłoszenia: 68181 - 2014; data zamieszczenia: 31.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa Targowiska Miejskiego
w Giżycku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie inwestycji - Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku.

Zakres robót niezbędnych do zakończenia inwestycji przedstawiony został w punktach 2.1 - 2.5 niniejszej SIWZ i w przedmiarze robót ( Zał. nr 10 SIWZ). Wykonawca w celu zakończenia inwestycji ma za zadanie wykonać poniższe prace:

 1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni z trylinki o powierzchni około 400 m2 z przewozem w miejsce wskazane przez Zamawiającego /na odległość do 5 km/ i ułożeniem w stosy materiału z odzysku nadającego się do ponownego wbudowania. Rozbiórce podlega trylinka znajdująca się na placu oznaczonym jako CBDE na Planie usytuowania terenu budowy - załącznik nr 12

 2. Budowa nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej typu starobruk (około 600 m2) grubości 

8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr 4 cm i podbudowie z mieszanki kruszyw łamanych
1 - 31,5 mm gr 20 cm oraz warstwy odsączającej z piasku gr 20 cm. Całość placu ograniczona krawężnikami betonowymi, wibroprasowanymi 15x30 cm ustawionymi na 5 centymetrowej podsypce cementowo - piaskowej i ławie z betonu B10. Nawierzchnia do wykonania znajduje się na placu oznaczonym jako CBDE na Planie usytuowania terenu budowy - załącznik nr 12.

 3. Montaż dwóch wiat o konstrukcji stalowej i układzie ramowym w rozstawie ram co 3 m, krytych blachą trapezową ocynkowaną i powlekaną w kolorze jasnoszarym matowym 18x720 mm o gr 0,5 mm i następujących parametrach:

Wiata I - długość wiaty (obrys dachu) - 36,40 m - szerokość wiaty (obrys dachu) - 9,40 m - wysokość w kalenicy - 4,12 m - powierzchnia dachu - 342,20 m2 - powierzchnia zabudowy (w obrysie słupów) - 329,00 m2

Wiata II - długość wiaty (obrys dachu) - 39,40 m - szerokość wiaty (obrys dachu) - 9,40 m - wysokość w kalenicy - 4,12 m - powierzchnia dachu - 370,40 m2 - powierzchnia zabudowy (w obrysie słupów) - 356,30 m2. W kalenicy wiat zaprojektowano wykonanie świetlika z poliwęglanu gr 12 mm. Zamawiający dopuszcza wykonanie świetlika z poliwęglanu gr. 10 mm.

UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO:

I. Zadaniem Wykonawcy jest dokończenie montażu wiat stalowych objętych dokumentacja techniczną, częściowo wykonanych na placu budowy. Podstawowy zakres prac obejmuje: - dokończenie montażu konstrukcji wiat, - pokrycie wiat blachą trapezową ocynkowaną i powlekaną TR 18x720 mm
o gr 0,5 mm, - wykonanie daszków z poliwęglanu gr 12 mm (dopuszcza się 10 mm), - odwodnienie dachu (rynny i rury spustowe fi 12 cm z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej ), - mocowanie wiat do wykonanych stóp fundamentowych, - usunięcie usterek malarskich na konstrukcji stalowej wiat (odprysków, otarć, wykwitów rdzy), - jednokrotne malowanie konstrukcji wiat techniką natryskową.

II. Wykonawca udzieli dla Zamawiającego trzyletniej rękojmi na zabezpieczenie antykorozyjne oraz na powłoki malarskie wiat handlowych.

III. Zamawiający informuje, iż montaż wiat należy wykonać w oparciu o materiał Zamawiającego podany w ilości jak niżej oraz w oparciu o materiał własny, niezbędny do zakończenia wiat w zakresie objętym projektem budowlanym i wykonawczym wiat. Wykonawca ma obowiązek weryfikacji ilości elementów konstrukcji wiat podanych przez Zamawiającego ze stanem faktycznym na budowie
i dokonania wyceny brakujących elementów na podstawie ilości określonych samodzielnie.

