Przetargi

Obwieszczenie Nr 43/2013 w sprawie przetargu na zbycie nieruchomości /ul. Szarych Szeregów, ul. Sybiraków/

OBWIESZCZENIE NR 43/2013

 

Na podstawie art. 37 i następnych, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. Nr 102 poz. 651 z 2010 r. z późn. zmian.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia  14 września 2004 r.  w sprawie  sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U.Nr 207 poz. 2108 z późn. zmian.), Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza III przetarg na sprzedaż nieruchomości w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

 

 

1.      Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Szarych Szeregów  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1184 o pow.  3077m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 18P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 175.000,00zł;

Wadium – 18.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Terminy poprzednich przetargów – 27.02.2013 r. i 15.05.2013 r.

 

2.      Nieruchomość   położona w  Giżycku  przy  ul. Sybiraków  oznaczona  nr geodezyjnym działki 1191 o pow.  2201m2,  opisana w KW OL1G/00012929/0;

Przeznaczenie: wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo-przemysłowo-mieszkaniowej przy ul. Suwalskiej, Gdańskiej, Białostockiej, linii kolejowej i ul. Obwodowej nieruchomość oznaczona konturem 18P,S,U – tereny zabudowy przemysłowej, składowej, usługowej;

Cena wywoławcza nieruchomości: 125.000,00zł;

Wadium – 13.000,00 zł;

Postąpienie - nie mniej niż 1% ceny wywoławczej;

Terminy poprzednich przetargów – 27.02.2013 r. i 15.05.2013 r.

 

Do ceny nieruchomości   ustalonej  w przetargu,  zgodnie  z  przepisami  ustawy  z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn. zmian.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Nieruchomości zostały ujęte we wniosku o objęcie ich Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną;

Na przedmiotowych nieruchomościach nie przeprowadzono badań geologicznych, nieznana jest więc struktura gruntu.

Przyłączenie nieruchomości do istniejących sieci urządzeń technicznych nabywca nieruchomości wykona własnym staraniem i na własny koszt na warunkach uzgodnionych z dysponentami sieci.

Nieruchomości są częściowo zadrzewione. Ewentualnego usunięcia drzew nabywca nieruchomości będzie musiał dokonać w ramach własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieruchomości zostaną przekazane nabywcy z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności. Uprzątnięcie nieruchomości i przygotowanie ich do realizacji inwestycji należy do nabywcy.

 

Uwagi:

1. Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2013 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, w przypadku zgłoszenia większej ilości uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu (licytacje będą się odbywały w kolejności podanej w Obwieszczeniu).

2. Osoby przystępujące do przetargu winny wpłacić wadium w wysokości podanej  w Obwieszczeniu do dnia 9 sierpnia 2013 r. (włącznie) na konto Urzędu BGŻ S.A. 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.

3. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie.

4. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości i dowód wniesienia wadium,

5. Wpłata wylicytowanej ceny nieruchomości powiększonej o podatek VAT i pomniejszonej o wysokość wpłaconego wadium musi być dokonana w terminie do czasu zawarcia umowy przeniesienia własności, której data zostanie wyznaczona  w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.

6. Niedotrzymanie terminu wpłaty wylicytowanej ceny powoduje przepadek wadium, a przeprowadzony przetarg czyni niebyłym. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie  przystąpi  bez  usprawiedliwienia  do   zawarcia   umowy  w  miejscu  i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

7. Wadium wpłacone przez osobę, która nie została nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu.

8. Przy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy  wynikające z ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

9. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy notarialnej w całości ponosi nabywca.

10. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone.

11. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 111, telefon  87 732 41 14.

 

Giżycko, dnia 09.07.2013 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.07.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Arkadiusz Konc
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 lipca 2013 08:58
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Markowski
Ilość wyświetleń: 1605
11 lipca 2013 08:59 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [obw43b13.pdf] do dokumentu.
11 lipca 2013 08:59 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [obw43a13.pdf] do dokumentu.
11 lipca 2013 08:58 (Jacek Markowski) - Dodanie załącznika [obw4313.pdf] do dokumentu.