Przetargi

Ogłoszenie o przetargu na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 NA SEZONOWĄ DZIERŻAWĘ TERENU NA PLAŻY MIEJSKIEJ

 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sezonową dzierżawę terenu na plaży miejskiej oznaczonego na planie jako stanowiska „A” i „B” w okresie:

od 26.04.2013 r. do 31.08.2013 r. z przeznaczeniem na prowadzenie wypożyczalni sprzętu rowerowego -  rowery dziecięce wielośladowe.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku przy ul. Moniuszki 5  w dniu 04.03.2013 r.  o godz. 900 w formie ustnej licytacji wysokości czynszu netto z tytułu dzierżawy.

Przetarg obejmuje część nieruchomości położonej w obrębie nr 1 miasta Giżycka na plaży miejskiej oznaczonej nr geod. działek 312/14opisanej w KW OL1G/00026019/9.

Orientacyjna powierzchnia do zagospodarowania:  199 m2 każde stanowisko 

Stanowiska nie posiadają żadnych przyłączy wodno-kanalizacyjnych i elektrycznych.

Wysokość stawki wywoławczej czynszu netto z tytułu dzierżawy ustala się  na kwotę:

 15 000 zł  netto za jedno stanowisko za cały okres dzierżawy.

Minimalna wysokość postąpienia wynosi 100 zł.

Wysokość czynszu z tytułu dzierżawy stanowi cena osiągnięta w przetargu powiększona o  należny podatek VAT.

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 000 zł

(z podaniem oznaczenia stanowiska na jakie wpłacamy wadium) na konto Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku Nr 94203000451110000001703770 nie później niż do dnia 01.03.2013 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Giżycku lub datę uwidocznioną na kasowym dowodzie wpłaty wystawionym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku .

Jedno wadium upoważnia do udziału w przetargu na jedno wskazane stanowisko.

Wadium ulega przepadkowi gdy uczestnik, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Wadium wpłacone przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet czynszu, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwracane są niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

 

Termin wniesienia czynszu: do dnia zawarcia umowy,

 

Osoby uczestniczące w przetargu przed jego rozpoczęciem powinny pod rygorem niedopuszczenia do uczestniczenia w przetargu:

- podać komisji przetargowej dane:

a)   w przypadku osób fizycznych: imię i nazwisko, adres, nr PESEL,

b) w przypadku spółek prawa handlowego, innych osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej: nazwę/firmę i siedzibę, nr NIP,

-  okazać komisji  przetargowej dokument tożsamości oraz przedstawić pełnomocnictwo do udziału w przetargu, a uczestnicy przetargu inni niż osoby fizyczne dodatkowo odpis z właściwego rejestru,

- złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w ogłoszeniu i z wzorem ramowym umowy najmu oraz o przyjęciu ustalonych tam warunków bez zastrzeżeń.

Umowę dzierżawy należy podpisać w terminie wyznaczonym przez wydzierżawiającego, jednak nie później niż do 8 marca 2013 r., pod rygorem utraty prawa do zawarcia umowy dzierżawy.

Obowiązek uzyskania opinii, zezwoleń lub decyzji stosownych organów w przedmiocie możliwości prowadzenia zamierzonej działalności ciąży na dzierżawcy.

Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych powodów, co wymaga uzasadnienia.

Niniejsze ogłoszenie umieszczone jest na stronie internetowej pod adresem  :

www.bip.gizycko.pl; tel. kontaktowy : 87 420 94 31 ( Zdzisław Gagajek )

oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie MOSiR w Giżycku przy ul. Moniuszki 5.

 

Zastrzega się, że dzierżawca nie będzie zgłaszał wobec MOSiR Giżycko roszczeń związanych z ewentualnym remontem przejścia dla pieszych w poziomie szyn kat. E w km 151,733 – prowadzącego z ul. Wyzwolenia przez tory kolejowe na teren plaży miejskiej w Giżycku.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 lutego 2013 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Dominika Piotrowska
Ilość wyświetleń: 1501
19 lutego 2013 11:12 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu.
19 lutego 2013 11:11 (Dominika Piotrowska) - Dodanie załącznika [mapa.pdf] do dokumentu.
19 lutego 2013 11:10 (Dominika Piotrowska) - Zmiana danych dokumentu.