Przetargi

Ogłoszenie w sprawie przetargu na dzierżawę nieruchomości /Plac Grunwaldzki/

                                                                                      OGŁOSZENIE

                                                                          z dnia 12 listopada 2013 r.

 

                                                                        BURMISTRZ  MIASTA GIŻYCKA

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na dzierżawę

lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Miejskiej Giżycko, położonego w Giżycku przy Placu Grunwaldzkim 1

 

    Podstawa prawna: art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zmianami), uchwała Rady Miejskiej w Giżycku nr XXXVI/69/2013 z dnia 25 października 2013 r. w sprawie oddania nieruchomości w dzierżawę.

    Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości - lokalu użytkowego o łącznej powierzchni użytkowej 329,40 m2 (w tym ok. 91 m2 powierzchni pomieszczeń piwnicznych) położonego przy Placu Grunwaldzkim 1 w Giżycku z przynależnymi do lokalu tarasem o powierzchni ok. 94 m2 oraz częścią nieruchomości o pow. ok 12 m2, na której znajdują się schody prowadzące do lokalu z chodnika przy Placu Grunwaldzkim, których szkic stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia.

    Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów i księgi wieczystej – obręb 2 miasta Giżycko, działka nr geod. 498/2; lokal nie posiada urządzonej księgi wieczystej. Dla nieruchomości, w której znajduje się lokal Sąd Rejonowy w Giżycku prowadzi Księgę wieczystą OL1G/00013710/9.

    Objęcie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Warszawską, Wodociągową, Jagiełły, Daszyńskiego, al.1 Maja i Placem Grunwaldzkim – uchwała Nr XLII/43/06 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 31.05.2006r. – Dz. U. Woj.Warmińsko-Mazurskiego Nr 106 poz.1689, z dnia 7.08.2006 r.; kontur 20 MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z zezwoleniem na lokalizację usług w parterach.

    Rodzaj budynku, w którym znajduje się lokal – mieszkalny z lokalami usługowymi w kondygnacji parterowej

    Wspólnota mieszkaniowa – tak

     Lokalizacja – parter, wejście z chodnika przy Placu Grunwaldzkim

    Instalacje – elektryczna, gazowa, c.o. (sieciowe), wodno – kanalizacyjna

    Rodzaj przeznaczenia lokalu (możliwej działalności) – branża gastronomiczna

    Poprzednia branża (wykorzystanie lokalu) – gastronomiczna

    Czas zawarcia umowy dzierżawy - 10 lat

    Wywoławczy miesięczny czynsz netto – 5 000,- zł

    Wadium – 5 000,- zł

    Remont i ulepszenia – we własnym zakresie i na koszt własny dzierżawcy, bez dochodzenia zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w czasie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

    Oglądanie lokalu - w dniach: 18-22 i 25-29 listopada 2013 r. w godz. 8:30-10:00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z aktualnym dzierżawcą, tel. 512 087 120.

           

    Prawa i obowiązki dzierżawcy będzie określać umowa, której wzór ramowy stanowi załącznik do ogłoszenia.

    

    Oferty należy składać w zamkniętych, nieidentyfikujących oferenta kopertach z adnotacją (dopiskiem) na kopercie „Przetarg na dzierżawę lokalu użytkowego – Plac Grunwaldzki 1” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko pok. 104, do dnia 3 grudnia 2013 r., do godz. 1000. Oferty złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

    Część jawna – otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 grudnia 2013 r. o godz. 1010 w pok. 104 Urzędu Miejskiego w Giżycku.

    Wadium należy wpłacić do dnia 2 grudnia 2013 r. w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. 101) lub przelewem na konto Urzędu Miejskiego 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330 BGŻ. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Urząd Miejski w Giżycku.

 

ZAWARTOŚĆ OFERTY.

Oferta musi zawierać :

1. informację o oferencie: imię, nazwisko i adres oferenta lub firmę (względnie nazwę) oraz siedzibę oferenta.

2. w zależności od statusu prawnego oferenta:

a)      w przypadku osób fizycznych – numer PESEL, numer NIP, numer REGON, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, kopię umowy spółki cywilnej (o ile taka została zawarta); oferent nie prowadzący jeszcze działalności gospodarczej zobowiązany jest złożyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz zaświadczenie o numerze REGON w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu

b)      w przypadku oferentów nie będących osobami fizycznymi – numer NIP, numer REGON, aktualny odpis z właściwego rejestru opatrzony datą nie wcześniejszą niż 6 miesięcy przed jego złożeniem

3. datę sporządzenia oferty.

