Przetargi

Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka i dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku w terminie do 30 czerwca 2015 roku (do 25.03.2013r.)

Giżycko: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy
ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka i dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku w terminie do 30 czerwca 2015 roku

Numer ogłoszenia: 105514 - 2013; data zamieszczenia: 15.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Giżycko , al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 73 24 111, 7324 143, faks 87 4285241.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gizycko.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka i dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku w terminie do 30 czerwca 2015 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka i dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki w Giżycku. Przedmiotem zamówienia jest organizacja
i wykonywanie obowiązków obciążających właściciela nieruchomości, wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w odniesieniu do cmentarza komunalnego przy ul. Leśnej w Gajewie k. Giżycka i dwóch cmentarzy wojennych przy ul. Moniuszki
w Giżycku. W szczególności do zakresu zamówienia wchodzi : a) zbieranie odpadów z alejek cmentarzy, terenów zielonych oraz przyległych do ogrodzenia po stronie zewnętrznej, usuwanie roślinności z ciągów komunikacyjnych na terenie cmentarzy, obmiatanie; b) organizacja odbioru odpadów z terenu cmentarzy, wywożenie odpadów zgromadzonych na terenie cmentarzy oraz składanych przez użytkowników grobów w wyznaczonych miejscach, na wysypisko komunalne
o uregulowanym statusie prawnym oraz ustawienie w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym wystarczającej liczby (nie mniej niż. 4 szt. o łącznej pojemności minimum 25m3 na cmentarzu komunalnym przy ul. Leśnej w Gajewie ) pojemników na odpady - do 30.06.2013 r. c) zimowe utrzymanie cmentarzy, w tym: odśnieżanie ciągów komunikacyjnych, likwidowanie śliskości na ciągach komunikacyjnych w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu pieszych oraz umożliwiający swobodny dostęp do miejsc pochówku; d) zapewnienie sprawności ujęć wody, pomp, oświetlenia, utrzymanie ogrodzeń (m.in. naprawa przerwanych siatek ogrodzeniowych, spawanie oderwanych przęseł ogrodzeniowych itp.), a także utrzymywanie sprawności kłódek, zamków i klamek. Utrzymanie tabliczek z oznaczeniem kwater i tablic informacyjnych; e) gospodarowanie zielenią (trawniki, krzewy, żywopłoty), obejmujące w szczególności koszenie trawników, przycinkę krzewów i żywopłotów oraz ochrona mienia komunalnego znajdującego się na terenie cmentarzy oraz na terenie przyległym do cmentarza; f) otwieranie i zamykanie bram i bramek cmentarza zgodnie z Regulaminem użytkowania cmentarzy komunalnych w Giżycku; g) bieżący nadzór oraz informowanie o przestrzeganiu przez użytkowników Regulaminu użytkowania cmentarzy komunalnych w Giżycku. Obowiązkiem Wykonawcy jest taka organizacja usługi, która zapewni na bieżąco utrzymanie czystości i porządku na terenie cmentarzy oraz ich funkcjonowanie w godzinach określonych w Regulaminie użytkowania cmentarzy komunalnych w Giżycku. Wykonywanie zadań będących przedmiotem zamówienia będzie odbywało się we wszystkie dni robocze, niedziele i dni świąteczne. Opróżnianie pojemników na odpady i wywóz odpadów komunalnych, będą się odbywały na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie starosty (zezwolenie na zbieranie i transport odpadów), Burmistrza Miasta Giżycka oraz Wójta Gminy Giżycko (zezwolenie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości) za wyjątkiem sytuacji gdy wykonawca sam posiada stosowne zezwolenia. Wykonawca ma obowiązek wyposażenia pracowników zatrudnionych przy ręcznym utrzymaniu i obmiataniu w sprzęt do realizacji wyznaczonych zadań. Zamawiający ma prawo wydawać Wykonawcy ustnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną polecenia dotyczące wykonania
w trybie pilnym prac związanych z bieżącym utrzymaniem cmentarza. Podjęcie działań przez Wykonawcę związanych z wykonywaniem prac powinno być podjęte w ciągu tego samego dnia roboczego a najpóźniej w ciągu dnia następnego, jeżeli o czasie realizacji decydować będą czynniki obiektywne.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.37.11.11-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Wystarczającym pozostanie złożone oświadczenie
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 upzp

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Na ofertę składają się następujące dokumenty.

1 Dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,
a jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - także pełnomocnictwo, określające zakres umocowania, podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2 Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w Formularzu oferty cenowej (Załącznik nr 1 do SIWZ)

3 Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z punktem

4 SIWZ. 4 Załączniki w postaci dokumentów opisanych w punkcie 4 i w punkcie 20 SIWZ (załączniki od nr 1 do nr 9).

5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik.

6. W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom - informację na temat części zmówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ).

7. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie.

8. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

9. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późniejszym i zmianami) albo informację, o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach:
a) zmiany zakresu podwykonawstwa,

b) zmiany ustawowej podatku od towarów i usług (VAT)

2 Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gizycko.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wydział Mienia, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (pok. 110) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.03.2013 godzina 10:00, miejsce: Sekretariat (pok. 104) Urzędu Miejskiego w Giżycku,
al. 1 Maja 14, 11-500 Giżycko.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=105514&rok=2013-03-15

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2013-03-15
Dokument wytworzony przez: Wydział Mienia (WM)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jacek Stankiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 marca 2013 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Jacek Stankiewicz
Ilość wyświetleń: 2182
26 marca 2013 09:09 (Mariola Tafil) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu.
15 marca 2013 15:10 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie załącznika [siwz_cmentarze.doc] do dokumentu.
15 marca 2013 15:02 (Jacek Stankiewicz) - Dodanie dokumentu.