WYKAZ ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH WIAT ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA BUDOWIE:

- w nawiązaniu do zestawień stali - projekt wykonawczy konstrukcja stalowa:

a) Zestawienie stali Rys 6 - wykonane i wbudowane w 100%

b) Zestawienie stali Rys 9 - elementy nr 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 - dostarczone i wstępnie spasowane na placu budowy

c) Zestawienie stali Rys 8 - elementy 1,2,3,4,5,6,7 - dostarczone i wstępnie spasowane na placu budowy Uwaga - element nr 7 blacha 60x160 zamiast 110x110

d) Zestawienie stali rys 10: - elementy 18,19 - do zamontowania pozostało ok. 156mb (13przęseł x 2 strony x 2 wiaty x 3mb/przęsło=156mb).

Na placu budowy znajduje się 144mb przedmiotowych elementów (12 sztx12mb). Po zbilansowaniu - brak ok. 12mb - elementy 19a - brak 8 elementów - ok. 24,2 mb - element 20 - brak

e) Zestawienie stali rys 11: - elementy 22 i 23 - dospawane do wstępnie spasowanej konstrukcji wiaty - w komplecie - elementy 21 i 24 - brak

f) Zestawienie śrub stężeń rys 11 - brak elementów 4. Zdrój czerpalny. 5. W zakresie zgodnym
z dokumentacją - z uwzględnieniem robót już wykonanych - należy wykonać:

- linię kablową oświetleniową YKY 5x10 mm2 oraz 6 latarni parkowych na słupach o wys. 5 m.

- przyłącze energetyczne do dwóch stanowisk handlowych i szafki imprez wraz z szafką pomiarową na trzy układy pomiarowe.

UWAGA ZAMAWIAJĄCEGO:

Zakres robót elektrycznych niezbędnych do zakończenia prac objętych dokumentacją techniczną Zamawiający określił w Załączniku nr 10 (przedmiar robót). Zakres wykonanych dotychczas robót branży elektrycznej przedstawiono w graficznym Załączniku nr 11.

 II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.32.00-8, 45.11.12.00-0, 45.23.32.00-1, 45.23.32.51-3, 45.31.00.00-3, 45.31.61.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium
w wysokości: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w punkcie 12.1 SIWZ. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

I. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ,

II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

III. gwarancjach bankowych,

IV. gwarancjach ubezpieczeniowych,

V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w Art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 275).

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - Przebudowa Targowiska Miejskiego w Giżycku. Oryginał dokumentu, świadczący
o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego, pok. 101.

Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres,
w którym Wykonawca jest związany ofertą. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa

 

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu utwardzenia terenu, chodników, placów, zatok, parkingów itp. kostką brukową lub kamienną o powierzchni minimalnej 500 m2, oraz jedno zamówienie polegające na wybudowaniu budynku lub wiaty o powierzchni zabudowy minimum 200 m2.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz cenowy oferty - Załącznik nr 1 SIWZ.

2. Kosztorys ofertowy sporządzony według wzoru określonego w Załączniku nr 6 SIWZ.

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców
w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.

6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

7. Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - Załącznik nr 7 SIWZ.

8. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Wzoru Umowy (Załącznik nr 2 SIWZ),

b) ustawowej zmiany podatku VAT,

c) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców,
w zakresie zgodnym z SIWZ,

d) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście, w zakresie SIWZ,

e) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

f) konieczności wprowadzenia zmian projektowych,

g) konieczności zlecenia robót dodatkowych,

h) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

i) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa),

j) stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy
w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków w dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów.

k) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

 Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz częściowego rozliczania finansowego.

 Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Techniczno - Inwestycyjny (pok. 114) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104), Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.03.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Grzegorz Witkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 marca 2014 14:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 2279
16 kwietnia 2014 13:36 (Mariola Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2014 13:36 (Mariola Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2014 13:36 (Mariola Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)