Przetargi

Konkur ofert na dzierżawę lokalu użytkowego w budynku głównym kompleksu portowego EKOMARINA w Giżycku z przeznaczeniem na prowadzenie działalności ststutowej dla organizacji pozarządowych

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

 NA DZIERŻAWĘ LOKALU UŻYTKOWEGO

DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

W KOMPLEKSIE PORTOWYM „EKOMARINA” W GIŻYCKU

 

I.                   Przedmiot i główne warunki dzierżawy

 

1. Na podstawie Rozdziału VIII pkt. 8 załącznika do uchwały nr XXV/68/2012

Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy    z organizacjami pozarządowymi Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza konkurs ofert na dzierżawę lokalu użytkowego położonego w budynku głównym kompleksu portowego „EKOMARINA” w Giżycku przy ul. Dąbrowskiego 14 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej dla organizacji pozarządowych.

 

Do przetargu wyznaczone są następujące pomieszczenia :

- pomieszczenie oznaczone numerem 0/19 o powierzchni 34,60 m2

 

Lokal wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczna, lokalne c.o., telekomunikacyjna.

2. Czas trwania dzierżawy – oznaczony do 31.05.2014 roku.


3. Dzierżawca zobowiązany będzie do wykorzystywania wynajętego lokalu wyłącznie
na realizację celów statutowych organizacji pozarządowej.

4. Niezależnie od czynszu z tytułu dzierżawy dzierżawca zobowiązany będzie do opłacania podatku od nieruchomości. Nadto dzierżawcę będą obciążały opłaty z tytułu bieżących kosztów eksploatacyjnych (m.in. wywóz nieczystości, energia elektryczna, zużycie wody
i odprowadzenie ścieków, c.o.)

5. Dzierżawca zobowiązany będzie ponadto do:


1) utrzymania we własnym zakresie porządku i czystości w wynajmowanym pomieszczeniu oraz do usuwania we własnym zakresie odpadów stałych,


2) pokrywania we własnym zakresie kosztów bieżących napraw i remontów użytkowanego pomieszczenia i jego wyposażenia,

 

II.                 Warunki udziału w konkursie ofert

1. Oferenci zainteresowani udziałem w konkursie zobowiązani są do złożenia pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.06.2013 r. do godz. 08.00 -- w siedzibie Wynajmującego w Miejskim Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ul. Moniuszki 5. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić napis: „Dzierżawa pomieszczenia dla organizacji pozarządowych w Ekomarinie”.


2. Oferta powinna zawierać:

 

1) wskazanie oferowanej kwoty miesięcznego czynszu netto za cały przedmiot najmu,

2) oświadczenie oferenta, że:
a) zapoznał się z warunkami konkursu ofert oraz że je akceptuje,
b) zapoznał się z warunkami lokalowymi i wyposażeniem pomieszczenia będącego przedmiotem dzierżawy oraz jego otoczeniem i nie wnosi do nich zastrzeżeń,
c) rozpocznie prowadzenie działalności w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy,

3) opis formy prowadzonej działalności ze wskazaniem do kogo jest ona adresowana,

 

4) kopię statutu organizacji.


Przebieg konkursu ofert


1. Konkurs będzie miał charakter jednoetapowy.

2. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

3. Wydzierżawiający nie przewiduje komisyjnego otwarcia ofert z udziałem oferentów, lecz zapewnia, że otwarcie i ocena będzie miała charakter komisyjny, z których to czynności sporządzony będzie protokół.
 

Dodatkowe informacje

1. Dodatkowych informacji o warunkach lokalowych oraz warunkach najmu udzielają:
Z-ca Dyrektora MOSiR – Zdzisław Gagajek tel.: 530 283 777 oraz Kierownik portu - Dariusz Klimaszewski tel.: 509 805 635.
2. Wynajmujący umożliwi zainteresowanym oferentom zapoznanie się z warunkami lokalowymi w ramach wizji lokalnej - po uprzednim uzgodnieniu terminu wizji lokalnej.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.05.2013
Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Klimaszewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2013 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Katarzyna Nycz-Janowska
Ilość wyświetleń: 1297
05 czerwca 2013 14:21 (Katarzyna Nycz-Janowska) - Dodanie dokumentu.