Przetargi

„Dzierżawa urządzenia do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania na placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza oraz w części działki geod. nr 309/1, na której zlokalizowany jest w północnej części parking przyległy do alejki parkowej w Giżycku, w okresie od dnia: 01 lipca 2013 r. do dnia: 31 sierpnia 2013 r.

 

 Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 14 tys. euro

 

na wykonanie zamówienia:

„Dzierżawa urządzenia do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania na placu Andrzeja „Balona” Tarasiewicza oraz w części działki geod. nr 309/1, na której zlokalizowany jest  w północnej części parking przyległy do alejki parkowej w Giżycku, w okresie od dnia: 01 lipca 2013 r.  do dnia: 31 sierpnia 2013 r.”

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 1. Wydzierżawienie urządzenia do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania;
 2. Dostawa i montaż  wydzierżawionego urządzenia w miejscu wskazanym i ustalonym przez Zamawiającego;
 3. Przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi parkomatu;
 4. Serwisowanie urządzenia do pobierania opłat za postój pojazdów w strefie płatnego parkowania, w okresie od dnia: 01 lipca 2013 r. do dnia: 31 sierpnia 2013 r.;
 5. Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzenia do pobierania opłat za postój pojazdów (parkomatów)  w okresie od dnia: 01 lipca 2013 r. do dnia: 31 sierpnia 2013 r.;
 6. Demontaż urządzenia przez Wykonawcę, na jego koszt po okresie eksploatacji.

Pozostałe obowiązki Wykonawcy Zamówienia:

 1. Dozór techniczny oraz kompleksowy serwis gwarantujący stałą gotowość operacyjną urządzeń, obejmujący między innymi naprawę lub wymianę urządzenia, w tym zwłaszcza urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych lub ich elementów, części zamiennych, oznakowanie urządzenia nieczynnego w okresie funkcjonowania strefy płatnego parkowania.
 2. Usuwanie wszelkich awarii w terminie nie dłuższym niż 12 godzin od powzięcia wiadomości o ich zaistnieniu, z zastrzeżeniem, iż wszelkie szkody w zakresie oznakowania, awarii, kradzieży czy uszkodzenia urządzeń, kradzieży kasetek z pieniędzmi usuwa na swój koszt Wykonawca oraz będzie on dochodzić na własny koszt i we własnym zakresie odszkodowania od osoby, która ww. szkody spowodowała.
 3. Zagwarantowanie nieodpłatnych dostaw części zamiennych od producenta urządzeń do pobierania i rozliczania opłat parkingowych, wszelkich materiałów eksploatacyjnych w okresie realizacji umowy.
 • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył i zamontował parkomat w terminie do dnia 25 czerwca 2013 r..
 • Termin składania ofert upływa dnia 10 czerwca 2013 r. o godz. 12.00.
 • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 czerwca 2013 r., o godz. 12.10. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. 114.                                   
 • Kryteria oceny i wyboru oferty:  cena 100 %.
 • Zawartość oferty:
 • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róza Cudzanowska - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

tel. 087 73 24 122  lub 087 73 24 120

Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego,   pok. 114,            w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym złożeniu telefonicznego  zapotrzebowania na nr tel: 0 87 73 24 120 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.  

Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej,  z podaniem ceny ryczałtowej – powiększonej o należny podatek VAT (Cena ryczałtowa /brutto/).

Wypełniony i podpisany przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy „Projekt umowy” zgodnie ze wzorem podanym  w Załączniku nr 2 do dokumentacji przetargowej,

 Z up. Burmistrza Miasta

       /-/

     Paweł Czacharowski

Zastępca Burmistrza Miasta

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 03.06.2013 r.
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Marcin Wójcik
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 czerwca 2013 09:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1140
11 czerwca 2013 11:12 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana kolejności załączników.
11 czerwca 2013 11:11 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [723410_info_o_postepowaniu.doc] do dokumentu.
04 czerwca 2013 09:55 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.