Przetargi

Zapytanie ofertowe - adaptacja pomieszczenia Punktu Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Giżycko dn. 12.11.2013 r.

 

Zapytanie ofertowe nr 1/11/2013

(dotyczy zamówienia na adaptację Punktu Obsługi Klienta)

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Urząd Miejski w Giżycku

11-500 Giżycko

Aleja 1 Maja 14

Tel. 877 324 111

Fax. 874 285 241

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa modernizacji sieci komputerowej w pomieszczeniu Punktu Obsługi Klienta budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku według załączonej specyfikacji.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Użyte w specyfikacji definicje pomieszczeń:

a) POK – Punkt Obsługi Klienta,

b) MDF – Główny Węzeł Dystrybucyjny,

c) IDF – Pośredni Węzeł Dystrybucyjny.

Zakres zadania:

- wykonanie instalacji sieci LAN w pomieszczeniu POK Urzędu Miejskiego w Giżycku złożonej z 3 podwójnych gniazd naściennych oraz modułu w postaci „słupka” umieszczonego w podłodze w miejscu wskazanym przez Zamawiającego złożonego z 4 pojedynczych gniazd sieci LAN. Okablowanie sieci LAN w kategorii 6, doprowadzone z POK do IDF znajdującego się na piętrze i zakończone w szafie RACK patch panelem kat. 6 / 24 UTP,

- wykonanie połączenia pomiędzy IDF a MDF w technologii światłowodowej 24 J z wykonaniem spawania włókien 12 J (po 12 włókien w każdym z węzłów), światłowód wielomodowy lub jednomodowy kompatybilny z dostarczonymi urządzeniami aktywnymi sieci,

- wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach POK i IDF do podłączenia sprzętu komputerowego, gniazda zasilające powinny zostać wykonane w systemie modułowym wraz z gniazdami sieci LAN.

- instalacja szafy RACK wraz z oprzyrządowaniem w pomieszczeniu IDF,

- dostawa urządzeń aktywnych sieci wg. załączonej specyfikacji, montaż, instalacja i konfiguracja według wskazań Zamawiającego.

- wykonanie zamówienia w trybie zaprojektuj i wybuduj oraz dokumentacji powykonawczej. Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia są po stronie Wykonawcy,

- w celu zapoznania z warunkami technicznymi i rozmieszczeniem pomieszczeń Wykonawca winien dokonać wizji lokalnej.

3. Osoba do kontaktu z Oferentami: Adam Maliszewski Tel. 877 324 123.

4. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: urzad@gizycko.pl , faksem na nr: 87 428 52 41, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Miejski w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, pokój nr 104 - sekretariat, z opisem „Oferta na wykonanie zadania – adaptacja pomieszczenia POK Urzędu Miejskiego w Giżycku” do dnia 22.11.2013 do godz. 10.00 wraz z załącznikami.

2. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu 22.11.2013 r.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.bip.gizycko.pl.

7. Zamawiający zastrzega, że może nie wybrać żadnej oferty oraz, że może unieważnić postępowanie bez podania przyczyn.

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 - Cena 100%

 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

 

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Adam Maliszewski pod numerem telefonu 877 324 123 oraz adresem email: adam.maliszewski@gizycko.pl

 

IX. ZAŁĄCZNIKI

Specyfikacja zamówienia.

Wzór formularza ofertowego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-11-15
Dokument wytworzony przez: Pion Ochrony (PO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Szymon Grabowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 listopada 2013 09:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Mirosław Domysławski
Ilość wyświetleń: 1877
05 grudnia 2013 10:03 (Mirosław Domysławski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 listopada 2013 09:59 (Mirosław Domysławski) - Opublikowanie dokumentu.
15 listopada 2013 09:56 (Mirosław Domysławski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument nieopublikowany)