Przetargi

Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, na okres 12 miesięcy /do 24.06.2013 r. do godz. 12.00/

Giżycko: Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, na okres 12 miesięcy
Numer ogłoszenia: 226058 - 2013; data zamieszczenia: 12.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.         

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulic na terenie Gminy Miejskiej Giżycko, na okres 12 miesięcy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, przez Zamawiającego do jego punktów odbioru energii. Całkowite szacunkowe zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2013 r. do 30.06.2014 r. wyniesie 1494426 kWh. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający lokalizacje oraz opis punktów odbioru energii elektrycznej, zawarty jest
w załączniku nr 1 do umowy stanowiącym integralną część niniejszej SIWZ. Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii przez Zamawiającego, zgodnie ze złożonymi przez Wykonawcę kosztorysami. Na wniosek Zamawiającego możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie ilości obiektów wymienionych w załączniku nr 1 do umowy. Ilość obiektów nie może przekroczyć 10% ilości obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego [OSD] Zamawiającego jest PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. Zamawiający ma podpisaną umowę na czas nieokreślony. Obowiązkiem Wykonawcy będzie również: 1. Zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji umowy sprzedaży energii elektrycznej których stroną jest Zamawiający. 2. Pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe (w tym opracowywanie i zgłaszanie grafików handlowych do OSD) dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach niniejszego Zamówienia. Wykonawca dokonywać będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu zużycia. 3. Koszty wynikające czynności wymienionych w pkt. 5.1-5.2 w tym z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie jednostkowej pozycji kosztorysowej kWh..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego, polegających na rozszerzeniu dostaw

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.00.00.00-3, 09.30.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Wadium należy wnieść w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

3. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu,

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

3) gwarancjach bankowych,

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm.)

4. Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy Zamawiającego z dopiskiem: wadium przetargowe na dostawę energii elektrycznej, Nr konta: 77 2030 0045 1110 0000 0170 2330 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, Zamawiający zaleca, aby kopię potwierdzenia przelewu dołączyć do oferty.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż w pieniądzu, należy złożyć oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium wraz z ofertą. Wykonawca załącza do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą.

7. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli przed upływem terminu składania ofert zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium
w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ust. 1a, 2 i 4 Ustawy.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4 a
i ust. 5 Ustawy. W treści dokumentu wadialnego muszą być wymienione wszystkie okoliczności,
w których Zamawiający jest uprawniony do zatrzymania wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 500000,00 zł brutto - załącznik nr 5 SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę energii elektrycznej na kwotę nie mniejszą niż 500000,00 zł brutto - załącznik nr 5 SIWZ.

Zamawiający nie żąda wskazania w wykazie informacji o dostawach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zweryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia

Wykonawców;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zawartość oferty.

1) Formularz Oferty, sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, 2) Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 4 SIWZ;

3) stosowne Pełnomocnictwo(a), - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

4) dowód wniesienia wadium,

5) szczegółowy kosztorys ofertowy - załącznik nr 6 do SIWZ.

6) Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty) informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  1. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy. Podstawą ustalenia wynagrodzenia jest wykonany zakres dostawy, natomiast ceny jednostkowe określone zostaną w oparciu o kosztorys ofertowy. Zamawiający dopuszcza zmniejszenie zakresu dostawy nie więcej niż o 30 % w sytuacji zmniejszenia zapotrzebowania na energię wynikającego w szczególności z wprowadzonych oszczędności w zużyciu energii lub likwidacji punktów poboru.
  2. Strony postanawiają, że możliwe jest zaprzestanie dostaw energii elektrycznej dla wybranych punktów poboru wskazanych w specyfikacji i nie stanowi to rozwiązania całej umowy, chyba, że przedmiotem wypowiedzenia są wszystkie punkty poboru. W szczególności dopuszcza się zaprzestanie dostaw w przypadku: likwidacji punktu/ów poboru (np. sprzedaż, wyłączenie
    z użytkowania, rozbiórka) lub likwidacji obwodu/ów oświetlenia ulicznego.
  3. Dopuszczalna jest zmiana punktu poboru na inny o podobnej mocy zainstalowanej.
  4. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości brutto wynagrodzenia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT. Zmiana następuje w formie aneksu pod rygorem nieważności.
  5. W przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego, zmianie ulegną również ceny jednostkowe netto, a co za tym idzie wartość brutto zamówienia. Zmiana następuje w formie aneksu pod rygorem nieważności.
  6. Zmiana umowy z niezachowaniem formy pisemnej jest nieważna.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Techniczno - Inwestycyjny (pok. 114) Urzędu Miejskiego w Giżycku, al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2013 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
 nie

 http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=226058&rok=2013-06-12

 

                                                     Zastępca Burmistrza Giżycka 

(-) 

Paweł Czacharowski

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.06.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jerzy Orszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 czerwca 2013 14:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1828
25 czerwca 2013 13:58 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
19 czerwca 2013 14:50 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.
19 czerwca 2013 14:47 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.