Przetargi

Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenu

 

 

   

 


Giżycko: Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz
z zagospodarowaniem terenu

Numer ogłoszenia: 280456 - 2013; data zamieszczenia: 17.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie,
 tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz
z zagospodarowaniem terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn. Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenu
w formule zaprojektuj i wybuduj. W ramach realizowanego zadania wykonane zostaną prace projektowe, a po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i pozwoleń - roboty budowlane. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie prace projektowe i wykonawcze (roboty budowlane) niezbędne do adaptacji budynków Stajni z Wozownią na Pawilon Wystawowy oraz budynku Laboratorium Prochowego na Muzeum Broni z wyłączeniem wyposażenia obiektów wyszczególnionych w Załączniku nr 11 - Wykaz wyposażenia nie będącego przedmiotem zmówienia, zawarte w PFU.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

 1.1. Wykonania projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami

1.2. Wykonania projektu wykonawczego

1.3. Wykonania zadania inwestycyjnego polegającego na wykonanie robót budowlanych we wszystkich branżach na podstawie dokumentacji projektowej. Opis przedmiotu zamówienia zawarty został w:

1. Programie Funkcjonalno Użytkowym - Załącznik nr 7

2. Programie prac Konserwatorskich - Budynek Laboratorium Prochowego w Twierdzy Boyen w Giżycku - Załącznik nr 8

3. Programie prac Konserwatorskich - Budynek Stajni z Wozownią w Twierdzy Boyen w Giżycku - Załącznik
nr 9

4. Dokumentacji badań konserwatorskich. Badania konserwatorskie budynku Laboratorium Prochowego
i Wozowni Twierdzy Boyen w Giżycku - Załącznik nr 10

5. Wykaz dostaw nie objętych zamówieniem - załącznik nr 11

Zadanie będzie realizowane w 2 etapach:

1. Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej:

a) weryfikacja kompletności wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego wykonania projektów budowlanych i wykonawczych,

b) wykonanie wszelkich pomiarów i inwentaryzacji niezbędnych do celów projektowych,

c) wykonanie koncepcji projektowych z opisem technicznym, technologicznym i materiałowym zaprojektowanych robót budowlanych umożliwiających weryfikacje pod kątem zgodności z PFU i SIWZ,

d) wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę - po 5 egz. każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF.

e) uzyskanie niezbędnych pozwoleń, uzgodnień, decyzji wraz z ostateczna decyzją o pozwoleniu na budowę,

f) wykonanie projektów wykonawczych dla każdej branży - po 5 egz. każdej branży w wersji papierowej oraz po 1 w wersji elektronicznej w formacie (tekst: .pdf, rysunki: .dxf, .dwg)

g) wykonanie przedmiarów i kosztorysów - po 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej
w formacie .pdf oraz edytowalnej .ath

h) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla każdej branży po 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz edytowalnej .rtf, .doc )

i) sprawowanie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót budowlanych, Wykonawca po zakończeniu prac projektowych zobowiązany będzie do uzyskania akceptacji projektu przez Zamawiającego.

 2. Etap II - roboty budowlane:

a) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z:

- projektem budowlanym, - projektem wykonawczym,

 -specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

b) zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich niezbędnych prób, badań i odbiorów,

c) opracowanie operatu kolaudacyjnego po zakończeniu robót budowlanych,

d) sporządzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 71.22.00.00-6, 45.21.23.50-4, 45.45.30.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 13.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:

80 000,00 PLN /słownie: osiemdziesiąt tysięcy /.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wskazanego w punkcie 13.1 SIWZ.

Wadium może być wnoszone w następujących formach:

I. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ,

II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

III. gwarancjach bankowych,

IV. gwarancjach ubezpieczeniowych,

V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275
z późniejszymi zmianami).

Dokumenty, o których mowa w punkcie 7.3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg: Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniu terenu. Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż
w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego w Giżycku (pok. 101).

 W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna ww za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, adaptacji, przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN

 

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 500 000,00 PLN (pięćset tysięcy złotych).

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:
Zamawiający uzna ww za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie, adaptacji, przebudowie budynków wpisanych do rejestru zabytków, o których mowa w Ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami o wartości co najmniej 1 500 000,00 PLN. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy;

- opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do SIWZ,
z podaniem ceny ryczałtowej - powiększonej o należny podatek VAT.

2. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem 4 SIWZ.

3. Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - Załącznik nr 4

4. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

5. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1. Zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:

1) ustawowej zmiany podatku VAT,

2) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

3) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

4) w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

5) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

2. Zmiana terminu wykonania z tytułu:

1) przekroczenia zakreślonych przez prawo terminów wydawania decyzji, zezwoleń, uzgodnień.

2) odmowa wydania wymaganych prawem decyzji, zezwoleń organów I instancji.

3) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

4) zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4) Umowy,

5) konieczności wprowadzenia zmian projektowych,

6) wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych uwidocznionych w trakcie robót budowlanych,

7) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

8) konieczności zlecenia robót dodatkowych,

9) w przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

10) zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),

11) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych
w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

12) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

3. Inne zmiany:

1) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa w warunkach opisanych w § 5 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym
z SIWZ,

2) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście
w zakresie SIWZ,

3) harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego

 Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz finansowania. Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego.

 

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Techniczno - Inwestycyjny (pok. 114) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.08.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.: Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia
i Mazury na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=280456&rok=2013-07-17 

 Załącznik nr 7 i 11

 http://gizycko.pl/dokumentacja_twierdza/SIWZ_TWIERDZA_BOYEN/Zalaczniki_1-8_do_PFU.rar

http://gizycko.pl/dokumentacja_twierdza/SIWZ_TWIERDZA_BOYEN/PFU_Zalacznik_11_SIWZ_TWIERDZA_BOYEN.rar

Załacznik nr 8

 http://gizycko.pl/dokumentacja_twierdza/SIWZ_TWIERDZA_BOYEN/program_prac_konserwatorskich_Laboratorium_Prochowe_2013.rar

Załacznik nr 9

 http://gizycko.pl/dokumentacja_twierdza/SIWZ_TWIERDZA_BOYEN/Program_prac_konserwatorskich_Stajnia_z_Wozownia_2013.rar

Załącznik nr 10

 http://gizycko.pl/dokumentacja_twierdza/SIWZ_TWIERDZA_BOYEN/Dokumentacja_Badan_Konserwatorskich.rar

 

 

Projekt pn. „Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego

na ich unowocześnienie” otrzymał  dofinansowanie  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.07.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Pyzalski, Grzegorz Witkowski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 17 lipca 2013 14:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 2891
19 sierpnia 2013 11:35 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 lipca 2013 15:37 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.
17 lipca 2013 15:28 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.