Przetargi

Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 31 marca 2016 roku /składanie ofert do 04 lutego 2014 r. do godz. 12:00/.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.gizycko.pl


Giżycko: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od
1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 roku

Numer ogłoszenia: 21600 - 2014; data zamieszczenia: 20.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko,
woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 r.

2. Eksploatacja i konserwacja sieci będzie odbywać się w oparciu o inwentaryzację sieci jn.:

- studnie rewizyjne w ilości - 1 144 szt.,

- separatory w ilości - 6 szt.,

- studnia z osadnikiem w ilości - 2 szt.,

- wpusty uliczne w ilości - 1 051 szt.,

- cieki podchodnikowe w ilości - 30 szt.,

- rurociągi o średnicach:

1 200 mm - 760 mb,

1 000 mm - 341 mb,

800 mm - 1 565 mb, 700 mm - 401 mb,

760 mm - 45 mb,

600 mm - 5 702 mb,

 500 mm - 2 036 mb,

 400 mm - 7 690 mb,

 350 mm - 500 mb,

 315 mm - 1 827 mb,

 300 mm - 8 000 mb,

250 mm - 2 074 mb,

 200 mm - 4 216 mb,

160 mm - 157 mb,

150 mm - 434 mb,

- przykanaliki o średnicy : od 150 mm do 200 mm - 5 195 mb.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.64.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego
w pkt. 1 rozdz. 10 SIWZ.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

I.w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w pkt. 6 rozdz. 1 SIWZ,

II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

III. gwarancjach bankowych,

IV. gwarancjach ubezpieczeniowych,

V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275 - ze zmianami).

4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany
(w pkt. 6 rozdz. 1 SIWZ) przez Zamawiającego. Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg: Bieżąca eksploatacja sieci kanalizacji deszczowej oraz utrzymanie otwartych rowów melioracyjnych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka
w okresie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2016 roku.

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 3 (II-V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

6. Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).

7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego przepadku określa Ustawa.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne
z art. 22 ust. 1 Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia na wartość min. 100 000,00 PLN,
tj. wykonywali usługi związane z bieżącą eksploatacją sieci kanalizacji deszczowej oraz czyszczenia i opróżniania kanałów ściekowych

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne
z art. 22 ust. 1 Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi i będą się legitymować posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne
z art. 22 ust. 1 Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług,
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Wypełniony Formularz oferty cenowej - wg Załącznik nr 1 do SIWZ.

2. Wzór umowy - wg Załącznika nr 2 do SIWZ - podpisany i uzupełniony o następujące warunki umowne:

- dane Wykonawcy,

- wynagrodzenie ryczałtowe,

- numer konta bankowego,

3. Podpisany Załącznik nr 1 do umowy - Inwentaryzacja sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta - Załącznik nr 3 do SIWZ.

4. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 2 do umowy - Ryczałtowe ceny jednostkowe do kosztorysowania - Załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje, protokoły odbioru) - wg Załącznika nr 5 do SIWZ.

6. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
- wg Załącznika nr 6 do SIWZ,

7. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

8. Informacja o części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcy - wg Załącznik nr 7 do SIWZ.

9. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych,

10. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej , informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - wg Załącznika nr 8 do SIWZ.

12. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

13.Oświadczenie z ilu stron składa się oferta.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
- ustawowej zmiany podatku VAT,

- zmiany osobowej podwykonawców - wymienionych w Załącznik nr 7 do SIWZ,

- zmiany części zamówienia, której wykonanie na etapie składania oferty, Wykonawca powierzył podwykonawcy,

- wstrzymania realizacji usługi lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

- rozszerzenia zakresu rzeczowego robót, - zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

2. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gizycko.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Techniczno - Inwestycyjny (pok. 113) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2014 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego
w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
nie

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.01.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Mariola Tafil
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 stycznia 2014 11:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Tafil
Ilość wyświetleń: 2363
07 lutego 2014 12:08 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2014 11:48 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [siwz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 stycznia 2014 11:48 (Mariola Tafil) - Usunięcie załącznika [siwz.doc] z dokumentu. (Dokument opublikowany)