Przetargi

„Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi) terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 15 stycznia 2014 roku”.

Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

zaprasza do składania ofert w konkursie w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 tys. euro

na wykonanie zamówienia:

„Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi)  terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka   w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 15 stycznia 2014 roku”.

  • Zamówienie dotyczy realizacji usługi, w zakresie, j.n.: 

a) zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli    nieruchomości w myśl przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity – Dz. U. z 2012 r., Nr 391 – ze zmianami),   

b) utrzymanie w standardzie 2 ZUD:

-  wybranych odcinków jezdni dróg powiatowych, 

- wybranych odcinków chodników i ścieżek rowerowych,

-  wybranych ciągów pieszych,

-  nawierzchni zatok przystanków komunikacyjnych,

c)  utrzymanie w standardzie 3 ZUD:

-  wybranych odcinków jezdni dróg powiatowych ,

-  wybranych odcinków jezdni dróg gminnych,

-  wybranych odcinków chodników i ścieżek rowerowych,

-  nawierzchni zatok przystanków komunikacyjnych,

d)  utrzymanie w standardzie 4 ZUD:

- chodników, traktów pieszych, ciągów pieszych, ścieżek rowerowych i alejek parkowych,

- parkingów i zatok postojowych przyległych do jezdni w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych,

- wybranych odcinków jezdni dróg gminnych, powiatowych oraz dróg wewnętrznych, 

e)  załadunek i wywóz samochodami samowyładowczymi na odległość do2 kmśniegu i lodu z chodników i jezdni na odcinkach ulic (lub terenów) w tym uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości, każdorazowo w porozumieniu z Zamawiającym, co do terminu; zakresu wywozu; miejsca składowania wywiezionego śniegu i lodu,

f) przemieszczanie ładowarkami pryzm śniegu i lodu z jezdni, chodników, zatok parkingowych oraz nawierzchni zatok przystanków komunikacyjnych (na odległość do20 m), ze złożeniem w hałdy w miejscach gdzie składowanie śniegu nie miałoby wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, w porozumieniu z Zamawiającym, co do miejsca składowania przemieszczonego śniegu i lodu,

g) sukcesywne usuwanie piasku użytego do likwidacji śliskości, usuwanie z rusztów kratek ściekowych lodu i śniegu powodujących ograniczenie w szybkim odprowadzeniu do systemu kanalizacji deszczowej wody w okresach roztopów, 

h) zbieranie papierów i innych zanieczyszczeń z terenów objętych umową,

i) opróżnianie śmietniczek przyulicznych, wymiana worków na odpady w śmietniczkach i wywóz odpadów na składowisk uregulowanym stanie prawnym,  

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania Zamówienia w dniu 01 stycznia 2014 r. od godz. 0.00. Umowa zostanie zawarta na okres od 01 stycznia 2014 r. do 15 stycznia 2014 r..
  • Termin składania ofert w konkursie upływa dnia 27 grudnia 2013 r. o godz. 12.00.
  • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 grudnia 2013 r., o godz. 12.10. w siedzibie Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego, pok. 114.      
  • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.
  • Zawartość oferty:

a)  Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do ogłoszenia, z podaniem ceny ryczałtowej powiększonej o należny podatek VAT.
b)   „Wzór Umowy” podpisany przez osoby uprawnione, wypełniony zgodnie ze wzorem podanym  w Załączniku nr 2 do ogłoszenia (wraz załącznikami nr: 1,2 i 3 do Umowy),

  •  Formularz oferty cenowej oraz „Wzór Umowy” do pobrania ze strony internetowej Zamawiającego.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia wyników konkursu ofert w przypadku rozstrzygnięcia  postępowania pod nazwą: „Świadczenie usługi w zakresie sprzątania na bieżąco (zamiatanie, odśnieżanie i usuwanie gołoledzi)  terenów, na których obowiązek utrzymania ciąży na Gminie Miejskiej Giżycko oraz na drogach publicznych gminnych i powiatowych w obrębie administracyjnym miasta Giżycka  w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 maja 2015 roku” – prowadzonego w ramach ustawy – Prawo zamówień publicznych.

  • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 Róża Cudzanowska   –   Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego                                              Urzędu Miejskiego w Giżycku

 tel. 0 87 73 24 122 lub 0 87 73 24 120.

                                                                                             

 Z up. Burmistrza Miasta

       /-/

     Paweł Czacharowski

Zastępca Burmistrza Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.12.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2013 14:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 2146
30 grudnia 2013 13:57 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [info_na_bip_7012119.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2013 15:01 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2013 14:51 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)