4. ścisłe określenie przedmiotu oferty zawierające:

a)      oznaczenie lokalu będącego przedmiotem oferty (adres lokalu)

b)      wysokość proponowanego czynszu netto (nie może być niższa niż wywoławczy miesięczny czynsz netto)

c)      szczegółowy rodzaj proponowanej działalności oraz plan jej realizacji wraz z harmonogramem działań związanych z realizacją ewentualnych nakładów w lokalu

d)     liczbę osób, które wchodzić będą w skład kadry pracowniczej

e)      sposób zabezpieczenia należności wydzierżawiającego wobec dzierżawcy (w wysokości 3-miesięcznego czynszu dzierżawnego i opłat eksploatacyjnych wraz z podatkiem VAT), wybranego z podanego poniżej katalogu form zabezpieczenia:

- kaucja pieniężna,

- bezwarunkowa gwarancja bankowa,

- gwarancja ubezpieczeniowa,

- blokada środków pieniężnych na rachunku bankowym dzierżawcy;

f)   zakres nakładów, w tym ulepszeń lokalu, jakie zostaną ewentualnie dokonane przez  przyszłego dzierżawcę dla potrzeb prowadzonej przez niego działalności oraz koncepcję adaptacji lokalu na prowadzenie działalności (np. opis, rysunek, projekt, wizualizacja itp.)

g)      termin rozpoczęcia działalności w lokalu

5. oświadczenie, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego, innego niż przekształcenia lub połączenia;

6. oświadczenie o niezaleganiu ze zobowiązaniami podatkowymi wobec organów skarbowych oraz oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości;

7. oświadczenie o niezaleganiu z podatkami i opatami lokalnymi wobec Gminy Miejskiej Giżycko lub oświadczenie, że oferent nie był i nie jest zobowiązany do uiszczania należności z tytułu podatków i opłat lokalnych wobec Gminy Miejskiej Giżycko;

8. oświadczenie o niezaleganiu wobec Gminy Miejskiej Giżycko z jakimikolwiek płatnościami innymi niż wymienione w pkt 7;

9. oświadczenie o niefigurowaniu jako dłużnik w biurach informacji gospodarczej oraz w przypadku osób fizycznych upoważnienie do wystąpienia do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych jej dotyczących;

10. oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i ze wzorem umowy dzierżawy oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń;

11. oświadczenie o zapoznaniu się przez oferenta ze stanem technicznym lokalu użytkowego stanowiącego przedmiot przetargu i możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności gastronomicznej oraz nie wnoszeniu w tym zakresie zastrzeżeń;

12. dowód wniesienia wadium;

13. dokumenty potwierdzające wiarygodność ekonomiczną oferenta, tj.: sprawozdanie finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości lub deklarację podatkową za okres trzech lat oraz inne mogące potwierdzić spełnienie przez oferenta przedmiotowego wymogu (dotyczy w szczególności podmiotów prowadzących działalność w krótszym niż trzyletni okresie oraz rozpoczynających działalność gospodarczą);

14. dodatkowo oferta może zawierać inne informacje dotyczące lokalu oraz związanego z nim zamierzenia inwestycyjnego i planowanej działalności.

 

     W przypadku złożenia kopii zaświadczeń lub kopii innych dokumentów wymienionych powyżej w punktach 1-14 wymagane jest oświadczenie przez oferenta o zgodności kopii z oryginałem tych dokumentów.

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, tj.: niezawierające wszystkich wymienionych w ogłoszeniu jako obligatoryjne dokumentów, zaświadczeń i informacji, proponujące działalność inną niż wymieniony w ogłoszeniu przetargowym rodzaj przeznaczenia lokalu, złożone po terminie, z wpłatą wadium po terminie, itp. nie zostaną zakwalifikowane do części niejawnej przetargu.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT

Możliwa do uzyskania liczna punktów:

Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów przyznawanych według poniższych kryteriów:

Lp.

kryteria wyboru ofert

Punktacja

 

1.

