Przetargi

Obwieszczenie Nr 56/2013 w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości /lokal mieszkalny ul. Owsiana/

OBWIESZCZENIE Nr 56/2013

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z późn. zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Lokal  mieszkalny  nr 4  znajdujący  się  w budynku   położonym   w   Giżycku   przy   
ul. Owsianej 6  na poddaszu, wraz z udziałem 250/1000 w elementach wspólnych budynku oraz udziałem 250/1000 w działce gruntu obsługującej budynek  oznaczonej nr geod. 609/40
o pow. 451m2. Nieruchomość opisana w księdze wieczystej gruntowej nr  OL1G/00023566/7;

Lokal mieszkalny składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc oraz składzików.

Do lokalu  przynależny piwnica o pow. 8,70m2;

Powierzchnia użytkowa składzików: 4,80m2 (5 szt.);

Powierzchnia użytkowa lokalu: 83,73m2;

Cena wywoławcza nieruchomości: 148.679,00 zł;

Wadium: 15.000,00 zł;

Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Lokal nie posiada świadectwa charakterystyki energetycznej;

Nieruchomość zbudowana budynkiem Owsiana 6 położona jest w strefie ochronnej konserwatorskiej układu urbanistycznego miasta Giżycka.

Budynek Owsiana 6 jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków.

Nieruchomość zbudowana budynkiem Owsiana 6 w myśl zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu została opisana konturem MW.02 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

 

Uwagi:

1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 6 listopada 2013 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu.

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej w Obwieszczeniu do dnia 30 października 2013 r. (włącznie) na konto BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.

5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.

6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.

11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

 

 

Giżycko, dnia 30.09.2013 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.09.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 października 2013 09:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1631
01 października 2013 09:37 (Jacek Markowski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)