Przetargi

Zapytanie dot. realizacji teledysku do piosenki „Chwytaj w żagle wiatr ” /do 24 czerwca do końca dnia/

                                                                                                                                                                                                                                                  Giżycko, 18.6.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Teledysk do piosenki „Chwytaj w żagle wiatr ”

 

I. Zamawiający

Urząd Miejski w Giżycku, Al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko

     

II.  Opis przedmiotu zamówienia

1. Teledysk do piosenki „Chwytaj w żagle wiatr ” skomponowanej z okazji jubileuszu 400-lecia nadania praw miejskich Giżycku. Teledysk powinien zawierać ujęcia plenerowe, ukazujące m.in. liczne atrakcje i imprezy giżyckiego sezonu letniego, w tym żeglarstwo i sporty wodne, a także chór i solistów wykonujących piosenkę w plenerze. W teledysku muszą także znaleźć się ujęcia z udziałem aktorów – statystów zaangażowanych w porozumieniu z zamawiającym. Scenariusz teledysku musi zostać uzgodniony z zamawiającym. Piosenki można posłuchać pod adresem: http://www.gizycko.pl/download.php?id=mp3/5420.mp3, zaś słowa piosenki stanowią załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 2. Rozdzielczość teledysku: Full HD. Długość trwania piosenki: 4 minuty. Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu teledysk na płycie CD/DVD w jak najwyższej możliwej jakości obrazu i dźwięku w następujących formatach: MPEG-4, wmv, avi, a także w formacie dostosowanym technicznie do emisji w telewizji, w Internecie, jak i w prezentacjach multimedialnych.

3. Zamawiający może przeznaczyć na zamówienie maksymalnie 10 000 zł brutto  i powierzy wykonanie zamówienia oferentowi, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę według następujących kryteriów:

  • Doświadczenie w realizacji podobnych zamówień (teledysków muzycznych, spotów promocyjnych, etc.) Wykonawcy proszeni są o przedstawienie w ofercie portfolio zawierającego minimum 2 zrealizowane przez siebie teledyski/spoty promocyjne
  • Atrakcyjność koncepcji scenariusza teledysku zaproponowanego przez oferenta

Oferenci  proszeni są o przedstawienie w ofercie koncepcji scenariusza teledysku zaproponowanego przez oferenta. Scenariusz musi zawierać od 4000 do 12 000 znaków ze spacjami, zaś zawierać może dodatkowo grafiki i zdjęcia. Scenariusz powinien precyzyjnie określać poszczególne ujęcia i/lub rodzaj oprawy graficznej.

4. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dożywotnich praw autorskich do całego dzieła.

 

III. Termin i miejsce realizacji: Giżycko, lipiec 2013r. Zdjęcia muszą zostać wykonane w dni słoneczne, w terminie uzgodnionym z zamawiającym.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Oferta powinna zawierać: nazwę, adres oferenta, oferowaną cenę brutto.

2. Prosimy przedstawić w ofercie także:

  • Informacji o doświadczeniu oferenta w realizacji podobnych zamówień (teledysków muzycznych, spotów promocyjnych, etc.). Oferenci proszeni są o przedstawienie w ofercie portfolio zawierającego minimum 2 zrealizowane przez siebie teledyski/spoty promocyjne na płycie CD/DVD w powszechnie używanych formatach (MPEG-4, wmv, avi) lub w formie linków do stron zawierających zrealizowane teledyski/spoty promocyjne, wraz z podaniem zamawiającego, wartości zamówienia i terminów  realizacji załączonych teledysków/spotów, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie załączonych filmów.
  • Koncepcja scenariusza teledysku

Oferenci  proszeni są o przedstawienie w ofercie koncepcji scenariusza teledysku zaproponowanego przez oferenta. Scenariusz musi zawierać od 4000 do 12 000 znaków ze spacjami, zaś zawierać może dodatkowo grafiki, zdjęcia lub elementy multimedialne. 

3. Oferta powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności oraz zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy, w tym także koszty z tytułu przeniesienia majątkowych praw autorskich i praw pokrewnych do powstałego materiału.

4. Zamawiający zastrzega prawo swobodnego wyboru oferty lub odstąpienia od rozstrzygnięcia zapytania.

 

V. Termin, miejsce i forma składania ofert

  1. Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: liliana.florkiewicz@gizycko,pl w terminie do 24 czerwca do końca dnia.
  2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  3. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
  4. Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na oficjalnej stronie internetowej Giżycka pod adresem: http://www.gizycko.pl/, a także na stronie http://www.bip.gizycko.pl/

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 18.06.2013r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dominika Piotrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 czerwca 2013 13:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 2189
18 czerwca 2013 13:34 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_zapytanie_ofertowe_teledysk.docx] do dokumentu.
18 czerwca 2013 13:31 (Dominika Piotrowska) - Dodanie dokumentu.