Przetargi

Zapytanie ofertowe wariantowe PO.5520.12.2014. Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro. (podstawa art. 70¹ Kodeksu Cywilnego)

Giżycko dnia 10-04-2014 

 

Zapytanie ofertowe wariantowe PO.5520.12.2014

Dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 14 000 euro.

(podstawa art. 70¹  Kodeksu Cywilnego)

Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.gizycko.pl.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14

11-500 Giżycko

Telefon: (087) 732-41-13 faks: (087) 428-52-41

www.gizycko.um.gov.pl

NIP : 845-19-51-457

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zwraca sie z prośbą o złożenie oferty cenowej na:

 

Wariant 1: Odnowienie licencji oprogramowania antywirusowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1.

 

Wariant 2: Zakup licencji oprogramowania antywirusowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 2.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferenci mogą składać oferty cenowe w wybranym przez siebie wariancie lub w obu wariantach.

2. Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu ofertowym, według wzoru w załącznikach.

3. Oferta powinna być opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres i siedzibę Oferenta, numer telefonu, numer NIP, podpisana czytelnie przez Oferenta.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty należy przesłać  za pośrednictwem poczty, kuriera lub też dostarczyć osobiście na adres:

Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, sekretariat, pok. nr 104.

2. Oferty mogą zostać złożone również w formie elektronicznej na adres:

urzad@gizycko.um.gov.pl

3. Termin składania ofert upływa w dniu  18.04.2014 r. o godz. 12.00.

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi Oferentami oraz możliwość unieważnienia zapytania na każdym jego etapie bez podania uzasadnienia.

 

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozpatrywania ofert z wybranego wariantu oraz wybrania oferty najkorzystniejszej cenowo lub nie wybrania żadnej oferty.

2. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów: cena 100%.

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.bip.gizycko.pl.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Osoba do kontaktu z Oferentami: Adam Maliszewski, numer telefonu 87 7324 123, adres email: adam.maliszewski@gizycko.pl.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

1. Specyfikacja zamówienia, wzór formularza ofertowego Wariant 1– załącznik nr 1.

2. Specyfikacja zamówienia, wzór formularza ofertowego Wariant 2– załącznik nr 2.

3. Wzór umowy – załącznik nr 3.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-04-10
Dokument wytworzony przez: Pion Ochrony (PO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mirosław Domysławski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 kwietnia 2014 13:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 2336
06 maja 2014 09:42 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 kwietnia 2014 15:37 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [zestawienie_otrzymanych_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2014 08:40 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_projekt_umowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)