Przetargi

OBWIESZCZENIE NR 45/2013 w sprawie przetargów na zbycie nieruchomości /ul. Wileńska, ul. Szarych Szeregów/

OBWIESZCZENIE NR 45/2013

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z późn. zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 1.      Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Wileńskiej  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1273 o pow.  3020m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 18P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 193.733,00zł;

Wadium – 19.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 2.      Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Szarych Szeregów  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1182 o pow.  3227m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 18P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 186.327,00zł;

Wadium – 18.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 3.      Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Szarych Szeregów  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1183 o pow.  3568m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 18P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 206.016,00zł ;

Wadium – 21.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 4.      Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Szarych Szeregów  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1194 o pow.  5335m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 17P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 288.837,00zł ;

Wadium – 29.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

 

Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości zostały ujęte we wniosku o objęcie ich Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną;

Na przedmiotowych nieruchomościach nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

W granicy działki o nr geod. 1273 od strony północnej znajdują się elektroenergetyczne linie kablowe  - 2 linie niskiego napięcia, 1 linia średniego napięcia.

Na działce o nr geod. 1194 znajduje się elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napięcia.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomości są częściowo zadrzewione i zakrzaczone. Ewentualnego usunięcia drzew i krzewów nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Uwagi:

 1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 4 września 2013 roku


o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu (licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu).

 1. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej
  w Obwieszczeniu do dnia 30 sierpnia 2013 r. (włącznie) na konto Urzędu BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 2. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.
 3. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium,
 4. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 5. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium,
  a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.
 7. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 8. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.
 9. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.
 10. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

 

Giżycko, dnia 17.07.2013 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.07.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Nieruchomościami (RGN) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lipca 2013 15:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 1832
19 lipca 2013 15:22 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [obw_45c13.pdf] do dokumentu.
19 lipca 2013 15:21 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [obw_45b13.pdf] do dokumentu.
19 lipca 2013 15:21 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [obw_45a13.pdf] do dokumentu.