Przetargi

Roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy chodnika na miejsca postojowe i ciąg pieszy w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Owsianej do ul. Nadbrzeżnej

 

 Gmina Miejska Giżycko

al. 1 Maja 14,11-500 Giżycko

www.bip.gizycko.pl

ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o wartości szacunkowej do 14 tys. euro

na wykonanie zamówienia:

„Roboty budowlane związane z zaprojektowaniem i wykonaniem przebudowy chodnika na miejsca postojowe i ciąg pieszy w pasie drogowym drogi powiatowej ul. Olsztyńskiej na odcinku od ul. Owsianej do ul. Nadbrzeżnej”.

 

wspólny słownik zamówień (CPV) – 

45233200-1                           Roboty w zakresie różnych nawierzchni,

45233253-7                           Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych,

45223300-9                           Roboty budowlane w zakresie parkingów,

45233270-2                           Malowanie nawierzchni parkingów,                     

45233290-8                           Instalowanie znaków drogowych,

71250000-5                           Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe,

Zakres zamówienia przewidziany do realizacji:

Sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztowej, w zakresie:

koncepcji zagospodarowania terenu i przyjętych rozwiązań przebudowy chodnika na miejsca postojowe dla minimum 11 samochodów osobowych, usytuowanych równolegle do krawędzi jezdni – uzgodnionej z Zamawiającym i ZDP w Giżycku.

dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami branżowymi wymaganymi przez Prawo budowlane,                          

projektów wykonawczych:

a/. w zakresie branży drogowej (w tym projekt zmiany organizacji ruchu na odcinku ul. Olsztyńskiej),            

b/. w zakresie kolizyjnego uzbrojenia, 

Wykonanie robót budowlanych, na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowo-kosztowej,  w oparciu o zatwierdzoną przez Zamawiającego koncepcję zagospodarowania terenu, w zakresie: 

- przebudowy istniejącego chodnika dla pieszych na miejsca postojowe z nowej betonowej kostki brukowej gr. 8 cm, 

- obniżenie na długości miejsc postojowych istniejącego krawężnika kamiennego, 

- poszerzenia istniejącego chodnika na długości zaprojektowanych  miejsc postojowych z wykorzystaniem betonowej kostki brukowej i obrzeży  pochodzących z rozbiórki oraz odwiezieniem nadmiaru do magazynu Zamawiającego i ułożeniem w stosy (dotyczy materiału nadającego się do ponownego użytku)  

- oznakowania poziomego miejsc postojowych,

- oznakowania pionowego miejsc postojowych,

- przebudowy istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z miejscami postojowymi,

- sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej.

  • Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał zamówienie w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania umowy
  • Termin składania ofert upływa dnia 18 czerwca 2013 r. o godz. 12.00.
  • Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2013 r., o godz. 12.10. w siedzibie Urzędu Miejskiego, pok. 114.           
  • Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 %.
  • Zawartość oferty:
  • Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Róża Cudzanowska  –  Naczelnik Wydziału Techniczno Inwestycyjnego  Urzędu Miejskiego w Giżycku

                                                                                              tel. 0 87 73 24 122 lub 0 87 73 24 120.

Dokumentację przetargową można odebrać w siedzibie Wydziału Techniczno Inwestycyjnego Urzędu Miejskiego,  pok. 114,  w godz. 8.00 – 15.00 po wcześniejszym złożeniu telefonicznego  zapotrzebowania na nr tel: 0 87 73 24 120 lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.  

Formularz oferty cenowej przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 1 do dokumentacji przetargowej  – powiększonych o należny podatek VAT (Cena ryczałtowa /brutto/). Do oferty dołaczyć Oświadczenie Wykonawcy zgodnie ze wzorem podanym w Załączniku nr 3 do dokumentacji przetargowej,

                                                                                                    

 

   

   

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.06.2013
Dokument wytworzony przez: Wydział Techniczno-Inwestycyjny (WT)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dariusz Dowejko
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 czerwca 2013 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Sebastian Pyzalski
Ilość wyświetleń: 1541
18 lipca 2013 14:53 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wynikach_postepowania.pdf] do dokumentu.
06 czerwca 2013 15:12 (Sebastian Pyzalski) - Zmiana danych dokumentu.
06 czerwca 2013 15:10 (Sebastian Pyzalski) - Dodanie załącznika [dokumentacja_przetargowa_06062013.doc] do dokumentu.