Przetargi

Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej /do 05.07.2013. do godz.12.00/

Giżycko: Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej
Numer ogłoszenia: 119605 - 2013; data zamieszczenia: 20.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku ossuarium o pow. zabudowy 46,03m2, kubatura 194,60 m3 na terenie nieczynnego cmentarza przy
ul. Warszawskiej wpisanego do rejestru zabytków w zakresie:

1. Konstrukcja budynku tradycyjna murowana z pokryciem dachowym z dachówki,

2. Zagospodarowanie terenu wokół budynku - nawierzchnia z cegły o pow. 114,3 m2, ogrodzenie metalowe

3. Przyłącze energetyczne zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, SIWZ oraz wzorem umowy wraz z załącznikami.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.54.00-1, 45.21.23.60-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
2 000,00 zł / słownie: dwa tysiące złotych /.

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, wskazanego
w punkcie 13.1 SIWZ.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

I. w pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany
w punkcie 1.6 SIWZ,

II. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

III. gwarancjach bankowych,

IV. gwarancjach ubezpieczeniowych,

V. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2, ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

Dokumenty, o których mowa w punkcie 3. (II) - (V) muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą .

4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu - przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: Wadium - przetarg: Budowa budynku ossuarium na terenie nieczynnego cmentarza przy ul. Warszawskiej . 5.Oryginał dokumentu świadczący o wniesieniu wadium w innej formie niż
w pieniądzu należy zdeponować w kasie Urzędu Miejskiego (pok. 101).

6.W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w punkcie 1.6 SIWZ.

7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Ustawa.

8. Zamawiający zwróci lub zatrzyma wadium zgodnie z art. 46 Ustawy.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia tj. budowa budynku o pow. zabudowy nie mniejszej niż 35,0 m2

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- dysponują lub będą dysponowali osobami, które zapewnią wykonanie zamówienia, a w szczególności zapewnią aby czynności objęte zamówieniem były wykonywane bezpośrednio pod nadzorem osób legitymujących się posiadaniem uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności : - konstrukcyjno - budowlanej - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych
i elektroenergetycznych; oraz osoby, która posiada kwalifikacje do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku. Wykonawca potwierdzi spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

 

- określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie:

- wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zamówienie odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. budowa budynku o pow. zabudowy nie mniejszej niż 35,0 m2. Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji
o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia Wykonawcy;

 

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty:

1. Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym
w Załączniku nr 1 do SIWZ, z podaniem ceny ryczałtowej - powiększonej
o należny podatek VAT.

2. Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie
z punktem 4 SIWZ.

3. Formularz wyceny robót- kosztorys robót według wzoru - załącznik nr 6 do SIWZ. Kosztorys ofertowy nie jest sposobem policzenia ceny oferty.

4. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności do grupy kapitałowej - Załącznik
nr 9

5. Informacja o zakresie robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców - Załącznik nr 7

6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów
i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:

1. zmiana kwoty wynagrodzenia z tytułu:

a) ustawowej zmiany podatku VAT,

b) w przypadku zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,

c) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

d) w przypadku wykonania robót dodatkowych lub zamiennych

e) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.

2. zmiana terminu wykonania z tytułu:

a) wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

b) zmiany terminu przekazania placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, c) konieczności wprowadzenia zmian projektowych,

d) wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych,

e) rozszerzenia zakresu rzeczowego robót,

f) konieczności zlecenia robót dodatkowych,

g) w przypadku wystąpienia robót zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj
i zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

h) zaistnienia okoliczności siły wyższej, których nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia umowy (anomalia pogodowe, klęska żywiołowa, wojna),

i) wystąpienia warunków geologicznych, archeologicznych lub terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej, w szczególności istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych,

j) zmiany obowiązujących przepisów prawa,

k) stwierdzenia okoliczności, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w dniu podpisania umowy w związku ze stwierdzeniem w trakcie realizacji budowy istotnych braków w dokumentacji projektowej, pomyłek lub błędów.

 3. inne zmiany:

a) zmiany osobowej podwykonawców oraz zakresu podwykonawstwa
w warunkach opisanych w § 4 wzoru umowy, w przypadku gdy Wykonawca wykonuje umowę przy pomocy podwykonawców, w zakresie zgodnym z SIWZ,

b) zatrudnienia podwykonawców w przypadku gdy Wykonawca oświadczył, iż wykona umowę osobiście w zakresie SIWZ,

c) harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie
w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym
i zaakceptowanym przez Zamawiającego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi podstawę do bieżącej kontroli realizacji robót budowlanych oraz finansowania.

Harmonogram rzeczowo-finansowy może ulegać uzasadnionej zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie uzgodnionym i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej - aneksu do umowy

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Techniczno - Inwestycyjny (pok. 114) Urzędu Miejskiego
w Giżycku, al 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu lub ofert:
 05.07.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat

(pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: 
nie

 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=119605&rok=2013-06-20

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.06.2013r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Sebastian Pyzalski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 czerwca 2013 15:01
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 2155
19 lipca 2013 12:48 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.
19 lipca 2013 12:48 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.
19 lipca 2013 12:48 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.