Przetargi

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawijącego 2 szt. roll-upów promocyjnych

OGŁOSZENIE

na zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie

do siedziby Zamawiającego 2 szt. roll-upów promocyjnych  

na wydarzenia tj. konferencje, spotkania realizowane w ramach projektu Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), w ramach Priorytetu 4 Komunikacja i promocja Działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

 

 ZAMAWIAJĄCY:

Gmina Miejska Giżycko (Beneficjent)

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

tel. 087 7324 113; fax. 0 87 428 52 41

e-mail: urzad@gizycko.pl

www.gizycko.pl

NIP 845-19-51-457

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. roll-upów promocyjnych na wydarzenia tj. konferencje, spotkania realizowane w ramach projektu Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (Konkurs dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego), w ramach Priorytetu 4 Komunikacja i promocja Działania 4.2 Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami procesu realizacji NSRO

 Wymagania jakie ma spełniać roll-up:

 • grafika: wysokiej jakości pełnokolorowy nadruk solventowy na tkaninie banerowej
 • szerokość: 85 cm
 • wysokość: 200 cm
 • stabilna albuminowa konstrukcja
 • gruby solidny aluminiowy maszt
 • poręczna wygodna torba transportowa
 • grafika chroniona kasetą
 • gwarancja: 5 lat
 •  wszystkie ww. produkty wykonane z jak najwyższych jakościowo materiałów, druk full color, z logotypami zgodnymi z wytycznymi dotyczącymi oznakowania projektów w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna  na lata 2007-2013, herbem miasta oraz formułą: Projekt Planowanie miejskiego obszaru funkcjonalnego Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, Wnioskodawca: Gmina Miejska Giżycko, Nr wniosku: 35/MOF/1/2013.

 

RODZAJE I OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BENEFICJENT BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT ORAZ OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 

Przy wyborze ofert Beneficjent  będzie się kierował następującym kryterium:

kryterium:  cena -  waga  100%    

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 1. Zleceniodawca planuje podpisanie umowy do dnia 2 października 2013 r. (środa)
 2. Termin realizacji zamówienia:

- najpóźniej do dnia  10 października 2013 r. (czwartek)

 

 MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Wypełniony formularz oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres magdalena.fuk@gizycko.pl  w terminie do dnia  30 września 2013 r. (poniedziałek) do godz. 10.00.
 1. Oferta powinna zawierać opis – „Oferta – zaprojektowanie, wykonanie oraz dostarczenie do siedziby Zamawiającego 2 szt. roll-upów”.
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość odwołania postępowania bez podania przyczyn.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA I ZLECENIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Postępowanie ofertowe zostanie rozstrzygnięte nie później niż w dniu 30 września 2013 r. do godz. 15.30. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie drogą mailową przy czym Wykonawca wybrany w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zostanie poinformowany o miejscu i terminie podpisania umowy.

Zamawiający dokona formalnej akceptacji zaprojektowanych roll - upów w ciągu 2 dni roboczych od momentu przesłania projektu/-ów i innych niezbędnych danych projektowych na adres mailowy: magdalena.fuk@gizycko.pl, przy czym okres roboczy w odniesieniu do niniejszego zamówienia trwa w dni pracujące od godz. 8.00 do 15.00

Załącznikami do zapytania ofertowego są:

Załącznik nr 1: formularz oferty

Załącznik nr 2: projekt umowy

 Giżycko, dnia 25 września 2013 r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.09.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Magdalena Fuk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 25 września 2013 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 200666
02 października 2013 08:53 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [powiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2013 11:53 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
25 września 2013 11:52 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [zapytanie_ofertowe_2_szt_rollup__25092013.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)