Przetargi

Przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położoego w Porcie "EKOMARINA" w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo-handlowej (bez możliwośći prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA NAJEM LOKALU BIUROWO - HANDLOWEGO

W BUDYNKU GŁÓWNYM PORTU „EKOMARINA” W GIŻYCKU

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14                         z przeznaczeniem na prowadzenie działalności biurowo - handlowej.

( bez możliwości prowadzenia handlu alkoholem i artykułami spożywczymi )

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy

ul. Moniuszki 5  w dniu 14.04.2014 r.  o godz. 900 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu najmu.

 

Do przetargu wyznaczone są następujące pomieszczenia :

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/18 i 13B o powierzchni 24,18 m2

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.

 

Lokal znajduje się w nowo wybudowanym budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14. Budynek główny stanowi cześć kompleksu portowego „EKOMARINA” przy jeziorze Niegocin i położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. „kładki” (przejścia nadziemnego) łączącej centrum miasta Giżycka z nadbrzeżem jeziora Niegocin.

 

Czas trwania najmu – oznaczony na okres 1 roku z możliwością przedłużenia umowy na kolejne  lata na podstawie zgodnej woli stron.

 

Wysokość stawki wywoławczej miesięcznego czynszu netto z tytułu najmu lokalu ustala się następująco :

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/18 i 13B o powierzchni 24,18 m2 na kwotę 400 zł.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem iż postąpienie może wynosić wyłącznie 50 zł lub wielokrotność tej kwoty.

 

Wysokość miesięcznego czynszu najmu stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

 

Niezależnie od czynszu z tytułu najmu najemca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości. Nadto najemcę będą obciążały opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, c.o.)

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1 000 zł. na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku – Bank BGŻ Nr 86 2030 0045 1110 0000 0170 3720 nie później niż na 2 dni przed dniem otwarcia przetargu. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

 

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Kwota wadium zostanie zaliczona w poczet ceny w dniu zapłaty pełnej ceny należności.

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

 

Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy najmu :

 

1) Wpłaca kaucję pieniężną jako zabezpieczenia należności najemcy względem wynajmującego związanych ze stosunkiem najmu (w wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto).

2) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu w zależności od statusu prawnego:

a) w przypadku osób fizycznych:

-   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

-   kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta),

-  uczestnik przetargu nieprowadzący jeszcze działalności gospodarczej, zobowiązany jest złożyć wyżej wymienione zaświadczenie (dokument) w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu,

b) w przypadku pozostałych podmiotów:

- aktualny odpis z właściwego rejestru (opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6-miesięcy przed jego złożeniem),

3) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.

4) Składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko (tj. podatkami i opłatami lokalnymi, należnościami wynikającymi z innych stosunków prawnych zawartych z Gminą Miejską Giżycko, w tym z tytułu korzystania z lokali mieszkalnych lub użytkowych), opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed jego złożeniem, lub oświadczenie, że nie łączą go lub nie łączyły z Gminą Miejską Giżycko stosunki prawne powodujące powstanie zobowiązań pieniężnych.

5)W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punktach

od 1) do 4) osoba wygrywająca przetarg traci prawo do zawarcia umowy najmu.

 

W celu obejrzenia lokalu oraz zapoznania się z projektem umowy należy zgłosić się do portu pasażerskiego Ekomarina w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 ( biuro kierownika ),  w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:00.

 

Ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez najemcę działalności, będą przez niego dokonywane po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wynajmującego i wszystkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt.

 

Umowę najmu należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wynajmującego, jednak nie później niż do końca miesiąca kwietnia br., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy najmu.

 

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na najemcy.

 

Najemca ma obowiązek wnoszenia należności za najem lokalu od 1 maja 2014 r. bez względu na zakres wykończenia lokalu.

 

Należne koszty eksploatacyjne będą płacone od dnia zawarcia umowy najmu.

 

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

 

Uwagi:

I. Wysokość czynszu, będzie aktualizowana przez Wynajmującego o wskaźnik inflacji (przyrost cen towarów konsumpcyjnych i usług wg wskaźnika procentowego ogłaszanego przez GUS za rok poprzedni) w drodze pisemnego zawiadomienia przesłanego na co najmniej 7 dni przed dniem wprowadzenia czynszu w zaktualizowanej wysokości, nie częściej niż raz w roku.

II. Czynsz najmu będzie płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na konto wskazane przez Wynajmującego.

III. Wszelkie ewentualne prace remontowe, przebudowy lub inne ulepszenia projektowane w lokalu wymagają każdorazowo pisemnej zgody Wynajmującego.

 

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  :

 

www.bip.gizycko.pl  tel. kontaktowy : 509 805 635 ( Dariusz Klimaszewski )

 

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 marca 2014 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz-Janowska
Ilość wyświetleń: 2835
14 kwietnia 2014 13:19 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie załącznika [informacja_do_bip__pomieszczenie_na_ekomarinie.jpg] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 marca 2014 13:07 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie załącznika [umowa_najmu_lokalu_018_i_13_b_w_porcie_ekomarina__20142015.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
26 marca 2014 13:06 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)