Przetargi

Zapytanie ofertowe nr PO 5520.04.2014 (dotyczy zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego)

Zapytanie ofertowe nr PO 5520.04.2014

(dotyczy zamówienia na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Giżycku

11-500 Giżycko

Aleja 1 Maja 14

Tel. 877 324 111

Fax. 874 285 241

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 8 szt. komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem oraz 2 szt. komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku według załączonej specyfikacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1.

3. Osoba do kontaktu z Oferentami: Adam Maliszewski Tel. 877 324 123.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: urzad@gizycko.pl , faksem na nr: 87 428 52 41, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko z opisem „Oferta na wykonanie zadania – zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Giżycku” do dnia 10.02.2014 r. do godz. 10.00 wraz z załącznikami.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana w dniu 10.02.2014 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.gizycko.pl.

7. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty oraz, że może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie www.bip.gizycko.pl

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Adam Maliszewski pod numerem telefonu 877 324 123 oraz adresem email: adam.maliszewski@gizycko.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Specyfikacja zamówienia – załącznik Nr 1.

Wzór formularza ofertowego – załącznik Nr 2.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2014-01-31
Dokument wytworzony przez: Pion Ochrony (PO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Adam Maliszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 lutego 2014 12:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 57608
19 lutego 2014 08:54 (Mirosław Domysławski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2014 08:54 (Mirosław Domysławski) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
19 lutego 2014 08:54 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)