 

wysokość proponowanego czynszu netto

 

 

 max. 50 punktów

 

2.

doświadczenie w proponowanej działalności oraz plan
i harmonogram działań w ramach tej działalności dotyczący lokalu będącego przedmiotem przetargu

 

   od 0 do 20 pkt

 

3.

 

 

wiarygodność oferenta, w tym wiarygodność ekonomiczna

 

   od 0 do 20 pkt

 

 

4.

 

koncepcja zagospodarowania lokalu (np. opis, rysunek, wizualizacja itp.), w tym zakres planowanych nakładów w lokalu, termin ich realizacji oraz termin rozpoczęcia działalności po ich wykonaniu

 

 

   od 0 do 10 pkt

Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym oferentom za kryterium wysokości czynszu liczona jest według wzoru:

                                

                                    Czynsz

P c = P max  *      ---------------------------

                                          Czynsz   max

gdzie:

P c  – punkty za czynsz

P max – maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów za czynsz (50 pkt)

Czynsz – oferowana kwota czynszu ocenianej oferty

Czynsz max – najwyższa oferowana kwota czynszu spośród ocenianych w części

 

Liczba punktów przyznanych przez komisję przetargową poszczególnym oferentom za pozostałe wskazane kryteria liczona jest według wzoru:

 

                   PCZK

P  =    ---------------------------

                     LCZK

gdzie:

P – punkty za dane kryterium;

PCZK – suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji;

LCZK – liczba członków komisji

 

W przypadku gdy wyliczona zgodnie z powyższymi wzorami liczba punktów nie stanowi liczby całkowitej, komisja przetargowa zaokrągla ją w górę do dwóch miejsc po przecinku.

 

 

POZOSTAŁE  WARUNKI:

 1. Lokal będący przedmiotem przetargu oraz nieruchomość, w której jest położony znajdują się w strefie objętej ochroną konserwatora zabytków na podstawie decyzji o wpisaniu układu urbanistycznego do rejestru zabytków.
 2. Sposób wykorzystywania lokalu po zawarciu umowy w zakresie prowadzenia działalności gastronomicznej nie może powodować uciążliwości w funkcjonowaniu
  i korzystaniu z nieruchomości przez innych użytkowników lub zakłócać spokoju mieszkańcom poprzez np. hałas, wydzielające się zapachy itp.
 3. Niezależnie od opłacania czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości oraz bieżących kosztów eksploatacyjnych dzierżawionego lokalu: centralne ogrzewanie, dostawę wody i odprowadzenie ścieków, oraz zawarcia umów na dostawę energii elektrycznej i dostawę gazu.
 4. Czynsz dzierżawny oraz opłaty eksploatacyjne będą płatny z góry do 15 dnia każdego miesiąca na rachunek wskazany przez zarządcę nieruchomości.
 1. W przetargu nie mogą brać udziału podmioty zalegające z jakimikolwiek płatnościami wobec Gminy Miejskiej Giżycko, a także podmioty figurujące jako dłużnicy w biurach informacji gospodarczej.
 2. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem technicznym lokalu oraz możliwościami prowadzenia w tym lokalu działalności w wybranej branży (dojście, dojazd, wymagania techniczno – sanitarne itp.)
 3. Nakłady konieczne lub ulepszenia w lokalu poczynione dla potrzeb prowadzonej przez przyszłego dzierżawcę działalności, dokonywane będą przez niego po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wydzierżawiającego i wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń i opinii, we własnym zakresie i na własny koszt bez prawa dochodzenia ich zwrotu od wydzierżawiającego zarówno w trakcie trwania umowy, jak i po jej ustaniu.
 4. Oferent przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami przetargu.
 5. Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od daty rozstrzygnięcia przetargu, pod rygorem odstąpienia przez organizatora przetargu od zawarcia umowy dzierżawy oraz przepadku wpłaconego wadium na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko.
 6. Obowiązek uzyskania zgód, opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych podmiotów
  i organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.
 7. Dzierżawca ma obowiązek wnoszenia należności za dzierżawę lokalu oraz opłat eksploatacyjnych od początku obowiązywania umowy bez względu na oczekiwanie na dokumenty określone w pkt 10, oraz na wykonywanie prac remontowych
  i przystosowanie lokalu do prowadzenia zamierzonej działalności.
 8. Dzierżawca zobowiązany będzie do złożenia w terminie 14 dni od podpisania umowy dzierżawy lokalu użytkowego oświadczenia w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 4 kpc co do wydania lokalu po upływie czasu, na który umowa dzierżawy została zawarta, jak również  w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn w niej określonych w terminie 10 lat od daty jej zawarcia oraz w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc co do obowiązku spłaty zadłużenia należności wynikających z umowy dzierżawy wraz z naliczonymi odsetkami do wysokości trzymiesięcznego czynszu brutto. Koszty aktu notarialnego obejmującego w/w oświadczenia obciążają dzierżawcę
 9. Ogłaszającemu przetarg przysługuje, w ramach wymienionych kryteriów, prawo swobodnego wyboru ofert lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu.
 10. Ogłaszający przetarg ma prawo zamknięcia przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert. Przetarg może być odwołany lub unieważniony z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.
 11. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych oferentów zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, na poniżej określonych zasadach:

