Przetargi

Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku w terminie od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 roku (do 21 czerwca 2013 roku do godz. 10.00)

Giżycko: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy

alei 1 Maja w Giżycku w terminie od 01 lipca 2013 r. do

30 czerwca 2014 roku
Numer ogłoszenia: 228124 - 2013; data zamieszczenia: 13.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku w terminie od 01 lipca 2013 r. do 30 czerwca 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest organizacja i wykonanie kompleksowej usługi w zakresie całorocznego, bieżącego utrzymania cmentarza komunalnego przy alei 1 Maja w Giżycku. Do zakresu zamówienia wchodzi m.in. następujący zakres prac: a) zbieranie odpadów z alejek cmentarza, terenów zielonych oraz przyległych do ogrodzenia po stronie zewnętrznej (pas 10 metrów), usuwanie roślinności z ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarza, obmiatanie; b) wykonawca jest zobowiązany do wywozu odpadów powstających przy utrzymywaniu terenów objętych umową (odpady biodegradowalne oraz inne odpady komunalne powstające w wyniku realizacji usługi), do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. w Giżycku, który w Wojewódzkim Planie Zagospodarowania Odpadami został wskazany jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych. W celu realizacji obowiązku wynikającego z art.3C ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku. odpady ulegające biodegradacji (m. in. liście, skoszona trawa, gałęzie itp.) należy przekazać do RIPOK. Karty przekazania odpadów dotyczące przedmiotu umowy należy załączyć każdorazowo do faktury za wykonaną usługę. c) zimowe utrzymanie cmentarza, w tym: odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, likwidowanie śliskości na ciągach komunikacyjnych w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych oraz umożliwiający swobodny dostęp do miejsc pochówku, d) zapewnienie sprawności ujęć wody, pomp, oświetlenia, utrzymanie ogrodzeń (m.in. naprawa przerwanych siatek ogrodzeniowych, spawanie oderwanych przęseł ogrodzeniowych itp.), a także utrzymywanie sprawności kłódek, zamków i klamek. Utrzymanie tabliczek z oznaczeniem kwater i tablic informacyjnych; e) gospodarowanie zielenią (trawniki, krzewy, żywopłoty), obejmujące w szczególności koszenie trawników, przycinkę krzewów
i żywopłotów oraz ochrona mienia komunalnego znajdującego się na terenie cmentarza oraz na terenie przyległym do cmentarza; f) otwieranie i zamykanie bram i bramek cmentarza zgodnie
z Regulaminem korzystania z cmentarzy komunalnych w Giżycku; g) bieżący nadzór oraz informowanie o przestrzeganiu przez użytkowników Regulaminu korzystania z cmentarzy komunalnych w Giżycku, h) bieżące informowanie o wszelkich istotnych dla Zamawiającego kwestiach (przepełnione pojemniki na odpady, sytuacje zagrażąjące bezpieczeństwu przebywających na terenie cmentarza osób itp.). Obowiązkiem Wykonawcy jest taka organizacja usługi, która zapewni na bieżąco utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarza oraz jego funkcjonowanie w godzinach określonych w Regulaminie użytkowania cmentarzy komunalnych
w Giżycku. Wykonywanie zadań będących przedmiotem zamówienia będzie odbywało się we wszystkie dni robocze, a w razie konieczności w niedziele i dni świąteczne. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia pracowników zatrudnionych przy ręcznym utrzymaniu i obmiataniu
w sprzęt do realizacji wyznaczonych zadań. Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną polecenia dotyczące wykonania w trybie pilnym prac związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza. Podjęcie działań przez Wykonawcę związanych
z wykonywaniem prac powinno być podjęte w ciągu tego samego dnia roboczego a najpóźniej
w ciągu dnia następnego, jeżeli o czasie realizacji decydować będą czynniki obiektywne. Pozostałe warunki oraz szczegółowy zakres zamówienia zostały przedstawione w projekcie umowy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp.

- III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24
UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty.

1. Formularz oferty - załącznik A SIWZ.

 2. Podpisane oświadczenie stanowiące załącznik C SIWZ.

3. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późniejszym i zmianami) albo informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - załącznik E SIWZ.

4. Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo,określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

6. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom - informację na temat części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem
D do SIWZ).

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane
w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Mienia, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 110) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
 nie

 

                                                                                                              (-) Paweł Czacharowski

 

                                                                                                              Zastępca Burmistrza Giżycka

Załączniki

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.06.2013
Dokument wytworzony przez: Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (RGKOŚ) Wydział Mienia
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 czerwca 2013 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 1848
21 czerwca 2013 15:11 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
13 czerwca 2013 14:37 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [siwz_cmentarz.doc] do dokumentu.
13 czerwca 2013 14:35 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie dokumentu.