Przetargi

Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku /termin składania ofert do 25.02.2014 r. do godz. 10.00/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.gizycko.pl


Giżycko: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie
i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie
od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku

Numer ogłoszenia: 53110 - 2014; data zamieszczenia: 14.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie
i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka
w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

Zakres I - Cięcia odmładzające krzewów i żywopłotów.

- Pielenie chwastów.

- Koszenie trawników oraz grabienie po wykonywanym koszeniu.

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

- Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima.

- Zakładanie nowych trawników.

- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew). –

 Bieżące utrzymanie nasadzeń w tym: pielenie, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie roślinności. - Nasadzenia roślin oraz ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja.

Zakres II - Cięcia odmładzające krzewów i żywopłotów.

- Pielenie chwastów.

- Koszenie trawników oraz grabienie po wykonywanym koszeniu .

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

- Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima.

- Przekształcanie trawników w rabaty

- Zakładanie nowych trawników.

- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew).

- Bieżące utrzymanie nasadzeń w tym: pielenie, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie roślinności.

- Nasadzenia roślin ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja.

Zakres III - Koszenie trawników oraz grabienie po wykonywanym koszeniu.

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

- Przekształcanie trawników w rabaty.

- Zakładanie nowych trawników.

- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew).

- Nasadzenia roślin ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja. - Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima.

Zakres IV - Cięcia odmładzające krzewów i żywopłotów.

- Pielenie chwastów.

- Koszenie trawników oraz grabienie po wykonywanym koszeniu.

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

– Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima.

- Przekształcanie trawników w rabaty.

- Zakładanie nowych trawników.

- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew).

- Bieżące utrzymanie terenów, nasadzeń w tym: pielenie, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie roślinności.

- Nasadzenia roślin ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja.

- Bieżące utrzymanie, eksploatacja, naprawa i uzupełnianie instalacji zraszających.

- Bieżące utrzymanie zestawów donic betonowych zlokalizowanych na terenie miasta w ilości 5 sztuk (w tym uzupełnianie na bieżąco brakującej roślinności, podlewanie i zabezpieczenie na okres zimy).

- Bieżące utrzymanie wież kwiatowych w ilości 9 sztuk (montaż, demontaż, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie sadzonek, dbałość o właściwy stan donic, obsadzanie roślinnością).

- Bieżące utrzymanie donic wiszących w ilości 30 sztuk (montaż, demontaż, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie sadzonek, dbałość o właściwy stan donic obsadzanie roślinnością).

- Bieżące utrzymywanie donic przy ul. Nadbrzeżnej w ilości 20 sztuk (uzupełnianie na bieżąco brakującej roślinności, podlewanie, zabezpieczenie na okres zimy).

Zakres V - Koszenie trawy oraz grabienie po wykonywanym koszeniu.

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

 - Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

- Nasadzenia roślin ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja

- Cięcia odmładzające krzewów.

– Pielenie chwastów.

Uwaga: - materiał nasadzeniowy* - kwiaty - zostanie zakupiony i dostarczony we wskazane przez Wykonawcę miejsce na koszt i przez Zamawiającego. Obowiązkiem Wykonawcy będzie właściwe zabezpieczenie
i gospodarowanie dostarczonym materiałem nasadzeniowym od chwili przekazania. Nasadzenia będą realizowane przez Wykonawcę w oparciu o koncepcje i projekty Zamawiającego. * - nie dotyczy nasion trawy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7, 77.31.10.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.21.00-1, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- dysponują lub będą dysponowali osobami, które zapewnią nadzór nad realizacją usługi i będą legitymować się wykształceniem z zakresu dendrologii lub leśnictwa lub ogrodnictwa lub architektury krajobrazu oraz uprawnieniami z zakresu wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy;

2. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ);

3. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ;

4. Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 20 SIWZ (załączniki od nr 1 do nr 5);

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik;

6. Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest przedstawić w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu , o których mowa w art. 22 ust 1 - wypełniając wzór nr 4 jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców;

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie;

8. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wyżej wymienione pisemne zobowiązanie innych podmiotów należy załączyć do oferty w oryginale. Z treści powyższego oświadczenia (zobowiązania podmiotu trzeciego), musi jasno wynikać: - kto jest podmiotem przyjmującym zasoby, - jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, - jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem, - jaki jest zakres
i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

a) zmiany zakresu podwykonawstwa,

b) zmiany ustawowej podatku od towarów i usług (VAT)

c) zmiany części zamówienia, której wykonanie na etapie składania oferty Wykonawca powierzył podwykonawcy d) wstrzymania realizacji usługi lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 

Urząd Miejski w Giżycku, Wydział Mienia, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 110),
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Giżycku, Sekretariat (pok. 104), al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Całoroczna bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

1)     Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zakres I - Cięcia odmładzające krzewów i żywopłotów.

