Przetargi

Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja /termin składania ofert do 15.04.2014 r. do godz. 12.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gizycko.pl


Giżycko: Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja
Numer ogłoszenia: 101000 - 2014; data zamieszczenia: 25.03.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja w formule zaprojektuj i wybuduj.

W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną prace projektowe, a po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień
i pozwoleń - roboty budowlane.

Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace projektowe i wykonawcze (roboty budowlane).

1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do

1.1. Wykonania projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami

1.2. Wykonania projektu wykonawczego

1.3. Wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu robót budowlanych we wszystkich branżach na podstawie dokumentacji projektowej.

 2.Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:

2.1. Programie Funkcjonalno Użytkowym - Załącznik nr 7 Zadanie będzie realizowane w 2 etapach:

Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej:

a) weryfikacja kompletności wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania projektów budowlanych i wykonawczych,

b) wykonanie wszelkich pomiarów i inwentaryzacji niezbędnych do celów projektowych,

c) wykonanie koncepcji projektowych z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym zaprojektowanych robót budowlanych umożliwiających weryfikację pod kątem zgodności z PFU i SIWZ,

d) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę - po 5 egz. każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF.

e) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę,

f) wykonanie projektów wykonawczych dla każdej branży - po 5 egz. każdej branży w wersji papierowej oraz po
1 w wersji elektronicznej w formacie (tekst: .pdf, rysunki: .dxf, .dwg oraz pdf)

g) wykonanie przedmiarów i kosztorysów - po 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath

h) sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych.

Wykonawca po zakończeniu prac projektowych zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego.

Etap II - roboty budowlane:

a) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z:

 - projektem budowlanym,

- projektem wykonawczym,

- specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

b) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów,

c) opracowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu robót budowlanych,

d) sporządzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia
o zakończeniu budowy obiektu budowlanego, Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

TERMINY I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w terminie: od dnia zawarcia umowy i wykonał go w nieprzekraczalnym terminie: 20 tygodni od dnia podpisania umowy - data podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

1.1. wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w terminie 6 tygodni od dnia podpisania Umowy,

1.2. wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów i kosztorysów inwestorskich w terminie 7 tygodni od dnia podpisania Umowy,

1.3. Wykonanie robót budowlanych w terminie 20 tygodni od dnia podpisania Umowy Kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,03% uzgodnionego wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki. Miejscem wykonania cmentarz komunalny przy al. 1 Maja.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 45.23.31.40-2, 45.23.32.00-1, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 140.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 6 000,00 PLN /słownie: sześć tysięcy złotych /.

 2.Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w punkcie 13.1 SIWZ.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

I. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ,

II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

III. gwarancjach bankowych,

IV. gwarancjach ubezpieczeniowych, V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą .

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg: Zagospodarowanie alei i terenu przed kaplicą na cmentarzu przy al. 1 Maja.

5. Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. 101).

6. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. 8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 Ustawy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna ww warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, przebudowie dróg, placów o wartości co najmniej 200 000,00 PLN

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 

 

 

 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ,
z podaniem ceny ryczałtowej - powiększonej o należny podatek VAT.

2. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ.

3. Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - Załącznik nr 4 4.Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy załączyć do oferty w oryginale.

Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać:

1. kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

2. jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

3. w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,

4. jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,

5. jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:

- ustawowej zmiany podatku VAT,

- w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót, - w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

- uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

 

2.Zmiana terminu wykonania z tytułu:

- przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

- odmowa wydania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń organów I instancji,

- wstrzymanie robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - Wykonawca ma obowiązek udokumentowania przyczyny,

- zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) Umowy,

- konieczności wprowadzenia zmian projektowych,

- wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych uwidocznionych w trakcie robót budowlanych,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

- konieczności zlecenia robót dodatkowych,

- w przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

- zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),

- wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

- zmiany obowiązujących przepisów prawa,

3. Inne zmiany:

- zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym
z SIWZ,

- zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście
w zakresie SIWZ,

- harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

3. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz finansowania. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Techniczno - Inwestycyjny Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.04.2014 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.03.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Pyzalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 marca 2014 14:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1769
16 kwietnia 2014 13:24 (Mariola Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2014 13:24 (Mariola Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
16 kwietnia 2014 13:24 (Mariola Tafil) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)