a)      wadium wpłacone w formie gotówki można odebrać w terminie 3 dni po rozstrzygnięciu przetargu w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku przy Alei 1 Maja 14 pok. 101

b)      wadium wpłacone przelewem zostanie zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu

 1. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy Miejskiej Giżycko w razie uchylenia się przez oferenta, który wygrał przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, w terminie
  i miejscu wyznaczonym przez Gminę Miejską Giżycko zgodnie z pkt 7.
 2. Oferta i wszystkie oświadczenia winny być podpisane przez oferenta.
 3. Wygrywający przetarg przed podpisaniem umowy dzierżawy składa w terminie 14 dni od daty przetargu zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z zobowiązaniami podatkowymi oraz zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub o uregulowanym sposobie zapłaty zaległości, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed ich złożeniem.
 4. W przypadku niedopełnienia któregokolwiek z warunków określonych w punkcie 18 podmiot wygrywający przetarg traci wpłacone wadium oraz traci prawo do zawarcia umowy dzierżawy.

      20. Komisja przetargowa rozpatruje złożone oferty w dwóch etapach:

         a) w pierwszej - części jawnej:

-  stwierdza prawidłowość ogłoszenia przetargu,

-  ustala i podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,

- otwiera koperty z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert oraz tożsamość osób, które złożyły oferty,

- przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłaszane przez oferentów. Możliwe              w szczególności jest uzupełnienie oferty o oświadczenia, o zgodności kopii dokumentów z oryginałem,

- weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

- zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu;

         b)  w drugiej - części niejawnej:

- dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert;

 1.  Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej przetargu, jeżeli :

a)      oferta nie odpowiada warunkom przetargu,

b)   została złożona po wyznaczonym terminie,

c) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści (z przeróbkami lub skreśleniami),

 1. Komisja przetargowa dokonuje analizy i kwalifikacji ofert w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otwarcia ofert.
 2.  W przypadku złożenia ofert z tą samą wysokością czynszu i równorzędnymi  pozostałymi warunkami, Komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty.
 3.  Postępowanie prowadzone przez komisję przetargową kończy protokół wskazujący propozycję wybranej oferty lub stwierdzający niedokonanie wyboru ze wskazaniem przyczyn.
 4.  Umowa dzierżawy nie będzie zawarta, a wadium ulegnie przepadkowi na rzecz Gminy, w przypadku stwierdzenia, że złożone przez uczestnika przetargu, dokumenty, oświadczenia lub informacje są nieprawdziwe lub zostały podrobione lub przerobione.
 5.  Protokół o wyborze oferenta, o którym mowa pkt 24 zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Giżycka stanowi podstawę do zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego. Niezatwierdzenie protokołu przez Burmistrza Miasta Giżycka jest równoznaczne w   skutkach z zamknięciem przetargu bez wyboru którejkolwiek z ofert.
 6. Szczegółowych informacji o lokalu udziela Wydział Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, Aleja 1 Maja 14, pok. 213, tel. 87 7324118.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.11.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Andrzej Podlesicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 listopada 2013 13:34
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 2646
12 listopada 2013 15:41 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [zalacznik_pl_grunwaldzki.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2013 13:38 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [umowa_dzierzawy_lokalu_plac_grunwaldzki_1.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 listopada 2013 13:37 (Jacek Markowski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)