- Pielenie chwastów.

- Koszenie trawników oraz grabienie po wykonywanym koszeniu.

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

- Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima.

- Zakładanie nowych trawników.

- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew).

- Bieżące utrzymanie nasadzeń w tym: pielenie, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie roślinności.

- Nasadzenia roślin oraz ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.21.00-1, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Całoroczna bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

1)     Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zakres II - Cięcia odmładzające krzewów i żywopłotów.

- Pielenie chwastów.

- Koszenie trawników oraz grabienie po wykonywanym koszeniu .

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

- Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima.

- Przekształcanie trawników w rabaty

- Zakładanie nowych trawników.

- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew).

- Bieżące utrzymanie nasadzeń w tym: pielenie, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie roślinności.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.21.00-1, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

1)     Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zakres III - Koszenie trawników oraz grabienie po wykonywanym koszeniu.

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

- Przekształcanie trawników w rabaty.

- Zakładanie nowych trawników.

 - Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew).

- Nasadzenia roślin ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja.

- Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.30.00-7, 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.21.00-1, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

1)     Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zakres IV - Cięcia odmładzające krzewów i żywopłotów.

- Pielenie chwastów. - Koszenie trawników oraz grabienie po wykonywanym koszeniu.

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

- Uzupełnianie nasadzeń (krzewy) oraz ich zabezpieczanie na okres jesień - zima.

- Przekształcanie trawników w rabaty.

- Zakładanie nowych trawników.

- Utrzymanie zieleni w pasach drogowych (koszenie, pielenie chwastów w ekranach pod drzewami, usuwanie odrostów wokół pni drzew).

- Bieżące utrzymanie terenów, nasadzeń w tym: pielenie, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie roślinności.

- Nasadzenia roślin ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja.

- Bieżące utrzymanie, eksploatacja, naprawa i uzupełnianie instalacji zraszających.

- Bieżące utrzymanie zestawów donic betonowych zlokalizowanych na terenie miasta w ilości 5 sztuk
(w tym uzupełnianie na bieżąco brakującej roślinności, podlewanie i zabezpieczenie na okres zimy).

- Bieżące utrzymanie wież kwiatowych w ilości 9 sztuk (montaż, demontaż, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie sadzonek, dbałość o właściwy stan donic, obsadzanie roślinnością).

- Bieżące utrzymanie donic wiszących w ilości 30 sztuk (montaż, demontaż, nawadnianie, nawożenie, uzupełnianie sadzonek, dbałość o właściwy stan donic obsadzanie roślinnością).

- Bieżące utrzymywanie donic przy ul. Nadbrzeżnej w ilości 20 sztuk (uzupełnianie na bieżąco brakującej roślinności, podlewanie, zabezpieczenie na okres zimy).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.21.21.00-1, 77.31.30.00-7, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Całoroczna, bieżąca pielęgnacja, utrzymanie, rozwijanie i przekształcanie zieleni na terenie miasta Giżycka w terminie od 1 kwietnia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

1)     Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 

Zakres V - Koszenie trawy oraz grabienie po wykonywanym koszeniu.

- Utrzymanie czystości i porządku (w tym zbieranie odpadów powstających przy realizacji usługi) i ich zagospodarowania zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

- Grabienie terenów objętych umową z liści i innych odpadów po okresie wegetacyjnym oraz zbieranie gałęzi, które spadły na tereny objęte umową.

- Nasadzenia roślin ich bieżące utrzymanie i pielęgnacja

- Cięcia odmładzające krzewów.

- Pielenie chwastów.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.00.00-6, 77.31.20.00-0, 77.31.21.00-1, 77.31.41.00-5, 77.34.20.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.05.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 14.02.2014 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (RGKOŚ) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 lutego 2014 13:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mariola Tafil
Ilość wyświetleń: 1927
03 marca 2014 13:59 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2014 13:37 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [siwz.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 lutego 2014 13:37 (Mariola Tafil) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)